Nosweithiau Rhieni ac Opsiynau Blwyddyn 9 – Dydd Llun Chwefror 14eg a Dydd Iau Chwefror 17eg 2022

Mae Nosweithiau Rhieni ac Opsiynau yn chwarae rhan allweddol wrth gynnal y bartneriaeth gref rhwng y teulu a’r ysgol sydd mor hanfodol i gyflawniad a chynnydd. Eleni bydd nosweithiau Rhieni ac Opsiynau yn gyfarfodydd ar-lein gyda staff trwy Microsoft Teams. I gael help i ddeall y broses opsiynau, gwyliwch ein Fideo Opsiynau Blwyddyn 9 trwy fynd i mewn i http://tiny.cc/yl-options yn eich porwr gwe.

Bydd yr athrawon canlynol ar gael ar Ddydd Llun Chwefror 14eg ar gyfer apwyntiadau o 4.00p.m. – 7.00p.m.

Athro/Athrawes
Mrs Meinir Lewis-Jones – Hanes
Mrs Kirsten Roberts – Mathemateg
Mrs Lowri Williams – Drama
Mrs Rachel Rogers – Ffrangeg

Bydd yr holl staff eraill ar gael ddydd Iau Chwefror 17eg o 4.00p.m. – 7.00p.m.

Defnyddiwch y ddolen ganlynol i archebu eich apwyntiadau os gwelwch yn dda.

https://outlook.office365.com/owa/calendar/YsgolLlanfyllin@llanfyllin.powys.sch.uk/bookings/

Cliciwch ar y ddolen a dewiswch y dyddiad a’r athro yr hoffech gael apwyntiad gyda, dewiswch amser a chwblhewch eich manylion.  Ar gyfer trafodaethau opsiwn, archebwch apwyntiad naill ai gyda’r athro pwnc neu’r aelod o staff  arweiniol isod. Mae cael y sgwrs hon gyda’r athro pwnc yn hanfodol bwysig i weld a yw ei pwnc yn addas i’ch plentyn.

Sicrhewch fod eich cyfeiriad e-bost yn gywir gan y bydd hyn yn caniatáu i chi gael mynediad i’r cyfarfod.  Ailadroddwch hyn ar gyfer pob athro yr hoffech gael apwyntiad gyda.  Byddwch yn derbyn e byst yn cadarnhau pob apwyntiad.  Ar yr e bost bydd dolen i ymuno a’r cyfarfod. Ar adeg eich apwyntiad agorwch eich e bost a chliciwch ar ‘join meeting’ (does dim rhaid i chi gael mynediad i Microsoft Teams ac ni fydd angen unrhyw

gyfrineiriau). 

Oes oes gennych unrhyw broblem cysylltwch drwy e-bost  jj@llanfyllin.powys.sch.uk neu ffoniwch Jan Jones ar 01691 649307.

Amaethyddiaeth / Agriculture (BTEC)Mr Emyr Jones
Celf (Celf Gain) / Art (FineArt)Mrs Elizabeth Pritchard
Celf (Photograffiaeth) / Art (Photography)Mrs Lou Bass
Celf (Tecstilau ) / (Art (Textiles)Mrs Vicki Owen
Astudiaethau Busnes / Business Studies (BTEC)Ms Andrea Jones
Adeiladwaith / ConstructionMr Robi Wood
DaearyddiaethMr Mel Roberts
Technoleg Dylunio / Design TechnologyMr Robi Wood
DramaMrs Lowri Williams
Peirianneg / Engineering (BTEC)Mr Dan Morris
Ffrangeg / FrenchMrs Carys Jones
GeographyMr Mike Gadd
Hanes / HistoryMrs Meinir Lewis Jones
TGCh/ICTMr Gary Woodman
Cerdd / MusicMr Greg Jenkins
Addysg Gorfforol / Chwaraeon BTEC / Physical Education / BTEC SportMr Craig Lewis / Mrs Ceri Ainsley

Year 9 Parents and Options Evenings – Monday February 14th and Thursday February 17th 2022

Parents and Options evenings play a key role in maintaining the strong partnership between family and school that is so crucial to achievement and progress.  This year Parents’ and Options evenings will be online meetings with staff via Microsoft Teams. For help in understanding the options process please watch our Year 9 Options Video by

entering http://tiny.cc/yl-options into your web browser.

On Monday February 14th the following teachers will be available for appointments from 4.00p.m. – 7.00p.m.

Teacher
Mrs Meinir Lewis-Jones – Hanes
Mrs Kirsten Roberts – Mathematics
Mrs Lowri Williams – Drama / Performing Arts
Mrs Rachel Rogers – French

All other staff will be available on Thursday February 17th from 4.00p.m. – 7.00p.m.

Please use the following link to book your appointments.  

https://outlook.office365.com/owa/calendar/YsgolLlanfyllin@llanfyllin.powys.sch.uk/bookings/

Please click on the link and select the date followed by the teacher that you would like an appointment with, select a time and fill in your details. For option discussions, please book an appointment with either the subject teacher or the lead member of staff shown below. Having this conversation with the subject teacher is vitally important to see if their subject is suitable for your child.

Please ensure that the email address you enter is correct as this will allow you to access the meeting.  Please repeat this for every teacher you would like an appointment with. You will then receive emails confirming each appointment. On the email there is a link to join the meeting.  At the time of your appointment, please open the email and click on join meeting (you do not need to have access to Microsoft Teams and you do not require any passwords). If you have any problems please email jj@llanfyllin.powys.sch.uk or telephone Jan Jones on 01691 649307.

Amaethyddiaeth / Agriculture (BTEC)Mr Emyr Jones
Celf (Celf Gain) / Art (FineArt)Mrs Elizabeth Pritchard
Celf (Photograffiaeth) / Art (Photography)Mrs Lou Bass
Celf (Tecstilau ) / (Art (Textiles)Mrs Vicki Owen
Astudiaethau Busnes / Business Studies (BTEC)Ms Andrea Jones
Adeiladwaith / ConstructionMr Robi Wood
DaearyddiaethMr Mel Roberts
Technoleg Dylunio / Design TechnologyMr Robi Wood
DramaMrs Lowri Williams
Peirianneg / Engineering (BTEC)Mr Dan Morris
Ffrangeg / FrenchMrs Carys Jones
GeographyMr Mike Gadd
Hanes / HistoryMrs Meinir Lewis Jones
TGCh/ICTMr Gary Woodman
Cerdd / MusicMr Greg Jenkins
Addysg Gorfforol / Chwaraeon BTEC / Physical Education / BTEC SportMr Craig Lewis / Mrs Ceri Ainsley