NSPCC

Mi fydd NSPCC yn dod i’r ysgol dydd Mawrth nesaf i siarad efo’r disgyblion drwy wasanaethau a gweithdai rhyngweithiol sy’n addas i blant. Bydd eu staff a’u gwirfoddolwyr sydd wedi cael hyfforddiant arbennig yn rhoi gwybodaeth i blant ynglŷn â bod yn ddiogel rhag niwed a sut i gael cymorth os oes ganddynt unrhyw bryderon. Byddant yn mynd ati mewn modd sensitif i drafod materion fel bwlio a cham-drin rhywiol heb ddefnyddio geiriau sy’n peri ofn nac iaith oedolion.  Gweler y llythyr isod am fwy o wybodaeth.

Llythyr NSPCC Hydref 2019

 

NSPCC will be here next Tuesday to speak to pupils through child-friendly, interactive assemblies and workshops. Their specially trained staff and volunteers will give our children information about how to keep themselves safe from harm and how to get help if they have any worries, sensitively discussing issues like bullying and sexual abuse, without using scary words or adult language. For more information, please see the letter below.

NSPCC letter October 2019