Rhiant / Gofalwr Disgyblion Blwyddyn 11 a 13.

A fyddai modd i bob rhiant/gofalwr disgyblion ym Mlynyddoedd 11 a 13 sicrhau bod unrhyw ddyledion sydd heb eu talu ar Parentpay yn cael eu talu erbyn dydd Gwener y 27ain o Fai. Byddwch yn dal yn gallu defnyddio Parentpay nes bod eich plentyn yn ein gadael. Fodd bynnag, fedrwch chi sicrhau na fydd eich cyfrif yn mynd i ddyled yn ystod cyfnod yr arholiadau. Bydd unrhyw gredydau yn cael eu had-dalu ar ddiwedd y tymor.


Parent / Carer of Pupils in Years 11 and 13.

Could all parents/carers of pupils in Years 11 and 13 please ensure that any outstanding debts on Parentpay are paid by Friday the 27th of May.  You will still be able to use Parentpay until your child leaves us.  However, please ensure that your account does not get into debt during the exam period.  Any credits will be refunded at the end of term.