Prynhawn digidol – Digital afternoon

Heddiw, cymerodd digyblion blynyddoedd 5 a 6 rhan mewn ‘Prynhawn Digidol’.

Roedd gofyn iddynt ddatrys problemau gan ddefnyddio dulliau Digidol a chydweithio ag ysgolion eraill gan ddefnyddio Microsoft Teams (gwahanol ysgolion yn cyfrannu at ddarn o waith, ar yr un pryd!). Nod y prosiect oedd ateb y cwestiwn canlynol; ‘Ydych uchder yn effeithio ar nifer y camau rydych chi’n eu gwneud wrth redeg nifer penodol o fetrau?’

Roedd rhaid i’r disgyblion;

  1. Creu ‘step counter’ gyda Micro:bit
  2. Mesur cylched 100 metr
  3. Rhedeg y cwrs 100 metr wrth gyfrif eu camau gyda’r Micro: Bit
  4. Rhoi eu data i mewn i daenlen
  5. Bydd Ysgol Gynradd Carreghofa yn dadansoddi’r data ac yn anfon y canlyniadau i’r ysgol

Today year 5 a 6 pupils took part in a ‘Digital Afternoon’. 

They problem solved using Digital methods and collaborated with other schools using Microsoft Teams (different schools contributing to a piece of work, all at the same time!).

The project is aimed to answer the following question; ‘does your height affect the number of steps you do while running a certain number of meters?’

The pupils;

  1. Created a step counter on a Micro:bit
  2. Measured a 100 meter circuit or strait
  3. Ran the 100 meter course while counting their steps with the Micro:Bit
  4. Entered their data into a spreadsheet
  5. Carreghofa Primary School will now analise the data and send the results to the school.