SWYDD WAG

Gofalwr

33 awr yr wythnos, Cytundeb Parhaol

£9.99 yr awr.

Mae Corff Llywodraethol Ysgol Llanfyllin yn awyddus i benodi Gofalwr i ymuno gyda thîm Gofalu a Glanhau Ysgol Llanfyllin.  Rydym yn edrych am rywun sydd yn ymarferol, yn dda am weithio ar ei liwt ei hun ac yn fodlon mabwysiadu ethos yr ysgol. Mae’r swydd am 33 awr yr wythnos.  Bydd yr oriau hyn yn cael eu lledaenu dros bum diwrnod.  Bydd Tri diwrnod yn 7 awr a dau ddiwrnod yn 6 awr y dydd. Bydd cyfle achlysurol hefyd am oriau ychwanegol, yn ddibynnol ar anghenion yr ysgol. NID swydd yn ystod y tymor yn unig yw hon. Ar hyn o bryd rydym yn cyflogi gofalwr arall y byddwch yn gweithio mewn partneriaeth ag ef ac mae gennym dîm glanhau y bydd gennych rywfaint o  gyfrifoldeb drosto.  

Os oes gennych ddiddordeb yn y swydd hon cysylltwch â Mrs Jean Brown, Rheolwr Swyddfa, 01691 648391 neu jb@llanfyllin.powys.sch.uk .  Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau – 5/9/22

JOB VACANCY

Caretaker

33 hours per week, Permanent Contract

£9.99 per hour.

The Governing Body of Ysgol Llanfyllin are seeking to employ a Caretaker to join the Ysgol Llanfyllin Caretaking and Cleaning team.  We are looking for someone who is practical, is good at working on their own initiative and willing to adopt the ethos of the school.  The job is for 33 hours per week.  These hours will be spread across five days.  Three days will be 7 hours a day and two days will be 6 hours a day.  There will also be the occasional opportunity for additional hours, depending on the needs of the school.  The position is NOT term time only.  We currently employ another caretaker who you will be working in partnership with and we have a cleaning team that you will have some responsibility for. 

If you are interested in this post please contact Mrs Jean Brown, Office Manager, 01691 648391 or jb@llanfyllin.powys.sch.uk.  Closing date for applications is 5/9/22.