Tymor y Gwanwyn – Spring Term

DARLLENWCH YN OFALUS – GWYBODAETH PWYSIG AM YR WYTHNOS HON

PLEASE READ CAREFULLY – IMPORTANT MESSAGES REGARDING THIS WEEK.

 

Blwyddyn Newydd Dda!

Edrychwn ymlaen i’ch gweld yfory.

Thema

Cafodd y disgyblion cyfle i roi mewnbwn ar syniadau themau tymor diwethaf. Y thema mwyaf poblogaidd oedd ‘Y Ddraig Goch’. Rydym wedi gofyn wrth y disgyblion am eu syniadau ac awgrymiadau yn barod. Os oes gennych chi unrhywbeth i’w gynnig ar gyfer y thema, gadewch i ni wybod os gwelwch yn dda.

Staffio

Mi fydd Mrs Rhian Tomlinson yn dychwelyd nol i’w henw fel Ms Rhian Griffiths.

Cinio Yfory

Cinio yfory (7/01/20) fydd Pizza, tatws wedi’u deisio a Ffa Pob neu pys melyn. Bydd gweddill yr wythnos fel y nodwyd ar y fwydlen.

Hyfedredd Beicio

Mae’r hyffordiant Hyfedredd Beicio a gafodd ei ohirio cyn y Nadolig ar gyfer disgyblion Bl 6 y ffrwd Gymraeg wedi’i drefnu ar gyfer dydd Mercher, 9fed Ionawr. Sicrhewch fod eich plentyn yn dod â’u beic, helmed, cot, het a menig.

Urdd

Cofiwch ymaelodi eich plentyn â’r Urdd!
Tan hanner nos ar y 9fed o Ionawr mae aelodaeth yn £8 y pen (£20 am aelodaeth teulu). O’r 10fed ymlaen – £10 y pen (£25 am aelodaeth teulu).

Gwisg Ysgol / Gwallt ayyb.

Disgwylir bod yr holl blant yn gwisgo’r wisg ysgol cywir.

Er mwyn eich HATGOFFADIM ‘TRAINERS’ i gael eu gwisgo.  GWALLTIAU ADDAS o.g.y.dd. Gofynnwn i walltiau hir gael ei glymu nôl.   Mae ein polisi gwisg ysgol i’w weld ar y wefan ysgol os hoffech wybodaeth pellach.

Alergedd cnau

Ga i atgoffa rhieni am ganllawiau alergedd cnau yn yr ysgol.  MAE’N ALLWEDDOL BWYSIG NAD YDYCH YN ANFON UNRHYW  FWYDYDD SY’N CYNNWYS CNAU I’R YSGOL. 

Absenoldebau

Os yw eich plentyn yn  absenol, rhowch wybod i’r ysgol erbyn 9:00 y.b. ogydd drwy ebost neu galwad ffôn.

 

Happy New Year!

We’re looking forward to seeing you tomorrow.

Theme

The pupils had the opportunity to input their ideas for school themes. The most popular theme was ‘The Red Dragon’. The pupils have already shared their ideas and suggestions. If you can contribute to the theme in any way, please let us know.

Staffing

Mrs Rhian Tomlinson will be returning to her name as Ms Rhian Griffiths.

Tomorrow’s Lunch

Tomorrow’s lunch (7/01/20) will be Pizza, Herby diced potatoes & Baked Beans or sweetcorn, the following days will be as stated on the menu.

Cycling Proficiency

The Cycling Proficiency training that was cancelled before Christmas for the year 6 Welsh stream pupils has been arranged for Wednesday, 9th January. Please ensure that your child brings their bike, helmet, coat, hats and gloves.

Urdd

Remember to join your child with the Urdd!
Until midnight on the 9th of January membership costs £8 each (£20 for family membership). From the 10th onwards – £10 each (£25 for family membership).

School Uniform / Hair etc.

It is expected that all children wear the correct school uniform. REMINDER –  NO TRAINERS to be worn.  SUITABLE HAIRCUTS/STYLES only please.  We ask that long hair is tied back.  Our uniform policy is available on the school website if you would like any further guidance.

NUT ALLERGY

May I remind parents about the school’s Nut Allergy guidelines. IT IS VITAL THAT YOU DO NOT SEND ANY NUT OR NUT RELATED PRODUCTS.   

Absences

If your child is absent, please let the school know by 9:00 a.m. You can contact the school by phone or email.