Tymor yr Haf – Summer term

Beth am edrych yn ol ar dymor yr Haf;

Let’s look back at the Summer term;

Llongyfarchiadau i Glesni, Soffia, Eleanor ac Isla ar ddod yn bancampwyr tenis Gogledd Cymru unwaith eto.

Congratulations to Glesni, Sofia, Eleanor and Isla on becoming North Wales tennis champions once again.

Cynhaliwyd Ffair Haf Ysgol ar y 29ain o Fehefin ac rydym yn ddiolchgar iawn i Ffrindidau’r ysgol am drefnu’r digwyddiad. Roedd yn ddiwrnod braf a phawb wedi mwynhau yn fawr. Llwyddwyd I wendu elw o tua £1000 at gronfa’r ysgol. Diolch yn fawr.

The Summer Fair was held on the 29th of June and we are very grateful to the Friends of the school for organising the event. It was a nice day and everyone thoroughly enjoyed it. We managed to make a profit of around £1000 for the school fund. Thank you very much.

 

Eleni roeddem fel ysgol yn dathlu 50 mlynedd ers agor yr adeilad presennol ac er mwyn dynodi’r achlysur trefnwyd ambell ddigwyddiad yn yr ysgol. Trefnodd Ffrindiau’r ysgol ocsiwn addewidion a chafodd pawb eu diddanu gan y band ‘Fourphit’. Llwyddwyd i wneud elw o tua £6000 – arbennig wir! Diolch i bawb a gefnogodd.

Trefnwyd y disgyblion parti ysgol a chafwyd fan hufen ia fel syrpreis gan Ffrindiau’r ysgol. Yrefnwyd disgyblion Bl 6 amgueddfa ‘pop up’ ar gyfer noson rieni.

Braf iawn oedd croesawu Mr Glyn Evans atom i drafod hanes yr ysgol. Roedd y disgyblion a’r athrawon wedi dysgu llawer iawn.

This year we as a school celebrated the 50th anniversary of the opening of the current building and to mark the occasion we organised a few events at the school. Friends of the school organised a promise auction and we were entertained by the band ‘Fourphit’. We managed to make a profit of around £ 6000 – fantastic! Thank you to everyone who supported.

The pupils organised a school party and received a surprise visit from an ice cream van from the Friends of the school. Year 6 pupils also organised a pop up museum for parents’ evening.

It was great to welcome Mr Glyn Evans to discuss the history of the school. The pupils and teachers learned a great deal.

 

Trist iawn oedd ffarwelio gyda Mr Emyr Evans a fu’n ofalwr yn yr ysgol dros y 9 mlynedd diwethaf. Rydym yn diolch iddo am ei waith.

Roedd yr ysgol hefyd yn ffarwelio gyda Miss Elin Roberts sydd wedi bod yn gweithio yn yr ysgol gyda grwpiau o ddigyblion, rhedeg Bobol Bach ac yn cyflenwi CPA. Pob lwc yn y Brifysgol Miss Roberts.

Wedi 29 mlynedd o wasanaeth I’r ardal, trist iawn oedd ffarwelio efo Mr Martin Roberts. Mae Mr Roberts wedi bod yn rhan annatod o fywyd yr ysgol. Bu Mr Roberts yn addysgu yn y ddwy ffrwd fel athro dosbarth, ond mae o wedi sefyll yn y bwlch sawl gwaith fel pennaeth dros dro ac wrth gwrs ef oedd dirprwy Bennaeth yr ysgol. Ond peidiwch a phoeni, dydi Mr Roberts ddim yn mynd yn bell. Mi fydd o dal i’w weld o amgylch yr ysgol.

It was sad to say goodbye to Mr Emyr Evans who had been a caretaker at the school for the last 9 years. We thank him for his work.

We also said goodbye to Miss Elin Roberts who has been working at the school with groups of pupils, running Bobol Bach and teaching PPA. Good luck at University Miss Roberts.

After 29 years of service in the area, it was sad to say goodbye to Mr Martin Roberts. Mr Roberts has been an integral part of school life. Mr Roberts has taught in both streams as a classroom teacher, but has stood up several times as acting head teacher and of course was the school’s deputy Headteacher. But don’t worry, Mr Roberts isn’t going far. We will continue to see Mr Robs.