Wythnos 16.09.19 Week

Lifeline – Crucial Crew

Aeth disgyblion Bl 6 i Groesoswallt dydd Llun. Fe wnaethant gymryd rhan mewn llawer o weithgareddau gan gynnwys; senarios a gyflwynir gan yr Heddlu, y Gwasanaeth Tân, Ambiwlans St Johns, Heddlu Trafnidiaeth Prydain a chynrychiolwyr Gwylwyr y Glannau ond hefyd sesiynau ar fwlio, peryglon rhyngrwyd, diogelwch fferm, diogelwch beicio a diogelwch ar y ffyrdd.

Year 6 pupils went to Oswestry on Monday. They took part in many activities including; scenarios presented by Police, Fire Service, St John’s Ambulance, British Transport Police and Coastguard representatives but also sessions on bullying, internet dangers, farm safety, cycling safety and road safety.

 

Tag Rygbi – Tag Rugby

Aeth holl ddisgyblion Bl 5 a 6 i COBRA i gystadlu yng ngystadleuaeth Tag Rygbi. Cawsant ddiwrnod da a chyfle da i ddod i adnabod disgyblion o ysgolion eraill.

All year 5 and 6 pupils went to COBRA to compete in the Tag Rugby competition. They had a great time and a good opportunity to get to know other pupils from other Primary Schools.

 

Cynghorau/ Council

Cafodd yr Arwyr Iach, Dreigiau Digidol a’r Tim Eco eu cyfarfod cyntaf. Penodwyd Cadeirydd ac Ysgrifenydd a penderfynu ar flaenoriaethau y tymor.

The Healthy Heroes, Digital Dragons and the Eco Team had their first meeting. Chairperson and secretaries were chosen along with their priorities for the year.

 

Cymorth Ychwanegol – Additional Support

Rydym wrthi’n trefnu cymorth ychwanegol ar gyfer y disgyblion sydd angen hwb ymlaen. Daeth Mrs Judith Thomas MENTHA i’r ysgol i weithio efo rhai o’r disgyblion. Byddwn yn parhau i weld gwyneb Mrs Thomas yn yr wythnosau nesaf.

We’re currently organising additional support for pupils who need that extra boost. Mrs Judith Thomas, MENTHA came to school to work with some pupils. We will continue to see her in the coming weeks.

 

Hyfforddiant Beicio/ Cycling Proficiency

Cafodd hanner blwyddyn 6 hyfforddiant beicio dydd Gwener er mwyn rhoi cymorth iddynt wrth fynd ar y ffordd. Mi fydd gweddill blwyddyn 6 yn gwneud yr hyfforddiant ar y 25ain o Hydref.

Half of our year 6 pupils took part in cycling proficiency on Friday to give them support and training to ride a bike safely on the road. The remaining year 6 pupils will take part in the training on the 25th of October.

 

Gorau Glas

Llongyfarchiadau i ennillwyr yr wythnos hon ac wythnos diwethaf.

Congratulations to this week and last weeks winners.