Eleni, yn fwy nag erioed, rydym wedi gweld y pŵer cadarnhaol y gall cymdeithas ei gael pan ddown at ein gilydd i fynd i’r afael â her gyffredin. Nid yw’r Wythnos Gwrth-fwlio yn ddim gwahanol a dyna’r rheswm pam mae’r thema a’r negeseuon allweddol yn cael eu pwysleisio wythnos yma yn Ysgol Llanfyllin. Mae bwlio yn cael effaith hirhoedlog ar y rhai sy’n ei brofi ac yn dyst iddo. Ond trwy sianelu ein pŵer ar y cyd, trwy ymdrechion a rennir ac uchelgeisiau a rennir, gallwn leihau bwlio gyda’n gilydd. O rieni a gofalwyr, i athrawon a gwleidyddion, i blant a phobl ifanc, mae gan bob un ohonom ran i’w chwarae wrth ddod at ein gilydd i wneud gwahaniaeth. Rydyn ni i gyd yn ddarn yn y pos, a gyda’n gilydd, rydyn ni’n unedig yn erbyn bwlio.


This year, more than ever, we’ve witnessed the positive power that society can have when we come together to tackle a common challenge. Anti-Bullying Week is no different and is the reason why the theme and key messages are emphasised this week at Ysgol Llanfyllin. Bullying has a long lasting effect on those who experience and witness it. But by channelling our collective power, through shared efforts and shared ambitions, we can reduce bullying together. From parents and carers, to teachers and politicians, to children and young people, we all have a part to play in coming together to make a difference. We’re all a piece in the puzzle, and together, we’re united against bullying.