Wythnos – Week 23.09.19

Cynllun tymor Canol – Mid term plans

Er mwyn cael gwybod beth sydd yn mynd ymlaen yn y dosbarthiadau y tymor yma, ewch i’r wefan ac edrychwch ar dudalen y dosbarthiadau i weld cynlluniau y tymor.

To know what’s going on in classes this term, go to our website and view class pages to view the plans for the term.

 https://llanfyllin.powys.sch.uk/

 

URDD

Mae hi’n amser ymaelodi gyda’r Urdd unwaith eto. Os yw’ch plentyn yn dymuno ymaelodi, pris aelodaeth eleni (2019/20) yw £8.00 (£20 i deulu o 3 neu fwy). Er mwyn cyflymu’r broses o ymaelodi’r disgyblion, eleni rydym yn gofyn i chi ymaelodi eich plentyn ar-lein – https://www.urdd.cymru/cy/ymuno/

gan ddewis yr opsiwn ‘Ymaelodi unigolion neu Aelodaeth Teulu (3 neu fwy o blant)’ cyn gynted â phosib os gwelwch yn dda.

Ni fydd y plant yn cael cymryd rhan mewn gweithgareddau fel yr isod os nad ydynt yn aelodau:-

  1. Eisteddfod yr Urdd – cystadlaethau llwyfan, gwaith celf a chrefft a llenyddol.
  2. Bl 3-6 – Cystadlu yn chwaraeon yr Urdd -pêl-droed, pêl-rwyd, rygbi, athletau, nofio a.y.y.b).

Os bydd eich plentyn yn ymaelodi ar ôl Ionawr 9fed, bydd y pris yn codi i £10.00.

It’s time to join the ‘Urdd’ once again.

If your child wishes to join, this year’s membership price (2019/20) is £ 8.00 (£ 20 for a family of 3 or more). To speed up pupil registration, this year we are asking you to sign up your child online at https://www.urdd.cymru/en/join/

and select the ‘Join individuals or Family Membership (3 or more children)’ option, as soon as possible please.

The children will not be allowed to participate in activities such as the following if they are not members: –

  1. Urdd Eisteddfod – stage competitions, art and craft and literary work.
  2. Years 3-6 – Compete in various Urdd sports competitions – football, netball, rugby, athletics, swimming etc.

If your child joins after January 9th, the price will rise to £ 10.00.

 

Gorau Glas

Enillwyr yr wythnos.

This week’s winners.