Yr wythnos hon – This week

Wythnos wedi hedfan heibio.

The week has flown by.

Draw dros y mor

Mae’r disgyblion wedi bod yn brysur yn cynllunio ar gyfer eu thema ‘Draw dros y mor’. Bydd cynllun gwybodaeth i rieni ar gael ar y wefan wythnos nesaf. Mae’r disgyblion wedi bod yn cynllunio tasgau ffocws yn ogystal a heriau annibynnol.

Over the sea

The pupils have been busy planning their theme ‘Over the sea’. A plan for parents will be uploaded on to the school website next week. The pupils have been busy planning independent challenges as well as focus tasks.

Cydweithio efo’r ysgol Uwchradd

Roedd disgyblion bl 5 a 6 yn ffodus iawn o gael eu haddysgu gan Mr Llyr Thomas (Dirprwy yr Ysgol Uwchradd) yr wythnos hon. Mi fydd Mr Thomas yn addysgu Addysg Gorfforol yn wythnosol iddynt gan ddefnyddio cyfleusterau yr ysgol Uwchradd. Mae Mrs Vaughan hefyd yn addysgu sesiynau Dylunio a Thechnoleg Bwyd a Drama i ddisgyblion Bl 7 a 8.

Collaboration with the High School

Year 5 and 6 pupils were very fortunate to be taught by Mr Llyr Thomas (Deputy Head of the High School) this week. Mr Thomas will be teaching PE on a weekly basis using the High School facilities. Mrs Vaughan is also teaching Food Technology and Drama to year 7 & 8 pupils.

Cynghorau ysgol

Mae’r cyflwyniadau ac etholiadau wedi dod i ben ac mae disgyblion newydd wedi cael eu hethol ar gyfer y cynghorau canlynol;

  • Arwyr Iach
  • Tim Eco
  • Dreigiau Digidol
  • Criw Cymry Cwl/ Criw Cymraeg

Eleni, mi fydd y Cyngor ysgol yn cael eu ffurfio gyda Cadeirydd ac Ysgrifenydd o’r pwyllgor uchod.

Schools councils

The presentations and elections are over and new pupils have been elected for the following councils;

  • Arwyr Iach (Healthy Heroes)
  • Tim Eco (Eco Team)
  • Dreigiau Digidol (Digital Dragons)
  • Criw Cymry Cwl / Criw Cymraeg

This year, the School Council will be formed with a Chair and Secretary from the above committee.

 

Dyddiadau

Bydd dyddiadau yn cale eu huwchlwytho penwythnos yma.

Dates

The diary on the school app will be uploaded this weekend.

Gorau Glas

Byddwn yn uwchlwytho ennillwyr Gorau Glas dydd Llun.

We will be uploading a picture of the Gorau Glas winners on Monday.

 

Parent Pay

Mae Rhieni newydd wedi derbyn y manylion angenrheidiol erbyn hyn.

New parents have now received the necessary details.

 

ENJOY THE WEEKEND!

MWYNHEWCH Y PENWYTHNOS!