Ysgolion yn cau/ Schools closing

Fel y gwyddoch mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd yn dod â Gwyliau’r Pasg ymlaen ac y bydd ysgolion yn cau,

Byddwn yn cau am 3:10y.p. dydd Gwener, felly ni fydd Bobol Bach yn cael ei gynnal ar ddydd Gwener.

Diolch i chi am gwblhau yr arolwg ar-lein. Mae’r adborth a’r sylwadau ychwanegol wedi bod yn gefnogol i’n cynorthwyo i symud ymlaen. Er mwyn sicrhau cydbwysedd rhwng gweithgareddau ar- lein ac oddi ar -lein byddwn yn anfon rhestr o weithgareddau posib adref. Byddwn yn dechrau gyda’r sgiliau sylfaenol, e,e sillafu, mathemateg pen, ychydig o weithgareddau rhifedd a llythrennedd ac yn ystyried rhai gweithgareddau ychwanegol posib. Rydym yn teimlo fel ysgol bod hyn yn amser pryderus i’n disgyblion. Maent yn gweld gwybodaeth dyddiol ar y teledu o ran y newyddion, penawdau papurau newydd a drwy glywed sgyrsiau oedolion. Mae’n bwysig bod llawer o amser yn cael ei dreulio gyda’r disgyblion yn trafod ac yn sicrhau disgyblion o beth sydd yn digwydd. Os byddai’r ysgol yn parhau i fod ar gau am gyfnod hirach o amser, byddwn yn anfon gwaith thematig adref.

Byddwn yn uwchlwytho gweithgareddau posib ar ein gwefan/ app ysgol a drwy Hwb. Mae’r gweithgareddau posib yma yn cael eu huwchlwytho er mwyn cefnogi y disgyblion. Bydd cyfarwyddiadau yn cael eu hanfon adref ar app yr ysgol a chyfryngau cymdeithasol. I’r rheini sydd heb wê dibynaidwy, yna gallwch fynd at y wybodaeth drwy 4G ar eich ffôn.

Rydym wedi anfon llyfrau darllen ychwanegol adref gyda’ch plentyn heddiw, yn ogystal â llyfr i gofnodi eu gwaith, cyfrineiriau Hwb a TTRock stars. Os ydych ar hyn o bryd adref, os gwelwch yn dda fedrwch ddarllen adnoddau cartref yn ychwanegol a defnyddio unrhyw beth sydd ar gael i ysgrifennu. Mae croeos i chi drefnu i gael rhywun i gasglu llyfrau ar gyfer eich plant neu ebostio’r ysgol i gadarnhau cyfrineiriau y plant (office@llanfyllin.powys.sch.uk). Byddwn yn anfon linc ar gyfer deunydd darllen ychwanegol ar lein os nad oes ganddoch llawer o lyfrau adref.

Bydd yr ysgol yn parhau ar agor tan ddydd Gwener yn benodol i sicrhau fod gan bawb amser digonol i baratoi gofal plant. Os ydych am gadw eich plentyn adref am resymau iechyd a diogelwch mae croeso i chi wneud hynny. Mae amgylchiadau pawb yn wahanol. Yn ystod y deuddydd nesaf, bydd disgyblion yn yr ysgol yn cael canllawiau pellach ar adnoddau ar-lein o gartref, ond caiff y manylion hyn eu hanfon adref hefyd.

Diolch am eich cydweithrediad a dymunwn y gorau i bawb yn ystod yr adeg heriol yma.

As you are aware, the Welsh Government has announced that the Easter Holidays have been brought forward and that all schools will close.

We will close at 3:10 p.m. on Friday, therefore, Bobol bach will not be open on Friday afternoon.

Thank you for completing the online survey. The feedback and additional comments have been supportive to help us move forward. To ensure a balance of online and offline activities we will be suggesting activities for home. We will begin with basic skills, e.g. spellings, mental maths and some Numeracy/ Literacy activities along with some additional activities to consider. We feel as a school that this can be worrying times for children. They are exposed daily to information on the news, headlines of newspapers and over hearing other conversations. It is important that a lot of time is spent with them reassuring and discussing what is currently happening. If it is confirmed that the school will be closed for a longer period of time we will then prepare theme based projects for the pupils.

We will be uploading the suggested activities on our school website/ app and through Hwb/ Microsoft teams. Further instructions will be sent to parents via the school app and social media by the weekend. For those who don’t have reliable internet, the information can then be accessed by your phone through 4G

We have sent additional reading books home with pupils today, as well as a book to record their work and passwords to access to Hwb and TTRock Stars. If you’re currently self-isolating, please read additional resources at home and use any available software books to write. You are welcome to make arrangements for someone to collect books for your children within the next two days or email the school to retrieve your child’s log in details (office@llanfyllin.powys.sch.uk). We will send suitable links for online reading material if your reading books are limited at home.

The school will remain open for the next two days to ensure that everyone has time to prepare childcare arrangements. If you wish to keep your child at home we understand as everyone’s circumstances are different.  During the next two days, pupils in school will have further guidance into accessing resources online from home but please be assured these details will be sent home.

Please don’t hesitate to contact us if we can help in any way.

Thank you for your co-operation and we wish you all the best at this challenging time.