Bobol Bach

Diolch i’r rhieni a ddaeth i’r cyfarfod nos Fercher ac i’r rhai a oedd wedi anfon ymddiheuriadau.  Roedd 4 yn bresenol yn y cyfarfod, felly roedd modd penodi pwyllgor bach ar gyfer y flwyddyn hon. Er hynny, er mwyn parhau i gadw oriau Bobol Bach ar agor tan 5:29 y.h. mae’n rhaid cofrestru efo CSIW. Mae hyn yn llawer o waith i bwyllgor bach o rieni. Cafodd y gofrestrau eu asesu a daethom i’r canlyniad mai ychydig iawn sy’n defnyddio Bobol Bach ar ol 4:30 y.h. Felly, o ganlyniad i hyn, mi fydd oriau Bobol Bach yn newid. O ddydd Llun ymlaen, mi fydd Bobol Bach yn cau am 5:14 y.h.

Bydd cyfarfod nesaf Bobol Bach ar ddydd Mercher, 27ain o Dachwedd am 7 y.h. Mi fydd y trefniadau uchod yn cael eu hadolygu yn y cyfarfod.

Diolch am eich cyd-weithrediad.

Thank you to the parents who attended the Bobol Bach meeting on Wednesday Evening and to those who sent their apologies. Four parents were present at the meeting,  therefore a small committee was formed for the coming year. For us to continue to keep Bobol Bach open until 5:29 p.m.  we are required to register with CSIW. This is a lot of work for a small committee. We assessed the registers and due to very little staying after 4:30 p.m. it was agreed that Bobol Bach hours would change. As of Monday, Bobol Bach will close at 5:14 p.m.

The next Bobol Bach meeting will be on Wednesday evening, 27th of November at 7 p.m.

Thank you for your co-operation.