Prydau ysgol am ddim – Free School Meals

Prydau ysgol am ddim

Er mwyn cefnogi ein disgyblion sy’n cael prydau ysgol am ddim; Rydym wedi penderfynu talu’r lwfans i gyfrifon banc rhieni/gofalwyr fel y gallwch brynu bwyd i’ch plant yn uniongyrchol. Mae hyn yn cael ei wneud gyda chymorth ein tîm gwobrau incwm. Lle nad ydym eisoes yn dal gwybodaeth am gyfrif banc, bydd y tîm yn cysylltu â rhieni a gofalwyr ac yn gofyn iddynt lenwi ffurflen ar-lein drwy wefan Powys. Ni fyddwn yn galw ac yn gofyn i chi ddarparu gwybodaeth am eich cyfrif banc dros y ffôn, oni bai nad ydych yn gallu llenwi’r ffurflen ar-lein.

Gyda dosbarthiad daearyddol y disgyblion sy’n cael prydau ysgol am ddim, a’r nifer gymharol fach o ganolfannau gofal plant, nid yw’n ymarferol bosibl gollwng prydau o ddrws i ddrws neu ddisgwyl i bobl deithio pellter i gasglu prydau bwyd. Felly, penderfynwyd darparu’r lwfans fel hyn am y tro. 

Ar hyn o bryd, mae Llywodraeth Cymru yn gweithio ar gynllun talebau Cenedlaethol, a fyddai’n galluogi rhieni a gofalwyr i brynu bwyd eu hunain. Pan fydd rhagor o wybodaeth ar gael am y cynllun talebau, bydd Cyngor Sir Powys yn ystyried y dull mwyaf priodol o symud ymlaen.  

Free School Meals

In order to support our entitled free school meal pupils; we have decided to pay the allowance into parents/carers bank accounts so that you can purchase food for your children directly. This is being done with the support of our Income & Awards Team. Where we do not already hold bank account information, the team will contact parents and carers and ask them to complete an online form via the Powys website. We will not call and ask you to provide your bank account information over the phone, unless you are not able to complete the form online.

With the geographical spread of free school meal pupils, and the relatively small number of childcare hubs, it is not logistically possible to drop meals door to door or expect people to travel a distance to collect meals. Therefore, it has been decided to provide the allowance in this way for the time being. 

The Welsh Government is currently working on a National Voucher Scheme, which would enable parents and carers to purchase food themselves. Once further information is available on the voucher scheme, Powys County Council will consider the most appropriate approach moving forward.

Jason Rawbone

Arweinydd Proffesiynol Arlwyo a Glanhau

Professional Lead Catering and Cleaning

Gofal plant – Childcare

Datganiad Newyddion / News Release

Mawrth 24, 2020

 

Canolfannau Argyfwng Gofal Plant

 

Mae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi y bydd canolfannau argyfwng gofal plant yn rhedeg o 13 o leoliadau ar draws y sir o’r dydd Gwener hwn (27 Mawrth).

 

Bydd safleoedd ysgolion y sir yn parhau ar agor tan ddydd Iau, 26 Mawrth ond dim ond i blant gweithwyr allweddol a’r plant sydd fwyaf agored i niwed.

 

Bydd y canolfannau, a fydd yn darparu gofal plant i gefnogi gweithwyr brys hanfodol, staff y GIG a gweithwyr gofal cymdeithasol yn ogystal â phlant sydd fwyaf agored i niwed y sir, hefyd yn rhedeg ar benwythnosau.  Bydd y canolfannau ar agor rhwng 8am a 6pm.

 

I ddefnyddio’r ddarpariaeth o ddydd Gwener, 27 Mawrth tan ddydd Gwener 3 Ebrill, bydd angen i weithwyr hanfodol gofrestru eu plant yn eu canolfan argyfwng gofal plant drwy lenwi ffurflen ar-lein erbyn 9pm ddydd Mercher, 25 Mawrth.

 

Fel rhan o’r trefniadau, bydd prydau bwyd yn cael eu darparu i blant tair gwaith y dydd a bydd cludiant yn cael ei drefnu fel bod plant yn gallu cyrraedd y canolfannau ac yn ôl gartref.

 

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod y Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: “Mae’r cyngor i rieni’n glir – os yw eich plant yn gallu aros gartref yn ddiogel, dylent wneud hynny.

 

“Fodd bynnag, mae angen trefniadau gofal diogel ar gyfer plant gweithwyr hanfodol.  Bydd y canolfannau argyfwng gofal plant yn darparu gwasanaeth hanfodol i gefnogi gweithwyr hanfodol a’n plant sydd fwyaf agored i niwed.

 

“Bydd ein safleoedd ysgol yn para ar agor tan ddydd Iau fel cyfleusterau gofal plant brys ond byddant wedyn yn cau a bydd y canolfannau hyn yn rhedeg o ddydd Gwener ymlaen.

 

“Rwyf am ddiolch i’r holl weithwyr proffesiynol yn ein hysgolion am eu hymroddiad yn ystod y cyfnod hynod anodd iawn.”

 

Mae’r canolfannau gofal plant brys wedi’u lleoli yn y mannau canlynol:

 

Ardal clwstwr ysgol – canolfan argyfwng gofal plant

 

Aberhonddu – Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Priordy, Aberhonddu

Llanfair-ym-Muallt – Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Pontnewydd-ar-Wy

Crughywel – Ysgol G.G. Crughywel

Gwernyfed – Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Archddiacon Griffiths, Llyswen

Llandrindod – Ysgol G.G. Llandrindod – Cefnllys

Llanfair Caereinion – Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion

Llanfyllin – Ysgol Gynradd Llanfyllin

Llanidloes – Ysgol G.G. Llanidloes

Llanandras – Ysgol G.G. Llanandras

Machynlleth – Ysgol Bro Hyddgen – Campws Cynradd, Machynlleth

Y Drenewydd – Ysgol Dafydd Llwyd, Y Drenewydd

Y Trallwng – Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Y Trallwng (Safle Ffordd Howell)

Ystradgynlais – Ysgol Dyffryn y Glowyr, Cwmtwrch Isaf

 

I gofrestru eich plentyn, ewch i https://tinyurl.com/Emergency-childcare-hubs

 

 

March 24, 2020

 

Emergency childcare hubs

 

Emergency childcare hubs will be operating from 13 locations across the county from this Friday (27 March), Powys County Council has said.

 

School sites in the county will remain open until Thursday, March 26 but only for children of critical workers and the most vulnerable children.

 

The hubs, which will provide childcare to support critical emergency workers, NHS staff and social care workers as well as the county’s most vulnerable children, will also operate at weekends.  The hubs will operate from 8am to 6pm.

 

To access provision from Friday, March 27 to Friday, April 3, critical workers will need to register their child at their nearest emergency childcare hub by filling in an online form by 9pm on Wednesday, March 25.

 

As part of the arrangements, meals will be provided to children three times a day and transport will be arranged for children to get to the hubs and back home.

 

Cllr Phyl Davies, Cabinet Member for Education and Property, said: “The advice to parents is clear – if your children can stay safely in their home, they should.

 

“However, critical workers will still need to have safe care arrangements for their children.  These emergency childcare hubs will be providing a vital service to support critical workers and our most vulnerable children.

 

“Our school sites will remain open up until Thursday as emergency childcare facilities but then they will close and these hubs will become operational from Friday onwards.

 

“I want to thank all professionals at our schools for their commitment during this extremely difficult period.”

 

The emergency childcare hubs are based in:

 

School cluster area – Emergency childcare hub

 

Brecon – Priory C. in W. School, Brecon

Builth Wells – Newbridge-on-Wye C. in W. School

Crickhowell – Crickhowell C.P. School

Gwernyfed – Archdeacon Griffiths C. in W. (A) School, Llyswen

Llandrindod Wells – Llandrindod Wells C.P. School Cefnllys

Llanfair Caereinion – Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion

Llanfyllin – Ysgol Gynradd Llanfyllin

Llanidloes – Llanidloes C.P. School

Presteigne – Presteigne C.P. School

Machynlleth – Ysgol Bro Hyddgen – Primary Campus, Machynlleth

Newtown – Ysgol Dafydd Llwyd, Newtown

Welshpool – Welshpool C. in W. Primary School (Howell Road Site)

Ystradgynlais – Ysgol Dyffryn y Glowyr, Lower Cwmtwrch

 

To register your child, go to https://tinyurl.com/Emergency-childcare-hubs

Yfory – Tomorrow

Diolch i chi am gwblhau yr holiaduron.

I’r rhai ohonoch sy’n dod i’r ysgol yfory o ganlyniad i’r canllawiau, mi fydd clwb brecwast at agor am 8 y.b.

Bydd cinio ysgol ar gael fel ag arfer i’r plant sydd yno.

Os yw eich plentyn yn gymwys i brydau ysgol am ddim, cwblhewch yr holiadur isod a darllewnch y wybodaeth ar ben yr holiadur os gwelwch yn dda.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Le8IcC8FsEeuoYGv_7shRTrUYKObkGFIl9ucMn-c6XRUOUtXNkJOOVg0SUo5MlNRQ09DSkFKM0hBTi4u

 

Thank you for completing the surveys.

To those who are attending school tomorrow due to the guidelines, breakfast club will be open at 8 a.m.

School dinners will be available as usual for those there.

If your child is eligible for free school meals, please complete the survey below and read the information at the top of the survey please.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Le8IcC8FsEeuoYGv_7shRTrUYKObkGFIl9ucMn-c6XRUOUtXNkJOOVg0SUo5MlNRQ09DSkFKM0hBTi4u

 

Gweithwyr Allweddol – Key Workers

Llenwch yr holiadur hwn dim ond os ydych yn weithiwr allweddol a’ch bod yn bwriadu defnyddio goruchwyliaeth ysgol ar gyfer eich plentyn/plant. Does dim cadarnhad am y drefn ar gyfer horchwylio plant o ddydd Mercher, felly bydd y wybodaeth hon yn cael ei throsglwyddo i’r awdurdod leol i helpu i gynllunio’r ddarpariaeth. Byddwn hefyd yn gofyn am fanylion cyswllt y ddau riant/gofalwr er mwyn sicrhau y gallwn gysylltu â chi os bydd angen.

Byddem yn gwerthfawrogi pe gallech gwblhau’r arolwg hwn erbyn 8pm heddiw, ddydd Sadwrn Mawrth 21.

Darllenwch ganllawiau’r Llywodraeth os oes angen mwy o eglurder arnoch. Diolch yn fawr ymlaen llaw.

 

Please complete this survey only if you are key worker and intend to make use of school-based supervision for your child/children. As of yet, there is no confirmation around the organisation around supervision from Wednesday, so this information will be passed on to the Local Authority to help plan provision. We will also require the contact details of both parents/carers to ensure we can contact you if necessary.

We would appreciate it if you could complete this survey by 8pm today, Saturday 21st March.

Please check Government guidance if you require further clarity. Many thanks in advance.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Le8IcC8FsEeuoYGv_7shRU2DlObW5H1Jjj5frB2Kq0hUMUw1QzcxV1k2QloyWkRQWE81NTBESFlTVy4u

 

Gweithwyr Allweddol – Key worker

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-maintaining-educational-provision/guidance-for-schools-colleges-and-local-authorities-on-maintaining-educational-provision

 

COVID 19 – Diweddariad/ Update

Annwyl Riant/ gofalwr, 

Oherwydd bod ein hysgolion yn cau heddiw yn dilyn sefyllfa COVID-19 mae’n allweddol bwysig ein bod fel ysgol yn gallu cefnogi y rhieni/ gofalwyr hynny sydd yn cael eu hystyried yn weithwyr allweddol. Fel dywed y llywodraeth mae’n bwysig bod disgyblion yn aros adref os medrant er mwyn lleihau y risg o wasgaru y feirws. Felly fydd yr ysgol ar agor fel lleoliad gofal plant DIM OND i‘r disgyblion hynny sydd wirioneddol angen mynychu. Hynny yw, oherwydd bod un rhiant yn weithiwr allweddol a DOES DIM gofal arall ar gael.  Yn amlwg os oes gan eich plentyn unrhyw symptomau, yna bydd rhaid dilyn y canllawiau cenedlaethol ac aros adref.  

Er mwyn ein paratoi ar gyfer y cyfnod ansicr yma byddwn yn anfon holiadur adref er mwyn cael syniad o pwy fydd angen y gwasanaeth yma. Gofynnwn i chi ei gwblhau erbyn 6 y.h. heno.  

Diolch am eich cydweithrediad yn ystod y cyfnod anodd yma. 

Dear Parent/Carer,  

As our schools are closing today following the COVID-19 situation it is of key importance that we, as a school, are able to support those parents/carers who are regarded as key workers. As the government says, it is important that pupils stay at home if they can to reduce the risk of spreading the virus. Therefore, the school will be open as a childcare setting ONLY for those pupils who really need to attend. This applies to those families where one parent is a key worker and there is NO OTHER available childcare option. Obviously if your child has any symptoms you will be expected to follow the national guidelines and stay at home.  

In order to prepare us for these uncertain times we will send a questionnaire home to get an idea of who will need this service. We ask you to complete it by 6pm this evening.

Thank you for your co-operation in this difficult time.