Helpwch ni – Help us

Mae’r ysgol yn cymryd rhan mewn 2 ymgyrch;

The school is taking part in 2 campaigns;

 

LLAETH Y LLAN

Cystadleuaeth i Ysgolion Cynradd yng Nghymru, gan rhoi’r cyfle iddynt ennill amryw o wobrau gwerth cyfanswm o £20,000 ‼️

 Rhaid hel gymaint a phosib  o gaeadau iogwrt Llaeth y Llan.

Mae hyn yn cadarnhau ein mynediad i’r raffl, sydd â gwobrau werth hyd at £1,000 pob mis, sydd i’w chynnal drwy gydol y flwyddyn.

Dewch a photiau gwag a’r caeadau i’r ysgol os gwelwch yn dda.

A competition that gives Primary Schools all over Wales the opportunity to win their share of a £20,000 prize fund ‼️

We must collect as many as possible Llaeth y Llan yogurt lids.

This qualifies our School for our MONTHLY RAFFLE DRAW!!

Each month a School will be drawn at random and will win prizes worth up to £1,000.

Please bring empty pots and lids to school.

 

ALDI

Rydym wedi cofrestru ar gyfer Kitforschools gyda Aldi. Os ydych yn gwario £30 dewch â’r sticeri i’r ysgol plîs.

Plis gofynnwch i’ch teulu, ffrindiau a chymdogion am gymorth.

We have registered for the kitforschools by Aldi. If you spend £30 please bring in the stickers for us to collect.

Please ask you family, friends and neighbours for support. 

 

Diolch am eich cydweithrediad!

Thank you for your co-operation!

Yr wythnos hon – This week

Wythnos wedi hedfan heibio.

The week has flown by.

Draw dros y mor

Mae’r disgyblion wedi bod yn brysur yn cynllunio ar gyfer eu thema ‘Draw dros y mor’. Bydd cynllun gwybodaeth i rieni ar gael ar y wefan wythnos nesaf. Mae’r disgyblion wedi bod yn cynllunio tasgau ffocws yn ogystal a heriau annibynnol.

Over the sea

The pupils have been busy planning their theme ‘Over the sea’. A plan for parents will be uploaded on to the school website next week. The pupils have been busy planning independent challenges as well as focus tasks.

Cydweithio efo’r ysgol Uwchradd

Roedd disgyblion bl 5 a 6 yn ffodus iawn o gael eu haddysgu gan Mr Llyr Thomas (Dirprwy yr Ysgol Uwchradd) yr wythnos hon. Mi fydd Mr Thomas yn addysgu Addysg Gorfforol yn wythnosol iddynt gan ddefnyddio cyfleusterau yr ysgol Uwchradd. Mae Mrs Vaughan hefyd yn addysgu sesiynau Dylunio a Thechnoleg Bwyd a Drama i ddisgyblion Bl 7 a 8.

Collaboration with the High School

Year 5 and 6 pupils were very fortunate to be taught by Mr Llyr Thomas (Deputy Head of the High School) this week. Mr Thomas will be teaching PE on a weekly basis using the High School facilities. Mrs Vaughan is also teaching Food Technology and Drama to year 7 & 8 pupils.

Cynghorau ysgol

Mae’r cyflwyniadau ac etholiadau wedi dod i ben ac mae disgyblion newydd wedi cael eu hethol ar gyfer y cynghorau canlynol;

  • Arwyr Iach
  • Tim Eco
  • Dreigiau Digidol
  • Criw Cymry Cwl/ Criw Cymraeg

Eleni, mi fydd y Cyngor ysgol yn cael eu ffurfio gyda Cadeirydd ac Ysgrifenydd o’r pwyllgor uchod.

Schools councils

The presentations and elections are over and new pupils have been elected for the following councils;

  • Arwyr Iach (Healthy Heroes)
  • Tim Eco (Eco Team)
  • Dreigiau Digidol (Digital Dragons)
  • Criw Cymry Cwl / Criw Cymraeg

This year, the School Council will be formed with a Chair and Secretary from the above committee.

 

Dyddiadau

Bydd dyddiadau yn cale eu huwchlwytho penwythnos yma.

Dates

The diary on the school app will be uploaded this weekend.

Gorau Glas

Byddwn yn uwchlwytho ennillwyr Gorau Glas dydd Llun.

We will be uploading a picture of the Gorau Glas winners on Monday.

 

Parent Pay

Mae Rhieni newydd wedi derbyn y manylion angenrheidiol erbyn hyn.

New parents have now received the necessary details.

 

ENJOY THE WEEKEND!

MWYNHEWCH Y PENWYTHNOS!

 

Bobol Bach

Yn anffodus, dim on 2 riant oedd wedi dod i’r cyfarfod neithiwr, felly doedd dim digon i’w gynnal.

Rydym angen pwyllgor er mwyn i ni barhau efo Bobol Bach. Er mwyn sicrhau dyfodol Bobol Bach rydym wedi ail-drefnu cyfarfod ar gyfer nos Fercher, 2il o Hydref am 7 y.h. yn yr ysgol.

Unfortunately, only 2 parents came to the Bobol Bach meeting last night. Due to the numbers present, we could not go ahead.

We need a committee in order to continue with Bobol Bach. To ensure the future of Bobol Bach we have decided to re-arrange the meeting. The meeting will now be held on Wednesday, 2nd of October at 7 p.m. at the Primary school.

 

 

 

 

Lluniau Ysgol – School Photograh

Cofiwch am luniau ysgol yfory.

Mae croeso i chi ddod  i’r ysgol am 8 y.b. i gael lluniau efo brodyr/ chwiorydd sydd yn yr ysgol uwchradd neu cyn oedran ysgol. Bydd gweddill y lluniau yn cael eu cymryd yn ystod y dydd. 

 

Remember school photographs tomorrow.

You’re welcome to come to school at 8 a.m. to have a photograph with brothers/ sisters who are in the high school or pre-school age. The remaining photographs will be taken during school hours.

Croeso Nol – Welcome Back

Croeso Nol – Welcome Back

Mae’r disgyblion wedi ymgartrefu nol yn yr ysgol yr wythnos hon. Croeso mawr i’r holl deuluoedd newydd sydd wedi ymuno gyda ni. Ychydig o bethau i’ch hysbysu a’ch hatgoffa;

The pupils have settled back into school routine this week. A big welcome to the new families who have joined us. A few things to remind you and inform you;

Staffio

Bydd Mrs Rhian Tomlinson yn ddirprwy bennaeth dros dro am y flwyddyn nesaf.

Croeso i Miss Cari Ellis. Bydd Miss Ellis yn addysgu Dosbarth Bl 5 a 6 y ffrwd Gymraeg o ddydd Mawrth tan ddydd Gwener. Mi fydd Mr Martin Roberts yn addysgu’r dosbarth ar ddydd Llun.  Mi fydd Mr Roberts hefyd yn helpu i gyflenwi dosbarthiadau yn ystod amser cynllunio athrawon.

Rydym hefyd yn croesau Mr Steven Green fel Gofalwr. Mi fydd Mr Green yn gweithio rhwng ein hysgol ni a’r ysgol Uwchradd.

Mae Ms Sue Francis wedi ymddiswyddo fel ysgrifennyddes ar ol bron i 18 mlynedd o wasanaeth i’r ysgol. Diolch yn fawr i Mrs Francis am ei gwaith ar hyd y blynyddoedd. Os hoffech gyfrannu at gasgliad/ anrheg, gofynnwn i chi gyfrannu erbyn dydd Llun os gwelwch yn dda.

Mrs Rhian Tomlinson is our acting deputy headteacher for the next school year.

We welcome Miss Cari Ellis. Cari Ellis will be teaching year 5 & 6 in the Welsh stream from Tuesday until Friday. Mr Martin Roberts will be teaching the class on a Monday.  Mr Roberts will also be helping to cover classes during the teacher’s planning time.

We also welcome Mr Steven Green as our new caretaker. Mr Green will be working between our school and the high school.

Ms Sue Francis has resigned as our secretary after almost 18 years of service to the school. A big thank you to Mrs Francis for her work over the years. If you wish to contribute towards a collection/ gift, we kindly ask you to donate by Monday please.

 

Tango Mango

Bydd Tango Mango yn ail-gychwyn wythnos nesaf.

Tango Mango will re-start next week.

 

Lluniau Ysgol Unigol/ teulu-  Individual Family School Photographs

Bydd Rosalie Arran yn dod i’r ysgol i gymryd lluniau y disgyblion dydd Mawrth nesaf, 10fed o Fedi. Os ydych yn dymuno i’ch plentyn cael llun efo brawd/ chwaer sydd ddim yn yr ysgol, mae croeso i chi ddod i dynnu llun rhwng 8:00 y.b. a 9 y.b. Byddwn yn tynnu lluniau unigol a lluniau efo brodyr a chwiroydd sydd yn yr ysgol yn awtomatig yn ystod y dydd. Os nad ydych chi’n dymuno i’ch plentyn i gymryd rhan, gadewch i ni wybod os gwelwch yn dda.

Rosalie Arran will be coming to school to take the pupils photographs next Tuesday, 10th of September. If you wish for your child to have their photo taken with brothers/ sisters who aren’t in school, you’re welcome to come and have their photo taken between 8:00 a.m. and 9:00 a.m. We will automatically take individual and sibling photographs within the school during the day. If you do not wish for your child’s photo to be taken, please let us know.

 

Nofio – Swimming

Byddwn yn cychwyn gwersi nofio ym mis Hydref. Manylion i ddilyn.

We will be starting swimming lessons in October. Details to follow.

 

Addysg Gorfforol – Physical Education

Daeth i’n sylw y tymor diwethaf fod llawer o blant yn anghofio eu gwisg A.G. Sicrhewch fod gan eich plentyn ei gwisg yn yr ysgol yn ystod yr wythnos. Nid oes angen treinyrs / pymps ar ddisgyblion y Cyfnod Sylfaen y tymor hwn.

It came to our attention last term that many children were forgetting their P.E. kit. Please ensure your child has their P.E. kit in school during the week. Foundation Phase pupils do not require trainers/ pumps this term.

 

DIM CNAU – NO NUTS

Cofiwch, oherwydd alergedd nid ydym yn caniatau cnau yn yr ysgol.

Remember, due to a nut allergy, we do not allow nuts in school.