Llongyfarchiadau / Congratulations

Tenis -Aeth deg tîm o’r ysgol i’r Twrnamaint Tenis yn yr Ysgol Uwchradd yn ddiweddar. Bydd dau dîm o Flwyddyn 5 yn cystadlu yng Nghystadleuaeth y Sir ym Mehefin. Llongyfarchiadau i bawb am gystadlu ac ymddwyn mor dda.

Tennis – Ten teams from school took part in the Area Tennis Tournament held at the High School recently. Two Year 5 teams will be competing in the County Finals in June. Well done to all our pupils who took part and behaved so well.

 

 

Gweithdy Celf Bl2/ Yr2 Art Project

Er gwybodaeth, mi fydd disgyblion blwyddyn 2 yn gweithio gyda Fiona Collins o ‘Arts Connection’ yn creu mygydau bore Dydd Iau sef 24ain o Fai. Yna Dydd Gwener bore bydd y disgyblion yn mynd i lawr i drafod eu mygydau gyda thrigolion Llwyn Teg a fydd wedi creu mygydau eu hunain gyda Fiona.

For your information, year 2 pupils will be creating masks with Fiona Collins from ‘Arts Connection’ on Thursday morning 24th May. Then on Friday morning the pupils will be visiting Llwyn Teg to talk to the residents about their masks and look at the masks that the residents have created with Fiona.

Gwersi Nofio – Swimming Lessons

Ni fydd yna unrhyw wersi nofio unwaith eto wythnos nesaf, sef Dydd Llun 21ain a Dydd Mawrth  22ain o Fai oherwydd nid ydy’r ystafelloedd newid yn yn Ganolfan Hamdden wedi cael eu cwblhau eto.

There will not be any swimming lessons again next Monday 21st and Tuesday 22nd of May as the refurbishment of the changing rooms at the Leisure Centre have not yet been completed.