Panto

Cofiwch am y panto Nadolig i blant Derbyn i Flwyddyn 4 yfory. Ga i hefyd eich hatgoffa i wneud y taliadau drwy Parent Pay os gwelwch yn dda.

Remember the Christmas panto for Reception to Year 4 children tomorrow. Can I also remind you to make payments through Parent Pay please.

 

Sinema Yfory – Cinema tomorrow

Fel y gwyddoch, mae Blynyddoedd 5 a 6 yn mynd i wylio ‘Small Foot’ yn Cineworld, Amwythig yfory. 

Gofynnwn i chi ddod i’r ysgol erbyn 8:45 os gwelwch yn dda.

Ga i hefyd eich hatgoffa bod angen i’r disgyblion ddod a cinio efo nhw rhag ofn ein bod ni’n hwyr yn cyrraedd yn ôl.

Eto rydym yn ddiolchgar i Gyfeillion yr Ysgol am gyfrannu tuag at swm er mwyn gostwng y costau.

Mae’r plant wedi penderfynu defnyddio ychydig o’u elw o’r ffair er mwyn prynu ‘Munchboxes‘. Mae trefniadau ychwanegol wedi ei wneud ar gyfer y disgyblion sydd efo alergeddau neu  anhoffterau. 

As you know, years 5 and 6 are going to watch ‘Small Foot’ at Cineworld in Shrewsbury tomorrow. 

Can we please ask you to bring the pupils to school by 8:45. The pupils will need a packed lunch as we may be back at school after dinner has finished. 

Again, we are grateful to the Friends of the School who are subsiding this event to help to keep the costs down.

The children have decided to spend some of their profit from the Christmas Fayre on Munchboxes. Additional arrangements have been made for pupils with allergies o’r dislikes.

 

Archeb Awen Meirion Order

Mae archebion Awen Meirion wedi cyrraedd yr ysgol. Gofynwn i chi gasglu eich archeb gyda’r arian (os nad ydych wedi talu yn barod) yn ystod oriau ysgol os gwelwch yn dda. Gadewch i ni wybod os ydych chi eisiau i ni anfon yr archeb adref efo’ch plentyn.

The Awen Meirion orders (Welsh books/ resources from the book Fayre) have arrived at school. Can we please ask you to collect your order along with the money (if you haven’t paid already) during school hours please. Let us know if you would like us to send your order home with your child. 

 

 

Eiddo coll – Lost property

Fe gollodd disgybl eiddo a oedd yn bwysig iddo dydd Gwener diwethaf. Rydym wedi edrych o amgylch yr ysgol, ond dydi’r eitem heb ddod i’r golwg eto. Mae llun tebyg i’r eiddo coll isod, ond mae’r freichled yn werdd. Os oes gennych unrhyw wybodaeth, cysylltwch â’r ysgol os gwelwch yn dda.

Diolch.

A pupil has unfortunately lost a sentimental item last Friday. We have searched the school, however it has not been located yet. Below is a similar photograph, however the item missing is green. If you have any information please contact the school. 

Thank you.

Cyngerdd Nadolig – Christmas Concert

Dim yn hir rwan tan nosweithiau y cyngherddau Nadolig.

CYNGERDD NADOLIG  2018  CHRISTMAS CONCERT

Nos Iau, Rhagfyr 6ed am 6.30 y.h.

 Nos Wener, Rhagfyr 7fed am 6.30 y.h.

yn Theatr Llwyn, Llanfyllin

Bydd y tocynnau yn cael eu hanfon adref yfory.

Cofiwch;

  • mae’n bwysig iawn fod y plant yn bresennol ar gyfer y ddwy noson
  •  sicrhau fod eich plentyn / plant yn cyrraedd y theatr erbyn 6 o’r gloch er mwyn gwisgo.
  • Gwneud trefniadau iddynt ddychwelyd adref ar ôl y perfformiadau am tua 8.15 y.h.  Os nad ydych yn y cyngerdd bydd plant Derbyn, Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2 yn barod i’w casglu o’r ffreutur am 7.15 y.h. a bydd plant Blwyddyn 3 a 4 yn barod am 7.45 y.h.

Os oes unrhyw broblemau ynglyn â’r trefniadau uchod gadewch inni wybod ar unwaith os gwelwch yn dda ac fe wnawn ein gorau i helpu.

Mae tocynnau dal ar gael. Cysylltwch a’r swyddfa yfory.                                            

Diolch am eich cyd-weithrediad. 

 

Not long to go now!

Thursday the 6th of December at 6.30 p.m.

Friday 7th December at 6.30 p.m.

in Theatr Llwyn, Llanfyllin

 Tickets will be sent home tomorrow.

Remember;

  • It’s important your child attends both concert.
  • Children need to arrive at the theatre by 6.00 p.m.  to get changed into their costumes.
  • Performances will end at about  8.15pm.  However, if you are not attending the performance, Reception, Year 1 and Year 2 children will be ready for collection from the canteen at 7.15 p.m. and Year 3 & 4 children will be ready at 7.45 p.m. 

If there are any problems concerning the above arrangements, please let us know as soon as possible and we will do our best to help.

We still have tickets available. Please contact the office tomorrow.

Thanking you for your co-operation.

Ffair Nadolig yfory – Christmas Fayre tomorrow

Cofiwch, mae’r ffair yn cychwyn am 6 y.h. Mae llawer iawn o stondinau, y rhai arferol ac ambell i gwmni. Mae Lord Sugar yn edrych ymlaen i weld beth mae’r dosbarthiadau wedi bod yn brysur yn ei wneud fel rhan o’u prosiect Menter a busnes ‘The Apprentice”.

Gweler y rhestr o helpwyr isod.

Stall-List-2018

Gofynnwn am gymorth ychwanegol ar ol ysgol os gwelwch yn dda i glirio yr offer o’r neuadd. Os ydych ar gael, dewch i’r neuadd syth ar ol ysgol. Os ydych ar gael cyn 6 i helpu i baratoi ar gyfer y ffair, gofynnwn i chi ddod i’r ysgol erbyn 4:45 ymlaen os gwelwch yn dda. Cofiwch mae’r holl elw yn mynd at eich plant chi.

Diolch i bwyllgor Ffrindiau’r ysgol am drefnu.

Edrychwn ymlaen i’ch gweld.

 

Remember the Christmas Fayre starts at 6 p.m. tomorrow. We have many stalls, including our usual stalls and other companies. Lord Sugar is looking forward to see what all the classes have been busy preparing for their business and enterprise project “The Apprentice”.

Please see the list of helpers attached below.

Stall-List-2018

We kindly ask for additional help to clear equipment from the school hall tomorrow. If you are available, please come to the school hall after school. If you are available before 6 to help set things up for the fayre, we kindly ask you to come along from 4:45 onwards please. Remember all proceeds go towards your children.

Thank you to the Friends of the School committee for organising.

We look forward to seeing you.

Marchnad Nadolig Llanfyllin Christmas Market – Yfory – Tomorrow

Cofiwch – Blwyddyn 3 a 4 yn canu yn ystod farchnad Nadolig Llanfyllin yfory. Gofynnwn i blant blynyddoedd 3 a 4 ddod at y goeden (ar y sgwar) am 4:45 y.h. yn barod i ganu am 5. Byddant yn canu un o ganeuon o’u cyngerdd Nadolig. Bydd aelodau o staff yn bresennol ond gofynnwn i rieni fod yn gyfrifol am eu plant.
Gall y plant wisgo unrhywbeth. Ond cofiwch, digon o ddillad cynnes.
Reminder – Year 3 an 4 will be singing at the Llanfyllin Christmas Market tomorrow. We ask the children to come to the tree (on the square) by 4:45 p.m. ready to sing at 5 pm. They will be singing a song from their Christmas concert. Members of staff will be present, however, we ask parents to be responsible for their children.
The children can wear what they wish, however, remember to wrap up warm.

Cyngerdd Nadolig – Christmas Concert

Cofiwch archebu eich tocynnau ar gyfer wythnos nesaf. Ar ol yfory, byddwn yn cynnig y tocynnau sydd ar ol i bobl sydd ar y rhestr aros.  Byddwn yn anfon tocynnau adref ar ddechrau wythnos nesaf.

Bydd y disgyblion yn ymarfer yn eu gwisgoedd wythnos nesaf. Os ydych yn cael urhyw drafferth neu yn ansicr o’r gwisgoedd, siaradwch efo aelod o staff yfory os gwelwch yn dda.

O ganlyniad i ganllawiau canaiatad, ni fydd y cyngerdd yn cael ei recordio eleni.

Remember to order your tickets for next week. After tomorrow, the remaining tickets will be given to those on the waiting list. Tickets will be sent home at the beginning of next week.

The pupils will be having a dress rehearsal next week. If you’re unsure or having any difficulty with your child’s outfit, please speak to a member of staff tomorrow. 

Due to consent guidelines, we will not be recording the Christmas concert this year.

Tocynnau Raffl – Raffle tickets

Anfonwyd tocynnau raffl adref efo’r plant heno. 

Buasem yn ddiolchgar pe baech yn gwerthu’r ddau lyfr raffl a oedd yn amgaeëdig sydd yn costio £5 y llyfr (£1 y tocyn).  A fuasech yn dychwelyd y tocynnau i’r ysgol wedi, neu heb eu gwerthu yn yr amlen amgaeëdig erbyn Dydd Llun Rhagfyr 3ydd os gwelwch yn dda. MAE’N RHAID DYCHWELYD POB TOCYN. Bydd y raffl yn cael ei thynnu yn y Ffair Nadolig.

Raffle tickets were sent home in an envelope with the children this evening.

Enclosed were two raffle books, priced at £5 a book (£1 a ticket), which we would be very grateful if you could try and sell.  Having purchased or sold the tickets please could you return the money, along with any unsold tickets, in the envelope provided, to school by Monday the 3rd of December.  ALL UNSOLD TICKETS MUST BE RETURNED. Please note that the draw will  take place at the Christmas Fayre.