Yfory / Tomorrow

Bydd yr ysgol ar agor yfory i’r disgyblion hynny sydd yn gallu dod yn ddiogel. Ni fydd buses Tanat Valley yn rhedeg yfory oherwydd mae’r Ysgol Uwchradd ar gau.
Oherwydd y tywydd garw, mae cyfarfodydd Noson Rieni yfory wedi’i ail-drefnu ar gyfer dydd Mawrth 10fed o Ebrill. Mae amser apwyntiad eich plentyn / plant yn aros yr un fath.

School will be open tomorrow for those pupils able to travel in safely. Tanat Valley buses will not be operating tomorrow because the High School is closed.
Due to the adverse weather, tomorrow evening’s Parents Evening has been re-arranged for Tuesday 10th April. Your child/ren’s appointment time remain the same.

Diolch yn fawr / Thank you.

Eisteddfod yr Urdd

Llongyfarchiadau i’r holl ddisgyblion a gymerodd rhan yn yr Eisteddfod Rhanbarthol ddoe!

Cyrhaeddodd y cystadleuwyr / grwpiau canlynol y llwyfan yn y prynhawn, a dyma’u canlyniadau –

Unawd Piano: Rachel Howells 1af

Unawd Gitar: Rhys Best 1af

Unawd Taro: Taliesin Davies 1af

Unawd Bl 2 ac iau: Gwen Evans 2il

Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau: Elen Evans 3ydd

Parti Unsain : Parti Myllin 3ydd

  • Felly, bydd Rachel, Rhys a Taliesin yn cystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol diwedd mis Mai!

 

Congratulations to all our pupils who took part in the County Eisteddfod yesterday!

The following competitors / groups reached the stage event in the afternoon and listed are their results –

Piano: Rachel Howells 1st

Guitar: Rhys Best 1st

Percussion: Taliesin Davies 1st

Yr 2 and under Solo: Gwen Evans 2nd

Yr 2 and under Cerdd Dant: Elen Evans 3rd

Parti Unsain: Myllin Party 3rd

  • Therefore, Rachel, Rhys and Taliesin will be competing in the National Eisteddfod at the end of May!

 

 

Llwyddiant yr Urdd / Urdd Success

Llongyfarchiadau mawr i’r holl ddisgyblion a fu’n cystadlu yn yr Eisteddfod Cylch yr Urdd Dydd Sadwrn diwethaf. Roedd pawb a fu’n cystadlu wedi cynrychioli’r ysgol yn arbennig. Da iawn.

Llwyddodd nifer o ddisgyblion i dderbyn gwobrau llwyfan.
Gwen Evans- 1af ar yr unawd a cherdd dant ac 2il ar y llefaru.
Elen Evans- 2il ar yr unawd a cherdd dant
Ffion Gittins- 3ydd unawd
Annabel Dalmer- 3ydd llefaru
Taliesin Davies- 1af offer taro
Rachel Howells- 1af ar y piano.
Kiri Christoforou-2il unawd
Meggie Thomas- 3ydd unawd
Rhys Best- 1af gitar.
Jack Hutton- 2il gitar
Grwp llefaru 3ydd
Parti Myllin-Mabon, Soffia, Glesni ac Isla- 1af Ymgom.
Mi fydd y parti llefaru a’r partin unsain yn mynd ymlaen i’r sir hefyd.

Congratulations to all the pupils who represented the school so brilliantly in the Cylch Eisteddfod last Saturday. Well done.
Many pupils had successes on the stage.
Gwen Evans- 1st on the solo and cerdd dant and 2nd recitation.
Elen Evans- 2nd solo and cerdd dant
Ffion Gittins- 3rd solo
Annabel Dalmer- 3rd recitation
Taliesin Davies- 1st percussion
Rachel Howells- 1st piano.
Kiri Christoforou-2nd solo
Meggie Thomas- 3rd solo
Rhys Best- 1st guitar
Jack Hutton- 2nd guitar
Learners Recitation party 3rd
Parti Myllin-Mabon, Soffia, Glesni ac Isla- 1st Ymgom.
The ‘parti unsain’ and Welsh recitation party will also be going on to the county Eisteddfod.

Eisteddfod yr Urdd – Rhanbarth Maldwyn / Urdd County Eisteddfod 17.3.18

Anfonwyd manylion Eisteddfod Sir  yr Urdd adref  heddiw gyda’r  disgyblion a fydd yn cystadlu Ddydd Sadwrn.

Details of the Urdd County Eisteddfod have been sent home today with the pupils who will be competing on Saturday.

Eisteddfod Sir – County Eisteddfod 2018

Rhagbrofion Sir – County Prelims

Rhaglen Sir – County Programme

Diwrnod di-wisg/ Own Clothes day

Nodyn i’ch hatgoffa bod diwrnod di-wisg Dydd Gwener 16eg o Fawrth yn gyfnewid am wy Pasg ar gyfer y bingo fydd yn cael ei gynnal nos Iau 22ain o Fawrth am 6.30yp. Diolch yn fawr, edrychwn ymlaen at eich gweld yno!

Just a note to say that there will be a NON-UNIFORM day on Friday the 16th of March in return for this we are asking for a  donation of an Easter Egg for Bingo Night, which is being held on Thursday the 22nd of March at 6.30pm.  Thank you very much and we will look forward to seeing you all!