Newyddion Siarter Iaith News

Llongyfarchiadau mawr i ‘Griw Cymry Cwl’ yr ysgol sydd wedi derbyn  gwobr efydd Siarter Iaith yn ddiweddar. Maent wedi bod yn brysur iawn.

Congratulations to the ‘Criw Cymry Cwl’ for receiving the bronze award. They have worked hard promoting the Welsh ethos of the school.

Ymryson y Beirdd Bach/ Poetry Competition.

Llongyfarchiadau mawr i Soffia, Glesni, Rhys a Meggie a ddaeth yn drydydd yn nghystadleuaeth ymryson y beirdd bach Eisteddfod Powys. Buont yn gweithio gyda bardd plant Cymru Casia William.

Congratulations to Soffia, Glesni, Rhys and Meggie for taking part and coming third in the poetry competition at Eisteddfod Powys. They enjoyed working with Wales’s children’s poet of the year Casia William.

 

Cystadleuaeth ‘Mae Gan Gymry Dalent’ competition.

Roedd yn ddiwrnod hwyliog iawn yn yr ysgol heddiw wedi i’r criw drefnu cystadleuaeth arbennig. Y beirniaid pwysig oedd aelodau o’r Criw Cymry Cwl a’r staff. Roedd nifer o eitemau amrywiol ac y canlyniadau oedd:

It was a very entertaining morning at the school today after the Criw Cymry Cwl organised this day. The judges were members of the ‘crew’ and the staff. There was many various items and the results were:

Cyfnod Sylfaen/ Foundation Phase

1af- dosbarth Mrs BE Jones- canu/ singing

2il Conrad Thomas- dweud jôcs/ telling jokes

3ydd Gwen Evans- canu/ singing

Cyfnod Allweddol Dau/ Key stage two.

1af- Sam Bailey- canu/ singing

Rachel Howells- piano

2il- Band y Tannoedd (Mabon, Taliesin a Llion)- canu

Will Ifans- drymiau/ drums

3ydd- Parti Losin (Finn, Jack, Kiri, Crystal, Sienna, Angel)- dawnsio/ dancing.

 

Cofiwch Noson Agored i Rieni / Remember Parents’ Open Evening – Dydd Llun / Monday 16.7.18 4.30 – 6.30 yh/pm

Cofiwch Noson Agored i Rieni – Dydd Llun 16.7.18 rhwng 4.30 a 6.30yh.

Fydd  Arlwyo Powys yn y Neuadd yr ysgol gyda arddangosfa ar ginio ysgol a byddant ar gael i ateb unrhyw gwestiynau.  

Remember the Parents’ Open Evening on Monday 16.7.18 between 4.30 and 6.30 pm.

Powys Catering will also be in the school hall with a display on school dinners and will be available to answer any questions.

Noson Agored Haf 2018

 

 

 

Next Term/ Tymor nesaf

Yfory mi fydd eich plentyn yn derbyn llythyr am gynllunio ein thema newydd ym mis Medi.

Byddem yn gwerthfawrogi eich syniadau. Os gwelwch yn dda gallwch ddychwelyd y ffurflen erbyn Dydd Gwener 20fed o Orffennaf.

Diolch yn  fawr.

 

Your child will be receiving a letter tomorrow regarding planning for September.

We would love to hear your ideas. Please could you return the form before next Friday 20th July.

Many Thanks

Gwasanaeth Blwyddyn 6 – Year 6 Leavers Assembly – Dydd Gwener / Friday 20.7.18 – 10.00 yb/am

GWASANAETH BLWYDDYN 6 

Bydd Blwyddyn 6 yn cynnal gwasanaeth fore Gwener Gorffennaf 20fed am 10 o’r gloch.  Ceir amryw o wahanol gyflwyniadau yn ystod y gwasanaeth gan gynnwys cyflwyno tarian yn roddedig gan y Llywodraethwyr i’r aelod  o Flwyddyn 6 sydd wedi dangos yr agwedd mwyaf cyfeillgar tuag at eraill yn ystod ei ch/gyfnod yn yr ysgol ac hefyd tarian a gyflwynwyd i’r ysgol i’r aelod sydd wedi cyfrannu fwyaf i ddiwylliant.  Mae cwpan hefyd wedi cael ei roi i’r ysgol  a bydd yn cael ei chyflwyno i’r dysgwr/wraig gorau yn y flwyddyn.    

Croesawir rhieni blwyddyn 6 i’r gwasanaeth.

YEAR 6 LEAVERS ASSEMBLY

Year 6 will be leading the assembly on the morning of Friday July 20th at 10.00 a.m. A variety of presentations will be made during the assembly, including the presentation of the shield donated by the Governors to the Year 6 child who has shown the most kind and caring attitude towards others during their time in school and also a shield that was presented to the school for contribution towards culture. A cup has also been donated to the school and this will also be presented to the best Welsh Learner.

Parents of Year 6 children are very welcome to join us in this assembly.