Ymarferion yr Urdd practises

Dyma’r drefn ar gyfer ymarferion ar ol ysgol yr wythnos hon;

Dydd Mawrth tan 4:15 – Côr (Bl 4, 5 a 6)

Dydd Mercher tan 5:30 – Dawnsio Disgo (Bl 5 a 6)

Dydd Iau tan 4:30 – Pel rwyd i bawb (Bl 4, 5 a 6) – Ysgol Uwchradd

Dydd Gwener tan 5:30 – Dawnsio Disgo (Bl 5 a 6)

Dim Dawnsio disgo dydd Sul.

Dydi hi ddim y rhy hwyr i ymuno;

http://www.urdd.cymru/cy/ymuno/

Below is the timetable of practises after school this week;

Tuesday til 4:15 – Choir (Yrs 4, 5 & 6)

Wednesday til 5:30 – Disco Dancing (Yrs 5 a 6)

Thursday til 4:30 – Netball for everyone (Yrs 4, 5 & 6) – High School

Friday  til 5:30 – Disco Dancing (Yrs 5 a 6)

No Disco dancing on Sunday.

It isn’t too late to join;

http://www.urdd.cymru/en/join/

 

Ymgynghoriad – Consultation

Heddiw yw’r diwrnod olaf i ymateb i’r ymgynghoriad ar uno Ysgol G.G. Llanfyllin ac Ysgol Uwchradd Llanfyllin, i greu ysgol pob oed newydd yn y dref. 

https://cy.powys.gov.uk/article/5275/Ysgol-GG-Llanfyllin-ac-Ysgol-Uwchradd-Llanfyllin

Today is the last day for you to respond to the consultation on merging Llanfyllin C.P. School and Llanfyllin High School, to create a new all-through school in the town.

https://en.powys.gov.uk/article/5267/Llanfyllin-C.P.-School-and-Llanfyllin-High-School?fbclid=IwAR0IfIOAUCyQ9cZpDSGHx2s04plKBVmzNycibDtTtLKADRBf8BID1zbQw-U

Ymarfer cor heno -Tonight’s Choir Practise

O ganlyniad i’r lleiafrif sydd yn bwriadu aros ar gyfer yr ymarfer cor heno, bydd rhaid gohirio am yr wythnos hon.

Byddwn yn ymdrechu i ymarfer yn ystod yr wythnos. Mae cyfle rwan i flwyddyn 4 ymuno yn y cor.  Byddaf yn gadael i chi wybod os byddwn yn ymarfer ar ol ysgol wythnos nesaf.

 

Tonight’s choir practise is cancelled due to the minority of pupils planning to attend.

We will try and practise during the week when possible. There is now an opportunity for year 4 pupils to join the choir.

I will confirm if we will be practising after school next week.

Gala Nofio yr Urdd Swimming Gala

Cafodd Glesni a Meggie diwrnod llwyddiannus iawn yng Ngala nofio Cenedlaethol yr Urdd dydd Sadwrn.
Mi oedd Glesni a Meggie wedi trio eu gorau glas, ac ar ben hynny canlyniadau gwych.
Meggie;
1af – cystadleuaeth merched cefn (NC) -Bl 5 a 6
2il – cystadleuaeth merched rhydd (NC) – Bl 5 a 6.
Glesni;
4ydd – cystadleuaeth merched cefn – Bl 5 a 6.
Llwyddodd Glesni a Meggie i guro eu hamser gorau ym mhob cystadleuaeth! Fantastic!!


Glesni and Meggie had a successful day at the Urdd’s National swimming Gala on Saturday.
Glesni and Meggie tried their best, and to top it off came home with fantastic results.
Meggie;
1st – Girls backstroke (MC) – year 5 & 6
2nd – Girls freestyle (MC) – year 5 & 6
Glesni;
4th – Girls backstroke – Year 5 & 6.
Both girls succeeded to beat their personal bests in all competitions today. Fab!

 

 

Cor yr Urdd Choir

Eleni byddwn yn cystadlu yng nghystadleuaeth y côr yn hytrach na’r parti unsain. Mae modd cael hyd at 25 mewn côr.

Mae’r côr ar gyfer disgyblion blynyddoedd 5 a 6. Ond, os nad oes digon mewn nifer, byddwn yn cynnig y cyfle i ddisgyblion bl. 4.

Bydd yr ymarfer cyntaf nos yfory tan 4 y.p., ac yna pob dydd Mawrth tan 4:15 y.p.

This year we will be competing in the choir competition rather than a small singing group. Up to 25 pupils are able to sing in the choir.

At the moment, the choir is for year 5 & 6 pupils, however, if we do not have enough there will be an opportunity for year 4 pupils to take part.

The first practise will be after school tomorrow til 4 p.m. and every Tuesday until 4:15 p.m. for the following weeks.

Pel droed yr Urdd Football

Pel droed yr Urdd

Mae’r gystadleuaeth rhanbarth yfory yn Drenewydd.

Byddwn yn gadael yr ysgol am 8:30 y.b. a gofynnwn i chi fod yma yn brydlon os gwelwch yn dda.

Bydd angen gwisg, diod a brechdanau.

Urdd Football

The area competition is held at Newtown tomorrow.

We will be leaving the school at 8:30 a.m. and we kindly ask you all to be here on time.

You’re child will need their kit, drink and packed lunch.

Pel-rwyd yr ardal – Area netball

Llongyfarchiadau i’r tîm pêl-rwyd  am chwarae yn wych heddiw yng nghystadleuaeth yr ardal yn Llanfyllin heddiw.  Ymlaen a nhw i’r rownd nesaf. Da iawn chi!

Er mwyn helpu efo’r ymarfer ar gyfer y gystadleuaeth nesaf a chystadleuaeth yr Urdd, bydd ymarfer pob nos Iau yn yr ysgol Uwchradd tan 4:30 y.h. Croeso i unrhyw blentyn bl. 5 a 6 ddod i helpu ymarfer.

Congratulations to our  netball team who played fantastic today in the area sports competition. Off they go to the next round! Well done!

To prepare for the next competition and the Urdd competition, netball practise will be held at the high school every Thursday after school til 4:30 p.m. All year 5 and 6 pupils are welcome to help with the practises.

RSPB

Cafodd dosbarth Mrs Tomlinson hwyl yn Llyn Efyrnwy ddoe.

Ffoniodd Janet Evans (Jan Ty’n Garreg/ Nain Ty’n Garreg) yr ysgol heddiw yn canmol y plant. Da iawn blantos! Ar ol siarad efo’r cwmni cynhyrchu, llwyddodd Jan i’w gael i dalu am gôst y bws. Mi fyddwch yn derbyn ol-daliad i’ch cyfrif parent pay yn yr wythnos nesaf.

Mrs Tomlinson’s class had fun at Lake Vyrnwy yesterday.

Janet Evans (Jan Ty’n Garreg/ Nain Ty’n Garreg) phoned the school today to praise the children. Well done kids!  After speaking to the production team, Jan succeeded to arrange for the company to pay for the bus. A refund will be made to your parent pay account in the next week.