Cynulliad Ymadawyr Blwyddyn 6 / Year 6 Leavers Assembly

A message for Year 6 pupils. We very much look forward to seeing you tomorrow for your leavers assembly at 1pm. To access it, go to your Teams Calendar to join. Take care and see you soon.

Neges i ddisgyblion Blwyddyn 6. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at eich gweld yfory ar gyfer eich gwasanaeth
 ymadawyr am 1pm. I gael mynediad iddo, ewch i'ch Calendr Timau i ymuno. Cymerwch ofal a'ch gweld yn fuan.

 

Cynllyn wythnos 13/ week 13 planner

Noswaith dda! Gobeithio eich bod wedi mwynhau eich penwythnos. Dyma gynllun wythnosol 13 a’r olaf cyn gwyliau haf. Hoffem ddiolch i chi am eich cefnogaeth a’ch gwaith caled yn cefnogi eich plentyn gyda dysgu o bell. Fel yr wythnos diwethaf mi fydd blynyddoedd 3,4 ,5 a 6 yn parhau gyda’u prosiect ac yn atodol  mae cynllun wythnosol y Cyfnod Sylfaen. Fel arfer cysylltwch gyda’r ysgol os oes ganddoch unrhyw gwestiynau.

Good evening! We hope that you have enjoyed your weekend. This is the week 13 planner and the last before the summer holidays. We would like to thank you for your hard work in supporting your child during distance learning. Like the previous week, years 3, 4,5 and 6 will continue with their project and attached is the plan for Foundation Phase classes. As always please contact the school if you have any questions.

Diolch

Wythnos 13 17.07.20 CS

Cynllun wythnos 12/ week 12 planner

Noswaith dda! Gobeithio eich bod yn iawn ac wedi mwynhau eich penwythnos. Yn atodol mae cynllun wythnosol ar gyfer dosbarthiadau Mrs S Martin a Ms Rh Griffiths. Mae dosbarthiadau blynyddoedd 3,4,5 a 6 yn parhau gyda’u gwaith prosiect. Os oes ganddoch unrhyw gwestiynau yna cysylltwch gyda’r ysgol.

Good evening! We hope that you are well and had an enjoyable weekend. Attached is an outline of the weekly planner for Mrs S Martin and Ms Rh Griffiths classes. Years 3,4,5 & 6 will need to continue to work on their project. If you have any questions please contact the school.

Diolch

Wythnos 12 13.07.20 CS

Digwyddiad trosglwyddo blwyddyn 6 / Year 6 transition event

Mae gwybodaeth ynghlwm am ddigwyddiad trosglwyddo Blwyddyn 6 yn yr Ysgol Uwchradd ddydd Llun 20 Gorffennaf. Bydd gwybodaeth yn dod allan a fydd eich plentyn yn mynychu’r bore neu’r sesiwn prynhawn yr wythnos nesaf.

Please find information attached relating to the Year 6 transition event at the High School on Monday 20th July. Information will come out as to whether your child will attend the morning or the afternoon session next week.

Transition-event-on-20.7.20

Dychwelyd gliniaduron a dyfeisiau digidol/ Return of laptops and digital devices

Dychwelyd gliniaduron a dyfeisiau digidol
Yn dilyn y cyhoeddiad a wnaed gan Kirsty Williams yr wythnos diwethaf, a ellid dychwelyd pob gliniadur, dyfeisiau digidol eraill a hybiau bach i dderbynfa’r ysgol erbyn dydd Llun 20fed Gorffennaf.
Diolch yn fawr.

Return of laptops and digital devices
Following the announcement made by Kirsty Williams last week, could all laptops, other digital devices and mini hubs be returned to school reception by Monday 20th July.
Many thanks.

Mae sir wedi cadarnhau y bydd tymor yr haf yn gorffen ddydd Gwener 24.7.20. Yr hanner tymor yn yr Hydref fydd 2 wythnos o ddydd Llun 19.10.20 tan ddydd Gwener 30.10.20

It has been confirmed by county that the summer term will finish on Friday 24.7.20. The half term in the Autumn will be 2 weeks from Monday 19.10.20 until Friday 30.10.20

Gwybodaeth disgyblion blwyddyn 6/ Year 6 pupil information

Gwybodaeth disgyblion blwyddyn 6.

Byddwch wedi cael galwad ffôn neu e-bost gan Mrs Davies neu Miss Ellis yn ystod yr ychydig ddyddiau diwethaf. Byddant wedi rhoi’r opsiwn ichi naill ai fynd i’r ysgol uwchradd ar gyfer digwyddiad pontio 2 awr ddydd Llun 20fed Gorffennaf naill ai yn ystod y bore neu’r prynhawn neu gael eich diwrnod cofrestru gyda’ch athro. Yn anffodus, ni allwch wneud y ddau oherwydd cymysgu swigod. Fodd bynnag, yn ystod yr wythnos ddiwethaf, byddwn hefyd yn cael Cynulliad Ymadawyr Blwyddyn 6 ymlaen Dydd Mawrth 21ain Gorffennaf am 1pm ar Teams. Gobeithio y gallwch chi ymuno â ni.

Year 6 pupil information.

You will have had a phone call or email from Mrs Davies or Miss Ellis in the last few days. They will have given you the option of either attending high school for a 2 hour transition event on Monday 20th July either during the morning or afternoon or having your check-in day with your teacher. Unfortunately, you cannot do both due to mixing of bubbles. However, in the last week, we are also going to have a Year 6 Leavers Assembly on Tuesday 21st July at 1pm on Teams. Hope that you can join us.

Pontio Drwy Ddysgu o BellTransition via Distance Learning

Cwestiynau Cyffredin Pontio/ Transitions Frequently Ask Questions

Taith Rithwir/ Virtual Tour  – https://spark.adobe.com/video/jiqSTavPI8YbV

Fideo gyda’r nos agored/ Open Evening Videohttps://youtu.be/2nApZQRLjHg