Heno – Tonight

Cofiwch am y cyfarfod yn yr ysgol ar gyfer rhieni heno am 5:30 y.p. i drafod adroddiad blynyddol y Llywodraethwyr 2018-19 i rieni.

Bydd te, coffi a bisgedi ar gael.

 

A reminder about tonight’s meeting for parents to discuss the annual Governors report to parents 2018-19.

 Teas, coffees and biscuits will be available.

 

Marchnad Nadolig Llanfyllin Christmas Market

Mae Farchnad Nadolig Llanfyllin ymlaen nos Wener yma. Mae’r pwyllgor wedi gofyn i’r ysgol gymryd rhan ar y noson.  Yn anffodus, does dim lle i bawb yn yr ysgol gyfan i berfformio. Gofynnwn i blant blynyddoedd 3 a 4 ddod at y goeden nos Wener am 4 o gloch i ganu ychydig o ganeuon Nadoligaidd. Bydd aelodau o staff yn bresennol ond gofynnwn i rieni fod yn gyfrifol am eu plant. 

Mi fydd y disgyblion yn creu addurniadau ar gyfer y goeden Nadolig yr wythnos hon.

Llanfyllin Christmas Market is on this Friday. The committee have asked the school to take part during the evening. Unfortunately, there isn’t enough room for all the children in the whole school to perform. We ask Year 3 and 4 children to come to the tree on Friday by 4 pm to sing Christmas songs. Members of staff will be present, however, we ask parents to be responsible for their children.

The pupils will be making decorations this week for the Christmas tree.

Adroddiad Llywodraethwyr – Governors Report

Ar ddydd Llun (25/11/19) bydd cyfarfod yn yr ysgol ar gyfer rhieni am 5:30 y.p. i drafod adroddiad blynyddol y Llywodraethwyr 2018-19 i rieni.

Bydd rhai o ddisgyblion blynyddoedd 4, 5 a 6 yn cyflwyno ychydig o wybodaeth am weithgareddau a phrofiadau llynedd.

Yn dilyn y cyflwyniad byddwn yn cyflwyno ein blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn ysgol 2019-20 a bydd hefyd cyfle i chi ofyn unrhyw gwestiynau am adroddiad 2018-10.

Atodwyd yr adroddiad isod.

There will be a meeting for parents to discuss the annual Governors report to parents 2018-19 on Monday (25/11/19).

Year 4, 5 and 6 pupils will present information about the activities and experiences they had last year. 

Following the presentation, we will present the school’s priorities for 2019-20 and there will be an opportunity to ask questions about the 2018-19 report.

The report is attached below.

Annual Governors Report to Parents 2018-19

Gala Nofio URDD Swimming Gala

Llongyfarchiadau mawr i’r nofwyr heddiw. Ymdrech ardderchog gan bawb. Dyma’r canlyniadau;

 

Rhydd – Merched (NC) Bl 3 a 4  – 2il Megan Evans 

Cefn – Merched (NC) Bl 3 a 4  – 2 il – Megan Evans 

Cyfnewid Rhydd Bechgyn Bl 3 a 4 – 2il– Dafydd, Llyr, Arthur a Llion M.

Cyfnewid Rhydd Bechgyn Bl 5 a 6 – 3ydd – Freddie, Harri P, Ryan a Joe

 

Congratulations to all the swimmers today. A fantastic effort from them all.  Here are the results;

 

Freestyle – Girls – (PI) Yr 3 & 4  – 2nd – Megan Evans 

Back – Girls  (PI) YR 3 & 4  – 2nd Megan Evans 

Freestyle Relay – Boys Yr 3 & 4 – 2nd – Dafydd, Llyr, Arthur and Llion M.

Freestyle Relay – Boys Yr 5 & 6 – 3rd – Freddie, Harri P, Ryan and Joe

                                                   

Allwch chi helpu? Can you help?

Rydym eisiau creu addurniadau ar gyfer y goeden yng nghanol y dref.  Os ydych yn gallu rhoi help llaw drwy ddarparu  darnau o goed, dewch a nhw i’r ysgol erbyn dydd Gwener os gwelwch yn dda. Gofynnwn yn garedig i’r coed fod rhwng 10 cm a 20 cm mewn lled.

We would like to create Christmas decorations for the Christmas tree in the middle of the town. If you could help us by providing any  log slices, please bring them to school by Friday. We kindly ask the logs to be between 10 cm-20 cm in width. 

 

YSGOL LLANFYLLIN

Yn dilyn penderfyniad cyngor sir Powys yn gynharach eleni i greu ysgol gydol oes drwy ymuno Ysgol Gynradd Llanfyllin gyda Ysgol Uwchradd Llanfyllin, mae enw bellach wedi cael ei gytuno ar gyfer yr ysgol newydd.

Enw’r ysgol newydd fydd ‘Ysgol Llanfyllin’. Bydd yr ysgol yn agor ym Medi 2020 ar y safleoedd presenol o Ysgol Gynradd Llanfyllin ac Ysgol Uwchradd Llanfyllin a byddant yn cynnig addysg cyfrwng Cymraeg ac addysg cyfrwng Saesneg i ddisgyblion rhwng 4-18 mlwydd oed.

Following Powys County Council’s decision earlier this year to merge Llanfyllin C.P. School and Llanfyllin High School to establish an all-through school in Llanfyllin, a name has now been agreed for the new school.

The new school’s name will be ‘Ysgol Llanfyllin’. The school, which will provide Welsh-medium and English-medium education for pupils from 4–18 years old, will open in September 2020 on the current sites of Llanfyllin C.P. School and Llanfyllin High School.