Heddiw – Today

Mi fydd disgyblion yr ysgol uwchradd yn dod lawr i’r ysgol  gynradd i werthu cacennau a gyfer elusen heddiw am 50c yr un. Mi fydd y cacennau hefyd ar werth i’r plant sy’n mynd i’r ysgol uwchradd ar gyfer y chwaraeon.

 

The high school pupils will be coming over the primary school today to sell cakes for charity for 50p a cake. The cakes will also be on sale for the children who are taking part in the sports at the high school.

Bobol Bach

Mae Bobol Bach wedi bod yn brysur yn meddwl am weithgareddau ar gyfer diwedd y tymor. Dyma beth maent wedi penderfynu;

Bobol Bach have been busy thinking of activities for the end of term. Here’s what they have decided;

 

• 9/7 – coginio /cooking
• 10/7 – Noson gemau/ Games night
• 11/7 – Coginio /Cooking
• 12/7 – Noson ffilm/ Movie night
• 15/7 – Parti Haf/ Summer Party
• 16/7 – Noson Celf a Chrefft/ Arts & Craft night
• 17/7 – Picnic
• 18/7
• 19/7 – Noson ffilm/ Movie night

Parti 50 Party

Mae’r plant yn brysur yn paratoi ar gyfer eu parti yr wythnos hon. Mae’r rhai o’r plant bach wedi bod i brynu cynhwysion o SPAR ac mae’r gweddill yn mynd yfory.

Prysur, prysur!

The children are busy preparing for their party this week. Some of the little children have been to buy ingredients from SPAR ready to cook and the rest are going tomorrow.

Busy, busy!

Trip Derbyn-Bl4 – Reception-Year 4 trip

03/07/19

Ymweliad fferm Hufen iâ Sir Gaer/ Cheshire Ice Cream Farm trip.

Er gwybodaeth mae rhagolygon tywydd Dydd Gwener, yn edrych yn braf iawn ar gyfer trip dosbarthiadau Cyfnod Sylfaen a blynyddoedd 3 a 4, felly gofynnwn i chi sicrhau bod gan eich plentyn het haul a digon o ddiod. Gofynnwn i chi hefyd sicrhau eich bod wedi rhoi eli haul ar eich plentyn cyn dod i’r ysgol. Gan y bydd y disgyblion yn mynd i ardal chwarae gwlyb yno, a fedrwch os gwelwch yn dda rhoi pâr sbâr o ddillad mewn bag plastig ym mag eich plentyn- siorts, crys T a dillad isaf rhagofn iddo/iddi wlychu.

Diolch yn fawr. 

For your information the weather forecast for the Infants and Year 3 and 4 trip on Friday looks sunny, therefore we ask that you ensure your child has a sun hat and enough drink. We also ask you to ensure that you have put sun cream on your child before coming to school. Because there is a wet area there, could you please put a spare pair of clothes in a plastic bag in your child’s bag- shorts, T-shirt and underwear in case he/she gets wet.

Thank you.

Dosbarth Mrs Martin’s Class

Diolch yn fawr i’r rhieni a ddaeth i dacluso yr ardal tu allan heddiw. Rydym ar y trywydd cywir. Roedd torri gwrychoedd, brwsio, peintio a thrwsio. Diolch i’r rhieni am gyfrannu paent. Mae’r ardal tu allan yn edrych yn well yn barod. Byddwn angen cot arall o baent a gosod yr ‘artificial turf’ nesaf. Os ydych ar gael i helpu, gadewch i ni wybod. Mae rhai o’r rhieni yn meddwl picied mewn yn ystod sesiynau Cylch/ playgroup. Cawsom cipolwg o’r turf ar y llawr, mi fydd o’n edrych yn wych ar ol i ni ei gwblhau.

Thank you to the parents that came to start tidying up the outside area today. We are on the right track. We had parents cutting hedges, brushing, fixing, and paining. Thank you to the parents that also donated paint. The outdoor area looks better already. Another coat of paint is needed and we will need to lay the artificial turf next. If you’re free to help, please let us know.  Some parents have decided to pop in during cylch/ playgroup hours. After everyone’s hard work, we had a sneak peak of the turf on the floor. It’s going to look amazing once it’s finished.

Blwyddyn 6 – Year 6

Pob lwc i flwyddyn 6 wrth iddynt fynd am ychydig o ddyddiau i’r ysgol uwchradd.

Mi fydd gwasanaeth ffarwelio â nhw yn cael ei gynnal bore dydd Gwener, 19eg o Orffennaf am 10 y.b. Mae croeso i rieni disgyblion bl 6 ddod i’r gwasanaeth yma.

Good luck to year 6 as they spend the next few days at the high school.

Their leavers assembly will be held on Friday, 19th of July at 10 a.m. Year 6 parents are welcome to attend this assembly.

 

 

Noson Agored – Open Evening

O fewn ein dyddiadur mae noson agored wedi’w drefnu ar gyfer nos Lun nesaf, 8fed o Orffennaf. Yn anffodus mae’n rhaid i ni newid y dyddiad yma i nos Lun 15fed o Orffennaf. 

Mae croeso i chi fynychu’r noson gyda’ch plentyn a bydd cyfle iddynt dangos eu dosbarthiadau a’u llyfrau i chi. Does dim sesiwn 10 munud 1 i 1 fel y nosweithiau eraill, ond er hynny, os oes gennych chi unrhyw bryder mae croeso i chi drefnu i gael sgwrs efo’r athro/ awes dosbarth. Bydd adroddiadau yn cael eu danfon adref wythnos nesaf.

Yn ystod y noson bydd Bl 5 a 6 yn trefnu amgueddfa ‘pop up’ fel rhan o’n dathliadau 50eg ac mi fyddant yn darparu ychydig o luniaeth.

 

An open evening is currently in our diary for next Monday, 8th of July. Unfortunately we are postponing this evening to Monday the 15th of July.

You’re welcome to attend the evening with your child and they will have the opportunity to show you their classes and books. There’s no 10 minute 1 to 1 meeting like the other parents evening, however, if you have any concerns, please arrange a discussion with the class teacher. School reports will be sent home next week.

During the evening year 5 and 6 will be organising a ‘pop up’ museum as part of the 50th celebrations and refreshments will be provided.