Santes Dwynwen

Ydych chi wedi clywed am Santes Dwynwen?

 

Santes Dwynwen yw santes cariadon Cymru. Ar y 25ain o Ionawr rydym yn cofio amdani drwy roi cerdyn i rhywun rydym yn ei garu fel mae rhai yn rhoi ar ddiwrnod St Ffolant.

 

Os hoffech wybod mwy am ei stori ewch i:

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dydd_Santes_Dwynwen

Felly beth am ysgrifennu cerdyn Santes Dwynwen eleni? Defnyddiwch y geiriau a’r brawddegau i’ch helpu.

 

Diolch

 

Aron

(Ar ran y Criw Cymry Cŵl)

 

 

Have you heard about St Dwynwen?

St Dwynwen is the Welsh patron saint of lovers. On the 25th of January we remember her story by giving someone we love a card or gift. She is the Welsh equivalent of St Valentine.

 

If you want to learn more about her story go to:

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dydd_Santes_Dwynwen

 

So this year why not write a St Dwynwen’s day card? Use the words and phrases to help you.

 

Thank you.

 

Aron

(On behalf of the Criw Cymry Cŵl)

Gwisg ‘Ysgol Llanfyllin’ Uniform

Anfonwyd llythyr adref gyda’ch plentyn/plant heddiw ynglŷn ag ymgynghori am wisg ysgol ar gyfer Ysgol Llanfyllin. Mae’r ddogfen ymgynghori ar ‘Survey Monkey’ ac mae’r linc ar y llythyr . Gadewch i’r ysgol wybod os nad ydych wedi derbyn copi o’r llythyr, gan ein bod yn gobeithio y bydd cymaint o rieni a phosib yn cymryd rhan.

Mae hefyd linc isod;

A letter has gone home with your child/ren today regarding a consultation on the uniform for Ysgol Llanfyllin.  The consultation is on Survey Monkey and the link to this is on the letter.  Please let the school know if you do not receive a copy of the letter, as we are hoping that as many parents as possible will take part. 

There is also a link below;

http://tiny.cc/llanfyllin

 

Pel droed Urdd Football

Pel-droed yfory. Cofiwch y canlynol;

 • Bws yn gadael yr ysgol 8:30 y.b. – Byddwch yno cyn yr amser yma ogydd.
 • Bocs bwyd a diod
 • Dillad cynnes
 • Gwisg ysgol i wisgo wedyn rhag ofn bod dillad yn wlyb i gadw’n gynnes.

 

Football tomorrow. Remember the following;

 • Bus leaving the school at 8:30 a.m. – please before before this time
 • Lunch box and a drink
 • Warm clothing
 • School uniform to wear following the football to keep warm incase clothes are wet.

Ymarfer dawnsio yr Urdd dancing practise

Bydd ymarfer y ddawns aml-gyfrwng yn cychwyn nos yfory (Nos Fercher, 15ed o Ionawr) tan 4:30 y.p.

Mae’r ddawns yma ar gyfer disgyblion bl 3-6. Mae’n rhaid i bob plentyn fod yn aelod o’r Urdd er mwyn cymryd rhan. Bydd y gystadleuaeth dawns yn yr Ysgol Uwchradd ar y 13eg o Chwefror am 4:30 y.p.

Cofiwch diod a snac ar gyfer yr ymarfer.

The Variety dance practises will start tomorrow night (Wednesday, 15th January) until 4:30 p.m.

The dance is open to pupils in years 3-6. Every child competing must be a member of the Urdd. The dance competition will be help at the High School on the 13th of February at 4:30 p.m.

Please remember to bring a drink and a snack.

Mystery incident!

Yn ffodus, daeth aelod o’r gymuned i’r ysgol i ddangos tystiolaeth oddi ar ‘dash cam’ i helpu efo’r ddigwyddiad dirgel. Gwelwch y fideo isod. Rydym wrthi’n cysylltu efo’r pobl cywir am arweiniad ac mae’r plant hefyd yn meddwl am syniadau. Os oes gennych chi unrhyw gwesitynau, gofynnwch wrth y plant.

Fortunately, a member of the public has shown us their dash cam as evidence of the mystery incident. Please see the video below. We are contacting the relevant people for guidance and the chidlren are also thinking of ideas. If you have any questions, please ask your children.

Heddiw bore – This morning

O ganlyniad i ddigwyddiad dirgel ar yr iard dros y penwythnos, ni fydd y giaitiau ar waelod yr iard ar agor.

Gofynnwn i chi ddefnyddio y giat wrth y brif fynedfa a’r giatiau dwbl bore yma os gwelwch yn dda.

Due to a mystery incident that happened on the yard over the weekend, the bottom gates will not be open this morning.

We kindly ask you to use the gate by the main entrance and the double gates this morning.

Ydych chi’n gallu helpu? Can you help?

A FEDRWCH CHI HELPU NI PLIS?

Rydym yn edrych am wirfoddolwyr i helpu efo’r canlynol os gwelwch yn dda?

 • Cwblhau ardal tu allan dosbarth Mrs Martin drwy symud ychydig o bethau trwm, gosodo y turf yn ddiogel ac ychwanegu giatiau.
 • Help bob hyn a hyn efo llungopio, lamineiddio a chreu arddangosfeydd ar y waliau.
 • Rhoi ystafell ymlacio at ei gilydd (defnydd, goleuadau, paent ayyb wedi’I brynu).
 • Symud y shed ar yr iard fach yn barod i greu ‘Gorsaf Ffrindiau’.

Os hoffech helpu, cysylltwch gyda’r ysgol os gwelwch yn dda.

Diolch yn fawr.

 

CAN YOU HELP US PLEASE?

We are looking for volunteers to help us with the following please?

 • Complete Mrs Martin’s outdoor area to by moving some heavy bits, secure the turf and add some gates.
 • Help out now and again with photocopying, laminating and creating wall displays.
 • Put together a relaxation/ chill out room in school (fabrics, fairy lights, paint etc have been purchased).
 • Move a shed on the little yard ready to create a friendship station.

If you can help, please contact the school.

Thank you very much.

Cych derbyn ysgolion cynradd – Primary school admission round

Mae cylch derbyn ysgolion cynradd ar gyfer dysgwyr Powys a anwyd rhwng 01/09/2015-31/08/2016. Y dyddiad cau ar gyfer y rownd dderbyn yw dydd Gwener 10fed o  Ionawr, 2020.

 

The Primary School Admission Round is for Powys Learners born between 01/09/2015 – 31/08/2016. The closing date for the admission round is FRIDAY 10 JANUARY, 2020.

 

https://en.powys.gov.uk/article/1160/Apply-for-a-Primary-School-Place?fbclid=IwAR2_4y9WSl2ieQlVtnDrZTXU8IkUcYWRpPNFKt3GuW7jINb18jKlxg4OjDg