Mae yna wythnosau prysur o’n blaenau a gweler isod rhai dyddiadau posib i’ch dyddiadur. Mae’r dyddiadau yma wedi cael eu hychwanegu yn ystod yr wythnosau diwethaf. 

Mae’r beicio bl 6 wedi cael ei ohirio a bydd dyddiad newydd yn cael ei anfon atoch yn fuan.

Mi fydd disgyblion bl 3,4,5 a 6 yn gweithio gyda Fiona Collins o Arts Connection ar adrodd straeon o wahanol ddiwylliannau fel rhan o’n thema teulu’r byd.


We have a busy few days ahead of us this term.  Please find below some additional dates for your diary.

The Cycling Proficiency for Year 6 has been postponed and we will inform you of the later dates as soon as we know.

Years 3,4,5 and 6 will be working with Fiona Collins from Arts Connection on stories from different cultures.  This is in line with our current theme – Family of the World.

Dyddiad/ DateGweithgaredd / Activity
  
1/3/24Dydd Gŵyl Dewi/St David’s Day – gwisgo eitem coch gyda gwisg ysgol/wear a red item of clothing with your school uniform.
2/3/24Eisteddfod Cylch Urdd Llanfyllin – 1st round Llanfyllin Urdd Eisteddfod – mwy o fanylion i ddilyn, bydd rhaglen yn dod adre gyda’ch plentyn heddiw/ more details to follow, your child will bring a programme home today.
4/3/24Bl 3 a 4 plannu coed angen esgidiau glaw/ Year 3 & 4 tree planting – pupils will need to bring their wellies in for this.
6/3/24Trawsgwlad bl 3, 4, 5 a 6/ years 3, 4,5 & 6 Cross Country – more details to follow.
7/3/24Diwrnod y llyfr- disgyblion cynradd yn unig i wisgo fel cymeriad o lyfr. Rydym yn casglu hen lyfrau tuag at elusen, byddem yn ddiolchgar o dderbyn unrhyw gyfraniad. / World Book Day – Primary Phase pupils only to dress as a character from a book. We are collecting old books  for charity any donations would be much appreciated
14/3/24Dawnsio rhanbarth yr Urdd/Urdd County Dancing competition
16/3/24Eisteddfod yr Urdd Sir Drenewydd/ Urdd County Eistedfodd – Newtown
20/3/24Gala nofio bl 3,4,5 a 6/years 3,4,5 & 6 swimming gala – more details to follow.
22/3/24Diwrnod olaf tymor y gwanwyn/Last day of Spring Term
26/3/24Ymarfer sioe cynradd/ Eisteddfod yr Urdd show practice for Years 4,5,6 – Llanfyllin 1pm to 4pm.