Annwyl Rieni a Gofalwyr

Diolch yn fawr i bob un ohonoch a gwblhaodd yr arolwg hwn.

Derbyniwyd 132 ymateb i’r arolwg:

Blwyddyn  7 – 35
Blwyddyn  8 – 40
Blwyddyn  9 – 38
Blwyddyn 10 – 19

Mewn ymateb i’r cwestiwn ‘hoffech chi weld disgyblion yn dychwelyd i wisgo gwisg ysgol ar ôl yr hanner tymor?

Hoffwn – 71
Ni hoffwn – 61 

Yn dilyn canlyniad yr arolwg a thrafodaeth yma yn yr ysgol y disgwyliad yw y bydd disgyblion ym mlynyddoedd 7 – 10 yn dychwelyd i wisgo gwisg ysgol ar ôl yr hanner tymor. Fodd bynnag, bydd y newidiadau dros dro isod i bolisi gwisg ysgol yn berthnasol tan ddiwedd tymor yr haf:

  1. Ni fydd disgwyl i ddisgyblion wisgo esgidiau ysgol – bydd trenyrs yn dderbyniol hyd at ddiwedd tymor yr haf
  2. Dylai disgyblion barhau i wisgo eu gwisg ymarfer corff i ddod i’r ysgol ar y dyddiau y mae ganddynt y wers honno.
  3. Os yw disgyblion wedi tyfu allan o eitem o wisg ysgol dros y 6 mis diwethaf peidiwch â phoeni, cysylltwch â ni yn yr ysgol i ni fod yn ymwybodol.

Dear Parents and Carers

Many thanks to all of you who completed this survey.

We had 132 responses to the survey:

Year 7 – 35
Year 8 – 40
Year 9 – 38
Year 10 – 19

In response to the question ‘would you like to see a return to pupils wearing uniform over half term?’

Yes – 71
No – 61

Following the results of the survey and discussions here at school the expectation is that pupils in years 7 – 10 should return to wearing uniform after half term. However, the following temporary changes to the uniform policy will apply up to the end of the summer term:

  1. There will be no expectation for pupils to wear formal school shoes – trainers are acceptable up until the end of the summer term.
  2. Pupils should continue to wear their PE kit to school on the days that they have that lesson.
  3. If pupils have grown out of any item of school uniform over the past 6 months please don’t worry, just contact the school to make us aware.