Powys Logo

Coronafeirws ar led yn ysgolion Powys

Mae rhieni Powys yn cael eu hannog i fod ar eu gwyliadwraeth am Goronafeirws gan gadw plant sâl gartref hyd yn oed os yw’r symptomau’n ymddangos yn ysgafn iawn.

Dychwelodd y rhan fwyaf o ddisgyblion Powys i’r ysgol ar ôl cyfyngiadau’r Cyfnod Atal Byr cenedlaethol Llywodraeth Cymru, ond gofynnir i rieni i gadw disgyblion gartref o’r ysgol os ydynt yn sâl.

Mae achosion newydd o’r Coronafeirws wedi’u cofnodi mewn ysgolion y sir ac wedi’u cysylltu â disgyblion a staff yn aros yn yr ysgol ar ôl mynd yn sâl sydd wedi sbarduno achosion newydd.

Dywedodd Aelod Portffolio’r Cabinet ar faterion Addysg, y Cynghorydd Phyl Davies: “Mae’n hanfodol ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i atal y feirws rhag lledu.  Hoffwn annog teuluoedd i helpu trwy sicrhau bod y rhai sy’n sâl ac yn dangos unrhyw symptomau yn aros gartref hyd yn oed os ydynt yn ymddangos fel symptomau ysgafn ac i ddilyn cyngor meddygol.  Mae angen i ni wneud popeth y gallwn i atal cynnydd pellach mewn achosion o’r coronafeirws.”

“Mae’n bwysig i bob un ohonom gofio bod Coronafeirws yn dal i fod yn fygythiad gwirioneddol i iechyd y cyhoedd, a’r ffordd orau o atal y gadwyn heintio yw dod i gysylltiad â llai o bobl.

Prif symptomau Coronafeirws yw:

 • tymheredd uchel: mae hyn yn golygu bod eich brest neu’ch cefn yn teimlo’n boeth o’i gyffwrdd (nid oes angen i chi fesur eich tymheredd)
 • peswch newydd, parhaus: mae hyn yn golygu pesychu llawer am fwy nag awr, neu dri neu fwy o gyfnodau o besychu o fewn 24 awr (os oes gennych beswch fel arfer, gall fod yn waeth nag arfer)
 • eich gallu i arogli neu flasu yn diflannu neu’n newid: mae hyn yn golygu eich bod wedi sylwi na allwch arogli na blasu unrhyw beth, neu mae pethau’n arogli neu’n blasu’n wahanol i’r arfer.

Mae gan y rhan fwyaf o bobl â chlefyd coronafeirws o leiaf un o’r symptomau hyn.

Os oes gennych unrhyw symptomau, sicrhewch eich bod chi a’ch aelwyd uniongyrchol yn hunan-ynysu ar unwaith. Ewch i https://llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

neu ffoniwch 119 i archebu prawf.

Gallwn oll helpu i leihau lledaeniad y coronafeirws:

 • Arhoswch gartref
 • Golchwch eich dwylo’n rheolaidd.
 • Cadwch bellter cymdeithasol oddi wrth eraill.
 • Peidiwch â chyfarfod unrhyw un nad yw’n byw gyda chi
 • Gwisgwch orchudd wyneb mewn siopau, mewn mannau cyhoeddus dan do ac ar drafnidiaeth gyhoeddus, oni bai bod esgus rhesymol dros beidio â gwneud hynny
 • Gweithiwch gartref os gallwch.

Mae ein tîm Profi, Olrhain, Diogelu yma ym Mhowys yn gweithio’n ddiflino i sicrhau ei fod yn olrhain achosion positif, a bod cysylltiadau’n cael cynnig profion. Os ydych wedi’ch adnabod fel cyswllt penodol, bydd ein tîm olrhain cyswllt ym Mhowys yn eich ffonio o 02921 961133.

Os cewch eich galw gan olrheiniwr cyswllt, helpwch nhw yn eu gwaith hanfodol i Gadw Powys yn Ddiogel.


Coronavirus circulating in Powys schools

Powys parents are being urged to be on their guard for Coronavirus and keep unwell children at home even if symptoms seem very mild.

Most Powys pupils have returned to school after the Welsh Government’s national Firebreak restrictions, but parents are being asked to keep pupils away from school if they are unwell.

New Coronavirus cases have been reported in county schools which have been linked to pupils and staff staying in school when they have been unwell triggering new cases.

Cabinet Member for Education, Councillor Phyl Davies said: “It is vital that we do all that we can to prevent the spread of the virus. I urge families to help and ensure that those who are unwell and show any symptoms even if they appear mild stay at home and follow medical advice. We need to do all that we can to prevent a further rise in coronavirus cases. “

“It is important for all of us to remember that Coronavirus is still a very real threat to public health and the best way to stop the chain of infection is to come into contact with fewer people.”

The main symptoms of coronavirus are:

 • a high temperature: this means you feel hot to touch on your chest or back (you do not need to measure your temperature)
 • a new, continuous cough: this means coughing a lot for more than an hour, or three or more coughing episodes in 24 hours (if you usually have a cough, it may be worse than usual)
 • a loss or change to your sense of smell or taste: this means you’ve noticed you cannot smell or taste anything, or things smell or taste different to normal.

Most people with coronavirus have at least one of these symptoms.

If you have any symptoms, ensure that you and your immediate household self-isolate immediately. Visit https://gov.wales/apply-coronavirus-covid-19-test or call 119 to book a test.

We can all help to reduce the spread of coronavirus:

 • Stay at home
 • Wash your hands regularly.
 • Keep a social distance from others.
 • Do not meet anyone you do not live with
 • Wear a face covering in shops, in indoor public spaces and on public transport unless there is a reasonable excuse not to do so
 • Work from home if you can.

The Powys Test Trace Protect team is working tirelessly to ensure that positive cases are contact traced, and that symptomatic contacts are offered testing. If you are identified as a confirmed contact, our Powys contact tracing team will call you from 02921 961133. If you are called by a contact tracer, please help them in their vital work to Keep Powys Safe.