Mae gennym hanner tymor prysur o’n blaenau gyda nifer o weithgareddau, gobeithio y bydd y wybodaeth isod yn eich cynorthwyo.

We have a very busy half term ahead with various activities, hopefully this will help keep you informed.

Mis Medi/ September:

Rydym yn llongyfarch Miss Ceri Dolben-Evans ar gael ei phenodi fel athrawes blwyddyn 3 a 4 ffrwd Gymraeg ym mis Medi. Byddwn hefyd yn croesawu Mrs Sioned Vaughan yn ôl i’w rôl fel Pennaeth Cynorthwyol Cynradd ym mis Medi. Isod gweler y dosbarthiadau ar gyfer mis Medi.

We congratulate Miss Ceri Dolben-Evans on being appointed as the new year 3 and 4 Welsh stream teacher. We will also welcome Mrs Vaughan back into her role of Assistant Head following maternity leave come September. Below is the class structure for September.

Blwyddyn/ YearFfrwd Gymraeg/Welsh straemFfrwd Saesneg/ English Stream
Derbyn, Blwyddyn 1 a 2 Reception, Year 1 and 2Ms Rh GriffithsMrs S Martin
Blwyddyn 3 a 4 Year 3 and 4Miss C EvansMr J Doolan
Blwyddyn 5 a 6 Years 5 and 6Miss C EllisMrs A Davies

Gwisg Addysg Gorfforol/ PE Kit:

Mae disgyblion angen dod i’r ysgol yn gwisgo eu dillad addysg gorfforol ar y dyddiau canlynol:

Pupils need to come to school wearing their PE kit on the following days:

Dosbarth Ms Griffiths/ Mrs Martin: Dydd Iau/Thursday

Dosbarth Mr Doolan/ Mrs A Davies: Dydd Mawrth/ Tuesday

Dosbarth Miss Ellis a Bl 3 a 4 Cymraeg/Wesh stream: Dydd Llun/ Monday

*Sylwer mi fydd disgyblion angen dod â threinyrs/pymps/siorts i’r ysgol yn eu bag ar ddiwrnodau eraill hefyd gan y byddwn yn cychwyn ymarfer ar gyfer mabolgampau

*Please note pupils will also need to bring trainers/pumps/ shorts to school in their bag on other days too as we will be starting to practice for sports day.

Pwyntiau eraill/ Other points

Gyda’r tywydd braf yn dod- gobeithio! Sicrhewch fod enwau ar siwmperi eich plant. Os yw’n ddiwrnod braf a fedrwch roi eli haul ar eich plentyn cyn dod i’r ysgol a sicrhau bod ganddo/ganddi gap. Hefyd digon o ddiod.

With the weather hopefully improving, can you please ensure that your child has a name on their jumper. If it is a hot day can you put sun cream on your child before school and ensure they have a hat. Also, plenty of water.

Blwyddyn 6/ Year 6

Mi fydd blwyddyn 6 yn derbyn llythyr yn yr wythnos nesaf ynghylch archebu hwdis pontio. Hefyd rydym yn brysur rhoi sleidiau at ei gilydd ar gyfer gwasanaeth pontio blwyddyn 6 felly os oes ganddoch luniau o’ch plentyn mewn gwisg ysgol yn enwedig yn y cyfnod cynnar a fedrwch eu hanfon atom er mwyn i ni gael eu copïo. Mae hyn yn berthnasol hefyd i ddisgyblion sydd wedi dechrau hefo ni yn y blynyddoedd diweddaraf.

Pupils will receive a letter in the next few weeks regarding ordering Leavers’ hoodies. We are also busy putting slides together for the year 6 transition assembly, therefore if you have any pictures of your child in uniform in the early stages of school can you send them in for us to make copies?. This is also relevant for pupils that have started with us later in their school years.

Dyddiadau/ Dates

11/06/24 – Ymweliad PC Gayle Visit

12/06/24- Beicio Bl6 Dosbarth Miss Ellis/ Yr 6 Cycling- Miss Ellis’ Class.

14/06/24 -Criced ar gyfer rhai disgyblion Bl 5 a 6/Cricket Competition for some Yr 5 &6 pupils (More details to follow)

15/06/24- Hwyl Haf Pennant- twrnamaint pêl droed/ football competition

24/06/24- Inset Day

27/06/24 Athletau Gogledd Cymru/ North Wales Athletics- Bl/Yrs 3,4,5 a 6- Drenewydd/Newtown

28/06/24- Chwaraeon Ardal Blwyddyn 3, 4, 5 a 6. / Area Sports for years 3,4,5 and 6

08/07/24- Noson Agored/ Open Evening *dyddiad wedi newid/ please note change of date

2&3/07/24- Bl 6 Lerpwl/ Yr 6 Liverpool visit

4&5/07/24- Diwrnodau Trosglwyddo/ Transition Days

10/07/24- Multisports Day -Bl/Yrs 5 a 6(manylion i ddilyn/ details to follow)

11/07/24- Trip Blwyddyn/years 3,4,5 a 6 (manylion i ddilyn/ details to follow)

12/07/24- Diwrnod Mabolgampau- manylion i ddilyn/ Sports Day- details to follow

16/07/24- Trip Blwyddyn Derbyn,1 a 2/ Reception, year 1 and 2 trip (More details to follow)

19/07/24- Gwasanaeth pontio bl 6/ Year 6 leavers’ assembly 

19/07/24- Picnic yn y parc ar ôl ysgol i flwyddyn 6 wedi ei drefnu gan Gyfeillion Ysgol/ After school Yr 6 Picnic in the park organised by PTA (manylion i ddilyn/ Details to follow.)