Roedd hi’n wych eich croesawu chi gyd i’n safle newydd heddiw. Diolch am eich amynedd a’ch cydweithrediad wrth ollwng a chasglu eich plant. Byddwn yn adolygu’r trefniadau yn ddyddiol ac yn gwneud newidiadau angenrheidiol lle bod angen.

Isod ceir ychydig o newidiadau o yfory ymlaen;

Bore

 • Holl ddisgyblion Cyfnod Sylfaen (Derbyn – Bl 2)
  • I mewn i’w hystafelloedd dosbarth wrth iddynt gyrraedd.
  • Bydd athrawon yn cyfarch eich plentyn wrth ddrws yr ystafell ddosbarth.
 • Holl ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2 (Bl 3-6)
  • I mewn i’w hystafelloedd dosbarth wrth iddynt gyrraedd.
  •  Rhieni i adael eu plant i gerdded yn annibynnol o frig y grisiau y tu allan i ddosbarthiadau Cyfnod Allweddol 2.

Diwedd y dydd

 • Disgyblion Cyfnod Allweddol 2
 • Rhieni i sefyll i un ochr o’r cyrtiau tenis (agosaf at y caeau chwarae) a bydd athrawon yn sefyll gyda dosbarthiadau ar yr ochr arall (agosach at adeilad yr ysgol) i leihau gormod o groesfannau.

It was great to welcome you all to our new site today. Thank you for your patience and co-operation during drop off and pick up. We will be reviewing arrangements daily and making necessary changes.

Below are a few changes from tomorrow onwards;

Morning

 • All Foundation Phase pupils (Reception – Year 2)
  • Into their classrooms as they arrive.
  • Teachers will greet your child at the classroom door.
 • All Key Stage 2 pupils (Years 3-6)
  • Into their classrooms as they arrive.
  • Parents to allow their children to walk independently from the top of the steps outside Key Stage 2 classes.

End of the day

 • All Key Stage 2 pupils
  • Parents to stand to one side of the tennis courts (closest to the playing fields) and teachers will stand with classes at the opposite side (nearest the school building) to reduce too many crossovers.