Bydd yr ysgol ar agor dydd Gwener y 7fed o Ionawr 2022 ar gyfer plant sy’n agored i niwed a phlant gweithwyr allweddol yn unig (sydd wedi cofrestru eu lle).

Ni fydd clwb brecwast neu Bobol Bach (clwb ar ol ysgol) ar gael.

Os yw eich plentyn yn dod i’r ysgol ar y bws, bydd aelod o staff yno i’w cyfarch.

Dylai pob disgybl arall sy’n dod i’r ysgol ddod mewn drwy’r drws wrth ymyl y brif fynedfa (blaen yr ysgol).


On Friday, 7th January 2022, the school be open for vulnerable children and children of key/critical workers only (who have registered a place).

There will be no Breakfast club or Bobol Bach (after school club) available.

If your child is coming to school on the bus, a member of staff will be there to greet them.

All other pupils attending must access the school via the door near the main entrance (front of the school).