Fel rhan o’n hadolygiad blynyddol, rydym wedi gwneud rhai newidiadau i’n polisi gwisg ysgol. Bydd y newidiadau hyn yn dod i rym o fis Medi 2024, gan ganiatáu digon o amser i’n teuluoedd baratoi ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf.


As part of our annual review we have made some changes to our uniform policy. These changes will take effect from September 2024, allowing our families plenty of time to prepare for the next academic year.