Annwyl riant / gwarchodwr, 

Covid 

Diolch i chi gyd am ddilyn pob system yn ofalus. Cofiwch gadw eich plentyn adre os oes ganddynt, neu aelodau’r cartref, symptomau’r feirws. Yna, trefnwch prawf yn syth.  Mae Cyngor Sir Powys yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru ynghylch mabolgampau, gwasanaethau diwedd blwyddyn, ac ati. Yn anffodus, ni all rieni fynychu’r digwyddiadau hyn ar hyn o bryd.   

Mabolgampau 

Bydd Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2 yn aros yn ei ‘swigen’ a bydd gweithgareddau a rasys o fewn pob ‘swigen.’ 

  • Cyfnod Allweddol 2 (bl 3-6) – Dydd Mawrth 6/07/21 
  • Cyfnod Sylfaen (Derbyn -bl 2) – Dydd Mercher 7/07/21 

Adroddiadau 

Bydd Adroddiadau Blynyddol i Rieni yn cael eu hafnon adref yr wythnos yn cychywn 5/07/21. Bydd cyfle i’r rhieni sydd eisiau trafod yr adroddiad gydag athrawes eu plentyn drefnu cyfarfod Teams.  

Blwyddyn 6 

Bydd Gwasanaeth ymadael Bl.6 Dydd Mercher, Gorffennaf 14eg am 10 y.b. Bydd modd i rieni ymuno a’r gwasanaeth drwy TEAMS. Manylion i ddilyn. Mi fydd Bl 6 yn cael prynhawn o weithgareddau hwyliog ar ddydd Iau 15/07/21. 


Dear parent / guardian, 

Covid 

Thank you all for following all systems carefully. Please keep your child at home if he/she or any of the household shows Covid symptoms. Then arrange for a test immediately. Powys County Council are following the Welsh Government guidance regarding sports days, end of year assemblies, etc. Unfortunately, parents can’t attend these events at this time.

Sports Day 

Foundation Phase and Key Stage 2 will remain in their ‘bubble’ and there will be activities and races within each ‘bubble.’

  • Key Stage 2 (years 3-6) – Tuesday 6/07/21 
  • Foundation Phase (Reception – year 2) – Wednesday 7/07/21 

Reports 

The Annual Reports to Parents will be sent home week commencing 5/07/21. If parents wish to discuss their child’s report a Teams meeting will be arranged by their class teacher. 

Year 6 

Year 6 Leavers assembly will be on Wednesday, July 14th at 10 am. Parents will be able to join the assembly via TEAMS. Details to follow. Year 6 will also have a fun activities afternoon on Thursday 15/07/21.