Noson Agored – Open Evening

O fewn ein dyddiadur mae noson agored wedi’w drefnu ar gyfer nos Lun nesaf, 8fed o Orffennaf. Yn anffodus mae’n rhaid i ni newid y dyddiad yma i nos Lun 15fed o Orffennaf. 

Mae croeso i chi fynychu’r noson gyda’ch plentyn a bydd cyfle iddynt dangos eu dosbarthiadau a’u llyfrau i chi. Does dim sesiwn 10 munud 1 i 1 fel y nosweithiau eraill, ond er hynny, os oes gennych chi unrhyw bryder mae croeso i chi drefnu i gael sgwrs efo’r athro/ awes dosbarth. Bydd adroddiadau yn cael eu danfon adref wythnos nesaf.

Yn ystod y noson bydd Bl 5 a 6 yn trefnu amgueddfa ‘pop up’ fel rhan o’n dathliadau 50eg ac mi fyddant yn darparu ychydig o luniaeth.

 

An open evening is currently in our diary for next Monday, 8th of July. Unfortunately we are postponing this evening to Monday the 15th of July.

You’re welcome to attend the evening with your child and they will have the opportunity to show you their classes and books. There’s no 10 minute 1 to 1 meeting like the other parents evening, however, if you have any concerns, please arrange a discussion with the class teacher. School reports will be sent home next week.

During the evening year 5 and 6 will be organising a ‘pop up’ museum as part of the 50th celebrations and refreshments will be provided.