Noson Rhieni Blwyddyn 10  –  Mawrth 22ain a’r 25ain 2021 

Mae gan Nosweithiau rhieni rôl allweddol mewn cynnal y bartneriaeth gref rhwng teuluoedd a’r ysgol sydd mor hanfodol i gyflawniad a chynnydd.  Ni all nosweithiau rhieni eleni ddigwydd yn eu ffurf arferol oherwydd Covid-19 felly rydym yn cynnig cyfarfodydd gyda staff ar-lein i rieni blwyddyn 10 drwy Microsoft Teams. 

Ar Dydd Llun Mawrth 22ain bydd yr athrawon canlynol ar gael ar gyfer apwyntiadau

Athro/AthrawesAmserau ar gael
Mrs Jen Hughes – Saesneg3.30y.p. – 7.00y.h.
Mrs Karen Jones – Saesneg3.30y.p. – 7.00y.h.
Mr Rob James – Saesneg3.30y.p. – 7.00y.h.
Mrs Emma Buchan – Saesneg3.30y.p. – 7.00y.h.
Mrs Kirsten Roberts – Mathemateg4.00y.p. – 7.00y.h.
Mrs Mandy Taylor – Celfyddydau Perfformio4.00y.p. – 7.00y.h.
Mrs Meinir Lewis-Jones – Hanes4.00y.p. – 7.00y.h.
Mr Huw Davies – A.G.4.00y.p. – 7.00y.h.

Bydd yr holl staff eraill ar gael Ddydd Iau Mawrth 25ain o 4.00y.p. – 7.00y.h.

Anfonir adroddiadau llawn trwy’r post yn ystod yr wythnos yn dechrau Mawrth 15fed.  Gan y bydd y cyfarfodydd ond yn 5 munud o hyd, a fedrwch sicrhau eich bod yn darllen yr adroddiad cyn y noson rhieni a pharatoi unrhyw gwestiwn sydd gennych ar gyfer staff os gwelwch yn dda. Hefyd a allwn ofyn i chi fod ar amser i’ch apwyntiad gan y bydd amserlen y mwyafrif o staff yn llawn am y noson.

Defnyddiwch y ddolen ganlynol i archebu eich apwyntiadau os gwelwch yn dda.

https://outlook.office365.com/owa/calendar/YsgolLlanfyllin@llanfyllin.powys.sch.uk/bookings/

Cliciwch ar y ddolen a dewiswch y dyddiad a’r athro yr hoffech gael apwyntiad gyda, dewiswch amser a chwblhewch eich manylion.  Ailadroddwch hyn ar gyfer pob athro yr hoffech gael apwyntiad gyda.  Byddwch yn derbyn e byst yn cadarnhau pob apwyntiad.  Ar yr e bost bydd dolen i ymuno a’r cyfarfod. Ar adeg eich apwyntiad agorwch eich e bost a chliciwch ar ‘join meeting’ (does dim rhaid i chi gael mynediad i Microsoft Teams ac ni fydd angen unrhyw gyfrineiriau).

Oes oes gennych unrhyw broblem cysylltwch drwy e-bost  jj@llanfyllin.powys.sch.uk neu ffoniwch Jan Jones ar 01691 649307.


Parent’s evenings have a key role in maintaining the strong partnership between family and school that is so crucial to achievement and progress.  Parents’ evenings this year cannot happen in their usual format because of Covid-19 so we are offering Year 10 parents online meetings with staff via Microsoft Teams. 

On Monday 22nd March the following teachers will be available for appointments

TeacherTime slots Available
Mrs Jen Hughes – English3.30p.m. – 7.00p.m.
Mrs Karen Jones – English3.30p.m. – 7.00p.m.
Mr Rob James – English3.30p.m. – 7.00p.m.
Mrs Emma Buchan – English3.30p.m. – 7.00p.m.
Mrs Kirsten Roberts – Maths4.00p.m. – 7.00p.m.
Mrs Mandy Saunders – Performing Arts4.00p.m. – 7.00p.m.
Mrs Meinir Lewis-Jones – Hanes4.00p.m. – 7.00p.m.
Mr Huw Davies – R.E.4.00p.m. – 7.00p.m.

All other staff will be available on Thursday 25th March from 4.00p.m. – 7.00p.m.

Full school reports will be sent via post during the week beginning 15th March.  As the meetings will be 5 minutes long could you please make sure that you read the report prior to the parents evening and prepare any questions you may have for staff. Can we also ask that you are on time for your appointment as most staff timetables for the evening will be full.

Please use the following link to book your appointments.  

https://outlook.office365.com/owa/calendar/YsgolLlanfyllin@llanfyllin.powys.sch.uk/bookings/

Please click on the link and select the date followed by the teacher that you would like an appointment with, select a time and fill in your details.  Please repeat this for every teacher you would like an appointment with. You will then receive emails confirming each appointment. On the email there is a link to join the meeting.  At the time of your appointment, please open the email and click on join meeting (you do not need to have access to Microsoft Teams and you do not require any passwords).

If you have any problems please emal jj@llanfyllin.powys.sch.uk or telephone Jan Jones on 01691 649307.