Noson Rhieni Blwyddyn 10  –  Nos Lun Rhagfyr 6ed& Nos Iau Rhagfyr 9fed 2021 

Mae gan Nosweithiau rhieni rôl allweddol mewn cynnal y bartneriaeth gref rhwng teuluoedd a’r ysgol sydd mor hanfodol i gyflawniad a chynnydd.  Eleni rydym yn cynnig cyfarfodydd gyda staff ar-lein i rieni drwy Microsoft Teams. 

Ar Ddydd Llun Rhagfyr 6ed bydd yr athrawon canlynol ar gael ar gyfer apwyntiadau

Athro/AthrawesAmserau ar gael
Mrs Kirsten Roberts – Mathemateg4.00y.p. – 6.15y.h.
Mrs Meinir Lewis-Jones – Hanes4.30y.p. – 5.30y.h.
Mrs Ann Roberts – Science4.00y.p. – 6.00y.h.
Mr Huw Davies – A.G.4.00y.p. – 7.00y.h.
Mrs Ceri Ainsley – BTEC Sport4.00y.p. – 6.00y.h.

Bydd yr holl staff eraill ar gael Ddydd Iau Rhagfyr 9fed o 4.00y.p. – 7.00y.h.

Defnyddiwch y ddolen ganlynol i archebu eich apwyntiadau os gwelwch yn dda.

https://outlook.office365.com/owa/calendar/YsgolLlanfyllin@llanfyllin.powys.sch.uk/bookings/

Cliciwch ar y ddolen a dewiswch y dyddiad a’r athro yr hoffech gael apwyntiad gyda, dewiswch amser a chwblhewch eich manylion.  Sicrhewch fod eich cyfeiriad e-bost yn gywir gan y bydd hyn yn caniatáu i chi gael mynediad i’r cyfarfod.  Ailadroddwch hyn ar gyfer pob athro yr hoffech gael apwyntiad gyda.  Byddwch yn derbyn e byst yn cadarnhau pob apwyntiad.  Ar yr e bost bydd dolen i ymuno a’r cyfarfod. Ar adeg eich apwyntiad agorwch eich e bost a chliciwch ar ‘join meeting’ (does dim rhaid i chi gael mynediad i Microsoft Teams ac ni fydd angen unrhyw gyfrineiriau).

Oes oes gennych unrhyw broblem cysylltwch drwy e-bost  jj@llanfyllin.powys.sch.uk neu ffoniwch Jan Jones ar 01691 649307.


Year 10 Parents’ Evening – Monday December 6th  and Thursday 9th December 2021 

Parents’ evenings play a key role in maintaining the strong partnership between family and school that is so crucial to achievement and progress.  This year Parents’ evenings will be online meetings with staff via Microsoft Teams. 

On Monday 6th December the following teachers will be available for appointments

TeacherTime slots Available
Mrs Kirsten Roberts – Maths4.00p.m. – 6.15p.m.
Mrs Meinir Lewis-Jones – Hanes4.30p.m. – 5.30p.m.
Mrs Ann Roberts – Science4.00p.m. – 6.00p.m.
Mr Huw Davies – R.E.4.00p.m. – 7.00p.m.
Mrs Ceri Ainsley – BTEC Sport4.00p.m. – 6.00p.m.

All other staff will be available on Thursday December 9th from 4.00p.m. – 7.00p.m.

Please use the following link to book your appointments.  

https://outlook.office365.com/owa/calendar/YsgolLlanfyllin@llanfyllin.powys.sch.uk/bookings/

Please click on the link and select the date followed by the teacher that you would like an appointment with, select a time and fill in your details. Please ensure that the email address you enter is correct as this will allow you to access the meeting.  Please repeat this for every teacher you would like an appointment with. You will then receive emails confirming each appointment. On the email there is a link to join the meeting.  At the time of your appointment, please open the email and click on join meeting (you do not need to have access to Microsoft Teams and you do not require any passwords).

If you have any problems please email jj@llanfyllin.powys.sch.uk or telephone Jan Jones on 01691 649307.