Noson Rhieni  Blwyddyn 13 – Dydd Llun Mawrth 27ain a Dydd Iau Mawrth 30ain 2023

Mae Nosweithiau Rhieni yn chwarae rhan allweddol wrth gynnal y bartneriaeth gref rhwng y teulu a’r ysgol sydd mor hanfodol i gyflawniad a chynnydd. Eleni bydd nosweithiau Rhieni yn gyfuniad o gyfarfodydd ar-lein a chyfarfodydd wyneb yn wyneb â staff.

Bydd yr athrawon canlynol ar gael ar Ddydd Llun, Mawrth 20fed ar gyfer apwyntiadau ar lein

Athro/Athrawes
Mrs Meinir Lewis-Jones – Hanes
Mrs Lowri Williams – Drama
Mrs Lizi Pritchard – Celf

Defnyddiwch y ddolen ganlynol i archebu eich apwyntiadau os gwelwch yn dda.

https://outlook.office365.com/owa/calendar/YsgolLlanfyllin@llanfyllin.powys.sch.uk/bookings/

Cliciwch ar y ddolen a dewiswch y dyddiad a’r athro yr hoffech gael apwyntiad gyda, dewiswch amser a chwblhewch eich manylion.  Ar gyfer trafodaethau opsiwn, archebwch apwyntiad naill ai gyda’r athro pwnc neu’r aelod o staff arweiniol isod. Mae cael y sgwrs hon gyda’r athro pwnc yn hanfodol bwysig i weld a yw ei pwnc yn addas i’ch plentyn.

Sicrhewch fod eich cyfeiriad e-bost yn gywir gan y bydd hyn yn caniatáu i chi gael mynediad i’r cyfarfod.  Ailadroddwch hyn ar gyfer pob athro yr hoffech gael apwyntiad gyda.  Byddwch yn derbyn e byst yn cadarnhau pob apwyntiad.  Ar yr e bost bydd dolen i ymuno a’r cyfarfod. Ar adeg eich apwyntiad agorwch eich e bost a chliciwch ar ‘join meeting’ (does dim rhaid i chi gael mynediad i Microsoft Teams ac ni fydd angen unrhyw

gyfrineiriau). 

Bydd yr holl staff eraill ar gael ddydd Ian, Mawrth 23ain, wyneb yn wyneb yn Canolfan y Chweched

Ewch i https://llanfyllin.schoolcloud.co.uk/i drefnu eich apwyntiadau.  Mewngofnodwch gyda’r wybodaeth ganlynol:

Student’s First Name:                         Student’s Surname:                             Date of Birth:

Byddwn yn ddiolchgar pe gallech sicrhau eich bod yn arwyddo i mewn yn y dderbynfa pan fyddwch yn cyrraedd. Mae staff addysgu yn cael eu dyrannu 10 munud ar gyfer pob apwyntiad; er mwyn helpu’r noson i redeg yn esmwyth ac wrth ystyried rhieni eraill, byddwn yn ddiolchgar pe gellid cyfyngu’ch trafodaeth i’r cyfnod hwn.

Oes oes gennych unrhyw broblem cysylltwch drwy e-bost  jj@llanfyllin.powys.sch.uk neu ffoniwch Jan Jones ar 01691 649307.


Year 13 Parents Evening – Monday March 27th and Thursday March 30th  2023

Parents’ Evenings play a key role in maintaining the strong partnership between family and school that is so crucial to achievement and progress.  This year Parents’ Evenings will be a combination of online meetings and face to face meetings with staff. 

On Monday March 20th the following teachers will be available for appointments online.

Athro/Athrawes
Mrs Meinir Lewis-Jones – History
Mrs Lowri Williams – Drama
Mrs Lizi Pritchard – Art

Please use the following link to book your appointments.  

https://outlook.office365.com/owa/calendar/YsgolLlanfyllin@llanfyllin.powys.sch.uk/bookings/

Please click on the link and select the date followed by the teacher that you would like an appointment with, select a time and fill in your details. For option discussions, please book an appointment with either the subject teacher or the lead member of staff shown below. Having this conversation with the subject teacher is vitally important to see if their subject is suitable for your child.

Please ensure that the email address you enter is correct as this will allow you to access the meeting.  Please repeat this for every teacher you would like an appointment with. You will then receive emails confirming each appointment. On the email there is a link to join the meeting.  At the time of your appointment, please open the email and click on join meeting (you do not need to have access to Microsoft Teams and you do not require any passwords).

All other staff will be available on Thursday March 23rd face to face in the Sixth Form Centre

Please visit https://llanfyllin.schoolcloud.co.uk/to book your appointments.  Login with the following information:

Student’s First Name:                         Student’s Surname:                             Date of Birth:

I would be grateful if you could ensure that you sign in at reception when you arrive. Teaching staff are allocated 10 minutes for each appointment; in order to help the evening run smoothly and in consideration of other parents, I would be grateful if your discussion could be limited to this length of time.

If you have any problems please email jj@llanfyllin.powys.sch.uk or telephone Jan Jones on 01691 649307. 


Amaethyddiaeth / Agriculture (BTEC)Mr Emyr Jones
Celf (Celf Gain) / Art (FineArt)Mrs Elizabeth Pritchard
Celf (Photograffiaeth) / Art (Photography)Mrs Lou Bass
Celf (Tecstilau ) / (Art (Textiles)Mrs Vicki Owen
Astudiaethau Busnes / Business Studies (BTEC)Ms Andrea Jones
Adeiladwaith / ConstructionMr Robi Wood
DaearyddiaethMr Mel Roberts
Technoleg Dylunio / Design TechnologyMr Robi Wood
DramaMrs Lowri Williams
Peirianneg / Engineering (BTEC)Mr Dan Morris
Ffrangeg / FrenchMrs Carys Jones
GeographyMr Mike Gadd
Hanes / HistoryMrs Meinir Lewis Jones
TGCh/ICTMr Gary Woodman
Cerdd / MusicMr Greg Jenkins
Addysg Gorfforol / Chwaraeon BTEC / Physical Education / BTEC SportMr Craig Lewis / Mrs Ceri Ainsley