Noson Rhieni  Blwyddyn 7 – Dydd Mawrth 28ain ar lein a Dydd Iau Tachwedd 30ain 2023 – Ysgol Llanfyllin

Mae Nosweithiau Rhieni yn chwarae rhan allweddol wrth gynnal y bartneriaeth gref rhwng y teulu a’r ysgol sydd mor hanfodol i gyflawniad a chynnydd. Eleni bydd nosweithiau Rhieni yn gyfuniad o gyfarfodydd ar-lein a chyfarfodydd wyneb yn wyneb â staff.

Bydd yr athrawon canlynol ar gael ar Ddydd MawrthTachwedd 28ain ar gyfer apwyntiadau ar lein

Athro/Athrawes
Ms Rachel Rogers – French (7MG & 7LW)

Defnyddiwch y ddolen ganlynol i archebu eich apwyntiadau os gwelwch yn dda.

https://outlook.office365.com/owa/calendar/YsgolLlanfyllin@llanfyllin.powys.sch.uk/bookings/

Cliciwch ar y ddolen a dewiswch y dyddiad a’r athro yr hoffech gael apwyntiad gyda, dewiswch amser a chwblhewch eich manylion.  Sicrhewch fod eich cyfeiriad e-bost yn gywir gan y bydd hyn yn caniatáu i chi gael mynediad i’r cyfarfod.  Byddwch yn derbyn e bost yn cadarnhau eich apwyntiad.  Ar yr e bost bydd dolen i ymuno a’r cyfarfod. Ar adeg eich apwyntiad agorwch eich e bost a chliciwch ar ‘join meeting’ (does dim rhaid i chi gael mynediad i Microsoft Teams ac ni fydd angen unrhyw

gyfrineiriau). 

Bydd yr holl staff eraill ar gael ddydd Iau, Tachwedd 30ain, wyneb yn wyneb yn yr Ysgol

Ewch i https://llanfyllin.schoolcloud.co.uk/i drefnu eich apwyntiadau.  Mewngofnodwch gyda’r wybodaeth ganlynol:

Student’s First Name:                         Student’s Surname:                             Date of Birth:

Byddwn yn ddiolchgar pe gallech sicrhau eich bod yn arwyddo i mewn yn y dderbynfa pan fyddwch yn cyrraedd. Mae staff addysgu yn cael eu dyrannu 5 munud ar gyfer pob apwyntiad; er mwyn helpu’r noson i redeg yn esmwyth ac wrth ystyried rhieni eraill, byddwn yn ddiolchgar pe gellid cyfyngu’ch trafodaeth i’r cyfnod hwn.

Oes oes gennych unrhyw broblem cysylltwch drwy e-bost  jj@llanfyllin.powys.sch.uk neu ffoniwch Jan Jones ar 01691 649307.


Year 7 Parent’s Evening – Tuesday November 28th online and Thursday November 30th 2023 – Ysgol Llanfyllin

Parents’ Evenings play a key role in maintaining the strong partnership between family and school that is so crucial to achieve-ment and progress. This year Parents’ Evenings will be a combination of online meetings and face to face meetings with staff.

On Tuesday November 28th the following teachers will be available for appointments online.

Teacher
Ms Rachel Rogers – French (7MG & 7LW)

Please use the following link to book your appointments.
https://outlook.office365.com/owa/calendar/YsgolLlanfyllin@llanfyllin.powys.sch.uk/bookings/

Please click on the link and select the date followed by the teacher that you would like an appointment with, select a time and fill in your details. Please ensure that the email address you enter is correct as this will allow you to access the meeting. You will then receive an email confirming your appointment. On the email there is a link to join the meeting. At the time of your appoint-ment, please open the email and click on join meeting (you do not need to have access to Microsoft Teams and you do not re-quire any passwords).
All other staff will be available on Thursday November 30th face to face in School

Please visit https://llanfyllin.schoolcloud.co.uk/to book your appointments. Login with the following information:

Student’s First Name: Student’s Surname: Date of Birth:

I would be grateful if you could ensure that you sign in at reception when you arrive. Teaching staff are allocated 5 minutes for each appointment; in order to help the evening run smoothly and in consideration of other parents, I would be grateful if your discussion could be limited to this length of time.

If you have any problems please email jj@llanfyllin.powys.sch.uk or telephone Jan Jones on 01691 649307.