Mae gan nosweithiau rhieni rôl allweddol wrth gynnal y bartneriaeth gref rhwng y teulu a’r ysgol sydd mor hanfodol i gyflawniad a chynnydd. Ni all nosweithiau rhieni eleni ddigwydd yn eu fformat arferol oherwydd Covid-19 felly rydym yn cynnig cyfarfodydd wyneb yn wyneb â rhieni gyda staff drwy Microsoft Teams lle bydd apwyntiadau’n para am 10 munud i bob teulu.

Mae apwyntiadau ar gyfer Mrs Saran Martin a Ms Rhian Griffiths ar gael ddydd Llun 1af Chwefror rhwng 3.00 y.p. a 7.00 y.h.

Mae apwyntiadau ar gyfer Mrs Bethan Jones a Mrs Carys Waldron / Miss Ffion Davies ar gael ddydd Mawrth 2il Chwefror rhwng 3.00 y.p. a 7.00 y.h.

Mae apwyntiadau ar gyfer Miss Cari Ellis a Mrs Ann Davies ar gael ddydd Mercher 3ydd Chwefror rhwng 3.00 y.p. a 7.00 y.h.

I drefnu apwyntiad, cliciwch ar y ddolen isod a dewis athro eich plentyn, yna dewiswch y dyddiad cywir ac amser cyfleus ar gyfer eich apwyntiad, yna llenwch y wybodaeth sy’n ofynnol. Anfonir e-bost i gadarnhau’r manylion gyda dolen i gael mynediad i’r cyfarfod. Os oes gennych unrhyw broblemau neu drafferthion gyda chysylltiad rhyngrwyd, e-bostiwch jj@llanfyllin.powys.sch.uk neu ffoniwch Jan Jones ar 01691 649307.

https://outlook.office365.com/owa/calendar/YsgolLlanfyllin1@hwbwave15.onmicrosoft.com/bookings/


Parent’s evenings have a key role in maintaining the strong partnership between family and school that is so crucial to achievement and progress.  Parents’ evenings this year cannot happen in their usual format because of Covid-19 so we are offering  parents face to face, online meetings with staff via Microsoft Teams where appointments will last for 10 minutes per family.

Appointments for Mrs Saran Martin and Ms Rhian Griffiths are available on Monday 1st February between 3.00 p.m. and 7.00p.m.

Appointments for Mrs Bethan Jones and Mrs Carys Waldron / Miss Ffion Davies are available on Tuesday 2nd February between 3.00 p.m. and 7.00p.m.

Appointments for Miss Cari Ellis and Mrs Ann Davies are available on Wednesday 3rd February between 3.00 p.m. and 7.00p.m.

To book an appointment, please click on the link below and select your child’s teacher, then select the correct date and select a convenient time for your appoinment then fill in the information required.  A confirmation email will be sent with a link to access the meeting.  If you have any problems or issues with internet connection please email jj@llanfyllin.powys.sch.uk  or telephone Jan Jones on 01691 649307. 

https://outlook.office365.com/owa/calendar/YsgolLlanfyllin1@hwbwave15.onmicrosoft.com/bookings/