Annwyl Rieni a Gofalwyr, 

Gweler yn atodedig pedair dogfen bwysig ynglŷn â Phrofion Llif Ochrol i fyfyrwyr hŷn yr ysgol. Rydym wedi derbyn darpariaeth o brofion gan Lywodraeth Cymru a fydd yn caniatáu i ddisgyblion ym mlwyddyn 10, Blwyddyn 11, Blwyddyn 12 a Blwyddyn 13 gynnal y profion os rhoddir caniatâd. 

Y Dogfennau yw: 

 • Llythyr Gwybodaeth 
 • Ffurflen Ganiatad  
 • Hysbysiad Preifatrwydd 

Cyn i mi amlinellu’r cynllun, rwyf eisiau pwysleisio nad yw y profion yn orfodol a’u bod yn gwbl wirfoddol. Hefyd, er y gall myfyrwyr 16oed a hŷn roi caniatad eu hunain, byddai yn well gennym o lawer pe byddai   penderfyniad ar y cyd yn cael ei wneud gyda myfyrwyr a rhieni yn gytun.  

Nodwch os gwelwch yn dda: ni fydd pecynnau profion yn cael eu rhoi allan, hyd nes y byddwn wedi derbyn ffurflen ganiatâd. 

Mae’r cynllun fel a ganlyn: 

1.     Anfon ffurflenni caniatâd a gwybodaeth ddydd Gwener, Mawrth 12fed 2021

2.   Ffurflenni caniatâd wedi’i llofnodi yn cael eu dychwelyd i’r ysgol ddydd Llun Mawrth 15fed, neu mor fuan â phosibl ar ôl hyn (mae’r dogfennau wedi’u hanfon i gyfeiriadau e-bost disgyblion i’w hargraffu) – os na fyddwch yn medru argraffu ac arwyddo ffurflen ganiatâd neu roi arwydd electronig i mewn, e bostiwch eich caniatâd i gyfeiriad e bost y swyddfa: office@llanfyllin.powys.sch.uk 

3.     Dosbarthu pecynnau prawf i Flwyddyn 11 a 13  Dydd Llun Mawrth 15fed  hyd at Ddydd Iau Mawrth 18fed 

4.     Pecynnau ar gyfer Blwyddyn 10 i’w casglu o dderbynfa’r ysgol  Ddydd Gwener Mawrth 19eg (9.00y.b – 3.00 y.p) neu Ddydd Llun Mawrth 22ain   

5.     Dosbarthu pecynnau ar gyfer Blwyddyn 12 yn ystod yr wythnos yn cychwyn Dydd Llun Mawrth 22ain 

6.     Gan mae ond 3 prawf sydd ym mhob pecyn, hoffem i fyfyrwyr gymryd y profion ar y dyddiadau a’r amserau canlynol : 

 • Prawf 1 – Dydd Sul, Mawrth 21ain  4yp – 6yh 
 • Prawf 2 – Dydd Mercher, Mawrth 24ain  4yp – 6yh 
 • Prawf 3 – Dydd Sul , Ebrill 11eg  4pm – 6 yh 

7.     Rhaid anfon pob canlyniad prawf i’r GIG a (gweler y llythyr gwybodaeth).  

8.     Rhaid anfon pob canlyniad prawf i’r ysgol. Byddwn yn darparu gwybodaeth ynglŷn â sut i wneud hyn erbyn diwedd yr wythnos nesaf.   

Yn gywir, 

Dewi Owen 
Pennaeth Ysgol Llanfyllin

Llythyr i rieni

Llythyr at ddisgyblion

Ffurflen gydsynio

Hysbysiad Preifatrwydd Disgyblion


Dear Parents and Carers, 

Please find attached four important documents about Lateral Flow Tests for older learners in school. We have received a delivery of tests from the Welsh Government which will allow learners in Year 10, Year 11, Year 12 & Year 13 to undertake the tests if consent is given. 

The documents are: 

 • Information letter 
 • Consent form 
 • Privacy Notice 

  Before I outline the plan, I want to stress that the tests are not compulsory and are entirely voluntary. Also, although learners aged 16 and over can give their own consent, we would much prefer that a joint decision was made with learners and parents in agreement.   

  Please note:  a test kit will not be issued, until a consent form has been received

  The plan is as follows: 
 1. Consent forms and information sent Friday, 12th March, 2021 
 2. Signed consent forms to be returned to school Monday, 15th March, or as soon as possible thereafter (the documents have been sent to pupil email addresses to be printed) – if you are unable to print off & sign the consent form or insert an electronic signature, please email your consent to the office email address:  office@llanfyllin.powys.sch.uk 
 3. Test kits to be distributed to Year 11 and 13 Monday, 15th March to Thursday, 18th March 
 4. Kits for Year 10 to be collected from reception on Friday, 19th March (9am to 3.30pm) or Monday 22nd March. 
 5. Kits for Year 12 to be distributed during week beginning Monday 22nd March 
 6. As there are only 3 tests in each kit, we would like learners to undertake the tests on the following dates and times: 
 • Test 1 – Sunday, 21st March 4pm to 6pm 
 • Test 2 – Wednesday, 24th March 4pm to 6pm 
 • Test 3 – Sunday, 11th April 4pm to 6pm 
 1. Each test result must be reported to the NHS (see information in letter) 
 2. Each test result must be reported to the school. We will provide information on how to do this by the end of next week.  

Yours faithfully, 

Dewi Owen 
Headteacher Ysgol Llanfyllin 

Letter to parents

Letter to pupils

Consent Form

Privacy Notice Pupils