Annwyl Rieni,

Y tymor hwn rydym wedi penderfynu cymryd rhan mewn ‘Prosiect Dylunio Nadolig’ sy’n cael ei redeg gan ‘Cauliflower Cards’.  Bwriad y prosiect yw annog creadigrwydd a sgiliau dylunio disgyblion.

Mae eich plentyn wedi bod yn creu dyluniad Nadolig ei hunain ble gellir ei argraffu’n broffesiynol i gynhyrchu Cardiau Nadolig personol, Labeli Rhoddion, Papur Lapio a/neu Mugs.

Nid yn unig y byddai’n gyffrous iawn i’ch plentyn weld y gwaith fel cynnyrch printiedig gorffenedig, mae’r cardiau eu hunain yn wych ar gyfer anfon cyfarchiad mwy personol at ffrindiau a theulu adeg y Nadolig ac mae’r Mugs yn wych fel anrhegion!

Rhaid gwneud archebion a thaliad ar-lein gan ddefnyddio’r cod unigryw sydd ar blaen y ffurflen archebu.  Cyfeiriwch at eich ffurflen archebu am ragor o gyfarwyddiadau.

Mae bob ffurflen archebu yn unigryw felly peidiwch â llungopïo’r ffurflen ar gyfer aelodau eraill o’ch teulu gallwch gael copïau ychwanegol gan eich ysgol.

Rhaid dychwelyd yr holl waith celf lle mae archebion wedi’u gosod i’r ysgol erbyn : Dydd Llun 9fed o Dachwedd

Bydd cardiau’n cael eu danfon erbyn dechrau mis Rhagfyr.


Dear Parents,

This term we have decided to participate in a ‘Christmas Design Project’ run by Cauliflower Cards.  The project aims to encourage pupils’ creativity and design skills.

Your child has been creating his/her own Christmas design which can be professionally printed to produce personalized Christmas Cards, Gift Labels, Wrapping Paper and/or Mugs.

Not only would it be very exciting for your child to see his/her work as a finished printed product, the cards themselves are great for sending a more personal greeting to friends and family at Christmas and the Mugs are great for gifts!

Orders and payment must be made online using the unique code located at the top of the pupil order form.  Please refer to your order form for further instructions.

Each order form must be unique so please do not photocopy the form for other members of your family you can get extra copies from your school.

All artwork where orders have been placed must be returned to school by:  Monday 9th of November.

Cards will be delivered by the beginning of December.