Mae Corff Llywodraethol Ysgol Llanfyllin yn ceisio penodi cynorthwyydd dysgu i ymuno a’n tîm ADY. Byddant yn gweithio ar draws pob Cyfnod Allweddol o dan oruchwyliaeth gyffredinol  ein CADY, gan gynorthwyo a chefnogi addysgu a dysgu, gweithio gydag unigolion neu grwpiau a chynorthwyo i ddarparu ar gyfer gofal cyffredinol, diogelwch a  lles y disgyblion.

Lefel 2, Gradd 4 Pwynt 5 i Bwynt 6 £19,312 i £19,698 y flwyddyn pro rata £10.00 i £10.21 yr awr.

Oriau – 32.5 yr wythnos, tymor yr ysgol yn unig. (Diwrnodau hyfforddi achlysurol i gael eu talu ar hawliad)

Byddai sgiliau Cymraeg yn ddymunol.

Cysylltwch â’n Rheolwr Swyddfa, Mrs Jean Brown jb@llanfyllin.powys.sch.uk am ffurflen gais.

Dyddiad cau ceisiadau – Dydd Llun Gorffennaf 26ain, 2021.


The Governing Body of Ysgol Llanfyllin is seeking to employ a Teaching Assistant to join our ALN team. They will be working across all Key Stages under the overall supervision of our ALNCo, assisting and supporting teaching and learning, working with individuals or groups and assisting in providing for general care, safety and the welfare of pupils.

Level 2, Grade 4 Point 5 to Point 6 £19,312 to £19,698 per annum pro rata £10.00 to £10.21 per hour.

Hours – 32.5 per week, term-time only. (Occasional training days paid on claim)

Welsh skills would be desireable.

Please contact our Office Manager Mrs Jean Brown jb@llanfyllin.powys.sch.uk for an application form.

Closing date for applications –  Monday the 26th of July, 2021.