Yfory – Tomorrow

Dosbarth Miss Davies a Mrs Davies– Miss Davies & Mrs Davies’ class.

Dewch i’r ysgol y ffordd arferol am 8:15 bore yfory.

I’CH HATGOFFA – Bydd eich plentyn angen pecyn bwyd a digon o ddiod os yw yn ddiwrnod poeth. Y wisg ar gyfer y diwrnod fydd top ysgol a throwsus/siorts ac esgidiau cyfforddus. Bydd opsiwn o brynu hufen ia ac mae siop anrhegion ar gael. Awgrymir arian o ddim mwy na £10, ond nid yw hyn yn ofynnol, byddai cwpwl o bunnoedd yn iawn ar gyfer hufen ia. Dim ffonau symudol.

Bydd y disgyblion yn ol erbyn 5:30 -6:00y.h. Byddwn yn cadarnhau amser ar yr app unwaith i ni adael. Bydd y bws yn dod a nhw nol at flaen yr ysgol.


Come to school by 8:15 a.m. tomorrow in the usual way.

REMINDER – Your child will need a packed lunch and plenty to drink if it is a hot day. Uniform for the day will be school tops and comfortable trousers/shorts and shoes. There is an option to buy an ice-cream and there is a gift shop.  We would suggest spending money of no more than £10, but this amount is not essential, a couple of pounds would be fine for an ice-cream. No mobile phones.

The pupils will be back by 5:30 – 6:00 p.m. We will confirm the time on the app once we’ve left. The bus will bring them back to the front of the school.