Os yw eich plentyn yn dymuno ymaelodi, pris aelodaeth eleni (2022-23) ydy:

• Aeloadaeth unigol – £10.00

• £1 i’r rheiny sy’n derbyn cefnogaeth drwy gynllun prydau ysgol am ddim, grant cynllun gwisg ysgol neu lwfans cynhaliaeth addysg.

• £25 i deulu o 3 neu fwy.

Rydym yn gofyn i chi ymaelodi eich plentyn ar-lein (https://www.urdd.cymru/cy/ymuno/) gan greu cyfri a phroffil o fewn Y Porth.  Ar ôl creu cyfri, bydd modd i chi fwrw ati gydag aelodaeth yr Urdd, a gellir dychwelyd i’r Porth ar unrhyw adeg i wirio neu newid manylion.  Os oes gennych gyfrif ers llynedd, bydd modd mewngofnodi ac ymaelodi drwy’r cyfrif hwnnw.

Bydd bathodyn a cherdyn gyda’r rhif aelodaeth i bawb sy’n ymaelodi.

Mae’r Urdd yn cynnig llawer o gystadlaethau i bob oed;

 • 1. Eisteddfod – cystadlaethau llwyfan, gwaith celf a chrefft a llenyddol
 • 2. Chwaraeon – e.e. pêl-droed, rygbi, pel rhwyd a.y.y.b.

Isod mae’r rhestr testunau yr Eisteddfod.

Cyfrifoldeb y cystadleuydd yw sicrhau pob caniatâd priodol ar gyfer cynnwys unrhyw ddarnau hunan-ddewisiad o fewn y perfformiad. Dilynwch y camau ar dudalen 10 er mwyn sicrhau fod gen ti ganiatâd i ddefnyddio’r gwaith. Rhieni/ gwarchodwyr fydd yn gyfrifol am gofrestru eu plant ar gyfer cystadlaethau unigol eleni.

 Dyma ddyddiadau Eisteddfodau yr Urdd

 • Eisteddfod Cylch Cynradd 4.3.23
 • Eisteddfod Sir Cynradd – 25.3.23
 • Eisteddfod Sir Uwchradd (Dim Cylch) – 18/03/2023
 • Eisteddfod Ddawns y Cylch 9.3.23
 • Eisteddfod Ddawns y sir –  17.3.23
 • Dyddiad Cau Celf a chrefft 29/04/2023

If your child wishes to join, this year’s membership (2022-23) costs:

• Individual membership – £10.00

• £1 for those eligible for free school meals support, school uniform grant, or Education Maintenance grant scheme.

• £25 for a family of 3 or more.

We ask that you join online (https://www.urdd.cymru/en/join/) by creating an account and profile within ‘Y Porth’.  You will then be able to proceed with membership for 2022-23 as well as return to ‘Y Porth’ at any time to check or update your details.  If you have an account from last year, you will be able to log in and join through your account.

There will be a badge and a card with the membership number (keep the number safe) for everyone who joins.

The Urdd offers a variety of competitions for all ages;

 • 1. Eisteddfod – stage competitions, art and craft and literary work.
 • 2. Sports– football, rugby, netball etc.

Below is the syllabus for the Eisteddfod;

It is the competitor’s responsibility to ensure all appropriate permissions for the content of any own choice pieces within the performance. Follow the steps on page 10 to ensure that you have permission to use the work. Parents/ guardians will be responsible for registering their children for individual competitions this year.

Eisteddfod yr Urdd dates

 • Primary Cylch Eisteddfod – 4.3.23
 • Proimary County Eisteddfod – Newtown 25.3.23
 • Secondary County Eisteddfod (No Cylch) –18/03/2023
 • Dance Eisteddfod – Llanfyllin 9.3.23
 • County Dance Eisteddfod – Newtown 17.3.23
 • Arts and crafts closing date 29.04.2023