Athro Gwyddoniaeth

Llawn amser (gellir ystyried rhan amser)

Mae’r gallu i addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Mae’r gallu i ddysgu Cemeg yn y 6ed dosbarth yn ddymunol, ond nid yn hanfodol.

Os oes gennych chi angerdd am wyddoniaeth a’r dawn i ysbrydoli meddyliau ifanc, rydyn ni’n chwilio amdanoch chi. Mae’r Corff Llywodraethol ar hyn o bryd yn ceisio cyflogi athro gwyddoniaeth rhagorol i ymuno â’n tîm rhagorol. Rhaid bod gennych ddealltwriaeth gadarn o safonau’r cwricwlwm a phrofiad o gau’r bwlch cyflawniad, a rhaid i chi hefyd ddatblygu gwersi deniadol ac arloesol sy’n caniatáu i’n disgyblion dyfu’n academaidd, yn gymdeithasol ac yn emosiynol. Bydd angen i chi ymgorffori technoleg a phrofiadau dysgu ymarferol yn yr ystafell ddosbarth gyda brwdfrydedd. Bydd yr ymgeisydd delfrydol hefyd yn credu mewn cydweithio â chydweithwyr eraill a hyrwyddo dealltwriaeth a chyfathrebu mewn amgylchedd dysgu amrywiol.

Dyddiad cychwyn – Medi 2023

Cytundeb Parhaol

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau – dydd Gwener 24 Mawrth 2023

Cysylltwch â’n Rheolwr Swyddfa, Jean Brown jb@llanfyllin.powys.sch.uk am ragor o fanylion a ffurflen gais.


Teacher of Science

Full time (part time may be considered)  

The ability to teach through the medium of Welsh is desirable for this post.

The ability to teach Chemistry at 6th form is desirable, but not essential.

If you have a passion for science and a gift for inspiring young minds, we are looking for you. The Governing Body is currently seeking to employ an outstanding science teacher to join our excellent team. You must have a solid understanding of curriculum standards and have experience in closing the achievement gap, and you must also develop engaging and innovative lessons that allow our pupils to grow academically, socially and emotionally. You will need to incorporate technology and hands-on learning experiences into the classroom with enthusiasm. The ideal candidate will also believe in collaboration with other colleagues and the promotion of understanding and communication in a diverse learning environment.

Start date – September 2023

Permanent Contract

Closing date for applications – Friday 24th March 2023

Please contact our Office Manager, Jean Brown jb@llanfyllin.powys.sch.uk for further details and an application form.