Cyfarwyddwr Maes Dysgu – Cyfathrebu, Saesneg a Llythrennedd

TLR 1A

Llawn amser, yn barhaol.

Os oes gennych chi angerdd am Saesneg a Llythrennedd a’r dawn i ysbrydoli meddyliau ifanc, rydyn ni’n chwilio amdanoch chi. Mae’r Corff Llywodraethol am benodi unigolyn eithriadol i arwain y maes dysgu hynod lwyddiannus hwn ac i addysgu hyd at ac yn cynnwys Lefel A.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus angen:

  • Bod yn athro rhagorol
  • Meddu ar ddealltwriaeth gadarn o’r Cwricwlwm i Gymru a bod yn barod i gydweithio â chydweithwyr yn natblygiad parhaus ein cwricwlwm unigryw a blaengar.
  • Meddu ar y gallu i ddatblygu cynlluniau gwaith a gwersi diddorol ac arloesol sy’n caniatáu i’n disgyblion dyfu a gwneud cynnydd yn academaidd, yn gymdeithasol ac yn emosiynol.
  • Gallu cynnwys technoleg a phrofiadau dysgu ymarferol yn y dosbarth gyda brwdfrydedd.
  • Bod yn gyfrifol am greu diwylliant hapus, deinamig, arloesol yn yr adran a sicrhau bod yr holl staff yn perfformio i safon ragorol ac yn hapus ac yn llawn cymhelliant i wneud hynny.

Dyddiad cychwyn – 1 Medi 2023

Cytundeb parhaol

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau – Dydd Gwener 24ain o Fawrth 2023

Cyfweliadau – wythnos yn dechrau 17eg Ebrill 2023

Cysylltwch â’n Rheolwr Swyddfa, Jean Brown jb@llanfyllin.powys.sch.uk am ragor o fanylion a ffurflen gais.


Director of Learning Area – Communication, English & Literacy

TLR 1A

Full time, permanent.

If you have a passion for English & Literacy and a gift for inspiring young minds, we are looking for you. The Governing Body is seeking to appoint an exceptional individual to lead this highly successful area of learning and to teach up to and including A Level. 

The successful candidate will:

  • Be an outstanding teacher
  • Have a solid understanding of the Curriculum for Wales and be ready to collaborate with colleagues in the ongoing development of our unique and progressive curriculum.
  • Have the ability to develop engaging and innovative schemes of work and lessons that allow our pupils to grow and progress academically, socially and emotionally.
  • Be able to incorporate technology and hands-on learning experiences into the classroom with enthusiasm.
  • Be responsible for creating a happy, dynamic, innovative culture in the department and ensure all staff are performing to an outstanding standard and are happy and motivated in doing so.

Start date – 1st September 2023

Permanent contract

Closing date for applications – Friday 24th March 2023

Interviews – w/b 17th April 2023

Please contact our Office Manager, Jean Brown jb@llanfyllin.powys.sch.uk for further details and an application form.