Cyfnod Sylfaen- dathlu Vesak/ Foundation Phase- celebrating Vesak

Nodyn i’ch hatgoffa y bydd disgyblion y Cyfnod Sylfaen yn edrych ar ddathliadau Vesak yfory (diwrnod Bwdah). Gofynnwn i’r disgyblion ddod i’r ysgol mewn dillad lliwgar. Byddwn yn gwneud amrwyiol weithgareddau yn ystod y bore.

Just a reminder that the Foundation Phase pupils will be looking at Vesak (Buddha day) celebrations tomorrow. We ask pupils to come to school in colourful clothes. We will be doing various activities during the morning.

Diolch

Trip Bl./Yr. 5 a 6 Mr. M. Roberts & Mrs. A. Davies – Dydd Gwener / Friday 22.6.18

Yn atodol mae llythyr am drip i Gonwy a Gelli Gyffwrdd i ddosbarthiadau Mr. M. Roberts (Bl. 5 a 6)  ac hefyd Mrs. A. Davies (Bl.  5 a 6) ar Ddydd Gwener, Mehefin 22ain.  Mae copi o’r llythyr wedi cael ei anfon adref gyda’ch plentyn/plant heddiw.

Attached is a copy of the letter regarding the trip to Conwy & Greenwood Forest Park for Mr. M. Roberts (Year 5 & 6) and Mrs. A. Davies’s (Year 5 & 6) classes on Friday 22nd June. A copy of the letter has been sent home with your child/ren today.

Trip Conwy & Greenwood Forest 2018 MR&AD

Clybiau ar ôl Ysgol / After School Clubs – Cychwyn / Starting 13.6.18

Bydd y Clybiau yn dechrau yr wythnos yn cychwyn Mehefin 11eg.

Clwb Dwylo Prysur – Dydd Mercher (3.15 – 4.15 yp) – Bl. 1 a 2 – £1 y sesiwn yn cynnwys snac.

Clwb Garddio – Dydd Mercher (3.30 – 4.30 yp) – Bl. 3, 4, 5 a 6 – £1 y sesiwn.

Ni fydd Clwb Campau’r Ddraig y tymor hwn.

 

The following clubs will start the week beginning June 11th.

Busy Hands Club – Wednesday (3.15 – 4.15 pm) – Year 1 & 2 –  £1 per session which includes a snack.

Gardening Club – Wednesday (3.30 – 4.30 pm) – Years 3, 4, 5 & 6 – £1 per session.

There will not be any Dragon Sports Club this term.

 

 

 

Trip Bl./Yr. 3 a 4 Mrs. B. W. Jones & Bl./Yr. 4 Mrs. A. Davies – Dydd Mawrth / Tuesday 12.6.18

Yn atodol mae llythyr am drip i Conwy a Gelli Gyffwrdd i ddosbarthiadau Mrs. B. W. Jones (Bl. 3 a 4)  ac hefyd Mrs. A. Davies (Bl. 4) ar Ddydd Mawrth, Mehefin 12fed.  Mae copi o’r llythyr wedi cael ei anfon adref gyda’ch plentyn/plant heddiw.

Attached is a copy of the letter regarding the trip to Conwy & Greenwood Forest Park for Mrs. B. W. Jones  (Year 3 & 4) and Mrs. A. Davies’s (Year 4) classes on Tuesday 12th June. A copy of the letter has been sent home with your child/ren today.

Trip Conwy & Greenwood Forest 2018 BJ&AD

 

Bl. 6 Ymweliad Preswyl – ‘Brenin Adventures’ – Year 6 Residential Visit

I ddisgyblion Bl. 6.

  • Bws yn gadael am 9.00 y.b. – Dydd Mercher 6/6/18
  • Angen pecyn bwyd ar gyfer cinio Dydd Mercher yn unig
  • Unrhyw Feddyginiaeth sydd ei angen ar eich plentyn
  • Bws yn cyrraedd yn ôl ar ddiwedd diwrnod ysgol

Dwi wedi atodi Rhestr Cit

For Year 6 pupils

  • Bus leaving at 9.00 a.m. – Wednesday 6/6/18
  • Packed Lunch required for Wednesday only
  • Any Medication that your child requires
  • Bus arrives back at end of school day

I have attached the Kit List

Rhestr Cit – Kit List

 

SoccerholicsRus – Pob Dydd Mawrth / Every Tuesday – Cychwyn / Starting 5.6.18 – 3.30 – 4.30

Bydd Clwb SoccerholicsRus  yn cychwyn Dydd Mawrth Mehefin 5ed, 2018 tan diwedd y tymor. Y gost yw £3-50 ar ôl ysgol tan 4.30 y.p.   Blynyddoedd 1 – 6.

SoccerholicsRus Club will be starting on Tuesday 5th June, 2018 until end of term.    The cost is £3-50 after school until 4.30 p.m.   Years 1 – 6.

Prosiect Pontio Blwyddyn 6 / Year 6 Transition Project – 5.6.18

Nodyn i atgoffa disgyblion Blwyddyn 6  i ddanfon eu slipiau caniatâd i fynychu lansiad prosiect pontio Blwyddyn 6 i’w gynnal yn Y Dolydd ar Ddydd Mawrth Mehefin 5ed 2018 o 9.30 tan 11.30 y.b.

Can I remind Year 6 pupils to return their permission slips to attend the launch of the Year 6 transition project to be held at the Dolydd on Tuesday 5th June 2018 from 9.30 am to 11.30 a.m.

Diolch / Thank you.

 

 

Eisteddfod yr Urdd

Pob lwc i Rachel Howells (Cystadleuaeth Piano), Rhys Best (Cystadleuaeth Gitar) a Taliesin Davies (Cystadleuaeth Offer Taro) yn yr Eisteddfod yfory!

Llawrlwythwch app yr Eisteddfod (ap Eisteddfod 2018) oddi ar Google Play neu iTunes er mwyn cael holl wybodaeth, newyddion, cystadleuthau a gweithgareddau’r wythnos.

Best of luck to Rachel Howells (Piano), Rhys Best (Guitar) and Taliesin Davies (Percussion) at the Eisteddfod tomorrow!

Download the Eisteddfod app (ap Eisteddfod 2018) from Google Play or iTunes for all the information, news, competitions and activities of the week.