Ffair Nadolig – Christmas Fair

YFORY – TOMORROW

Dewch i Ffair Nadolig Blynyddol yr Ysgol.

Llawer o stondinau a chyfle i weld Sion Corn.

Yfory am 6 y.h.

Dychwelwch y tocynnau raffl yfory o.g.y.dd.

Come to our Annual School Christmas Fair.

Lots of stalls and a chance to see Santa.

Tomorrow at 6 p.m.

Please return all raffle tickets tomorrow.

Pel-droed Urdd Football

I’r plant sy’n cymryd rhan – To the pupils taking part

Mae cystadleuaeth Pel-droed yr Urdd yn Drenewydd yfory (Blynyddoedd 5 a 6).

Gofynwn i’r plant ddod i’r ysgol erbyn 8:30 y.b. os gwelwch yn dda. Cofiwch ddod a diod a brechdanau.

The Urdd football competition is at Newtown tomorrow (Years 5 & 6).

We ask the children to be at school by 8:30 a.m.. Remember to bring a drink and packed lunch.

Dydd Gwener Gwyrdd – Eco Friendly Friday

Wel, am ddiwrnod llawn hwyl! Cerdded y llwybr efo pedomedr newydd, creu model efo’r adnoddau ail-gylchu a digyblion Bl. 5 a 6 yn defnyddio adnoddau ail-gylchu ar gyfer eu stondin yn y ffair nos Lun.

Well, what a fun day! Walking the path with our new pedometers, create a model with junk and year 5 & 6 using recycled items for their stall for the fair Monday evening.

 

 

Heno – Tonight

Eisiau teimlo ysbryd y Nadolig?

Ymunwch â ni heno ar ôl ysgol i helpu addurno’r neuadd a’r coridorau yn barod ar gyfer y Nadolig. Croeso mawr i’r plant ddod hefyd.

Want to get into that Christmas spirit?

Pop into the school hall after school to help decorate the hall and the corridors ready for Christmas! The children are welcome to come with you.

Dydd Gwener Gwyrdd – Eco Friendly Friday

Cofiwch Yfory – Remember Tomorrow

  • Gwisgwch lliwiau y faner Eco (Glas/ Gwyrdd/Gwyn)
  • Dewch a rhywbeth i ailgylchu (DIM GWYDR) – mi fydd y plant yn creu model fawr.
  • Bydd y plant yn derbyn pedometr ac yn cerdded y llwybr o amgylch y cae pel-droed.

 

  • Wear the Eco flag colours  (Blue/ Green/ White) 
  • Bring an item to recycle (NO GLASS) – we will be building a big model.
  • The children will receive a pedometer and walk the path around the football pitch.

Gala Nofio – Swimming Gala

FINAL

TOMORROW – YFORY

Mae rhai o’r disgyblion wedi llwyddo ac yn cynrychioli’r ysgol yng Ngala Nofio yr Urdd yory yng Nghanolfan Hamdden Maldwyn, Drenewydd.  

Mae angen i’r plant fod yn yr ysgol am 8:30 y.b. ac yn barod i adael am 8:45 y.b.

Bydd y plant angen diod a snac a byddwn yn trafaelio mewn ceir.

Hefyd bydd y plant angen brechdanau ar gyfer cinio.

 

 

Some of the pupils have succeeded and are now going on to represent the school at the Urdd Gala tomorrow at Maldwyn Leisure, Newtown.

Can we ask you to bring the children to school by 8:30 a.m. and ready to leave at 8:45 a.m.

The children will need a drink and snack with them and we will be travelling in cars.

 Children will need sandwiches for dinner.

 

POB LWC! GOOD LUCK!

 

Gwersi Dawns heno -Dance classes tonight

Gweler isod neges gan Alisha;

See below a message from Alisha;

“I was going to change the timetable next week to sort preparations for the show work in January, However, I am not going to be in Llanfyllin on time this week (probably 20 minutes late due to a training course and I’ve not been able to sort cover) so thought I would just start the swapping and changing tonight.
FOR TONIGHT ONLY CLASSES ARE AS FOLLOWS:
5:00-5:30- Baby & Pre-Primary Ballet
5:30-6- All grades tap and Jazz

6-6:30- All the street dancers 

6:30-7 – Primary & Grade 1 ballet
Thank you so much”

Pennaeth – Head

Annwyl Rieni/ Gwarchodwyr,

Ysgrifennaf atoch er mwyn eich hysbysu o’r newidiadau staffio sy’n cael eu cynllunio ar gyfer yr ysgol yn ystod cyfnod mamolaeth Mrs S Vaughan.Cytunodd Corff Llywodraethwyr Ysgol Bro Cynllaith (Llansilin) a Chorff Llywodraethwyr Ysgol Gynradd Llanfyllin y bydd Mrs Rhian Jones, Pennaeth Ysgol Bro Cynllaith yn ymgymryd â rôl Pennaeth Dros Dro yn rhan amser yn ystod absenoldeb mamolaeth Mrs Sioned Vaughan, Pennaeth Dros Dro Ysgol Gynradd Llanfyllin. Bydd hyn yn cychwyn ym mis Ionawr 2018 ac yn parhau yn ystod y cyfnod mamolaeth. Bydd Mrs Jones yn parhau fel Pennaeth parhaol ym Mro Cynllaith a bydd yn treulio hanner yr wythnos ym mhob ysgol. Mae’r Corff llywodraethwyr yn falch iawn o groesawu Mrs Rhian Jones i’r ysgol. Mi fydd hi’n cael ei chefnogi gan Mr Martin Roberts, Dirprwy Bennaeth a fydd yn parhau i addysgu Blwyddyn 5 a 6.

Mi fydd mwy o fanylion yn cael eu cadarnhau cyn y gwyliau Nadolig. Os oes ganddoch unrhyw gwestiwn yna cysylltwch gyda’r ysgol.

Diolch am eich cydweithrediad.

27th November 2017

Dear Parents/ Guardians,

I am writing to let you know about changes that are planned regarding staffing arrangements at school during the maternity absence of Mrs Sioned Vaughan.

It has been agreed by the Governing Body of Bro Cynllaith Primary School (Llansilin) and the Governing Body of Ysgol Gynradd Llanfyllin that Mrs Rhian Jones Headteacher of Bro Cynllaith, will take on the role of Acting Headteacher on a part-time basis during the maternity absence of Mrs Sioned Vaughan, Acting Headteacher at Llanfyllin. This will take place in January 2018 and will continue for the duration of the maternity leave. Mrs Jones will remain as the permanent Headteacher at Bro Cynllaith and will spend half of every week in each school. The Governing Body are very pleased to welcome Rhian Jones to the school who will be supported by Mr Martin Roberts, Deputy Headteacher who will continue to teach Year 5 and 6. 

Further details will be confirmed before Christmas. If you have any questions please contact the school.

Thank you for your co-operation.

Yn gywir/ Yours Sincerely,

 

Mark Prust

Cadeirydd y Corff Llywodraethwyr/ Governing Body Chairman