Dyddiadau/ Dates

Dyddiadau ar gyfer eich dyddiadur / Dates for your diary

Mae’r calendr wedi cael ei ddiweddaru yn barod ar gyfer y tymor. Bydd rhagor o ddyddiadau yn cael ei hychwanegu ar ôl cadarnhad yr wythnos hon. E.e. Diolchgarwch, Noson Rieni a chlybiau. Cofiwch i danysgrifio i’r calendr er mwyn cael eich hysbysu yn ddyddiol.

The School Calendar has been updated ready for the new term. More dates will be added this week once they have been confirmed. E.g. Thanksgiving, Parents Evening and clubs. Remember to Subscribe to the calendar to receive daily notifications.

 

Tymor newydd/ New Term

Gobeithio fod pawb yn mwynhau’r gwyliau. Nodyn i’ch hatgoffa mai dydd Llun, Medi 4ydd y bydd yr ysgol yn ail agor i’r plant. Disgwylir bod yr holl blant yn gwisgo’r wisg ysgol cywir.

GWISG YSGOL GYNRADD LLANFYLLIN

Mi fydd yr ysgol ar agor i chi brynu gwisg ysgol Dydd Gwener, 1af o Fedi, 10:30-12:30. A wnewch chi gadw at yr amseroedd yma os gwelwch yn dda, oherwydd mae gennym lawer o gyfarfodydd yn ystod y dydd. Diolch o flaen llaw.

We hope that everyone is enjoying the summer holidays. A reminder that the school reopens for the children Monday, September 4th.

It is expected that all children wear the correct school uniform.

LLANFYLLIN CP SCHOOL UNIFORM

The School will be open  for you to purchase school uniform Friday, 1st September, 10:30-12:30. Please stick to these times as we have many meetings during the day. Thank you in advance.

Trip Yfory/ Trip Tomorrow

Cofiwch, mi fydd dosbarthiadau y Cyfnod Sylfaen yn mynd ar eu trip Haf i ‘Acton Scott ac i Mickey Millers’ yfory.

Mi fyddwn yn gadael yn brydlon am 8.30 y.b. ac yn dychwelyd erbyn 4 o’r gloch.  Bydd angen i rieni gwneud trefniadau i sicrhau fod y plant yn cyrraedd adref o’r ysgol yn saff, os gwelwch yn dda. Bydd y disgyblion angen dod â bocs bwyd, diod (dim diod ‘fizzy’), côt law ac mi fyddant angen gwisgo esgidiau call. Ni fydd angen arian i’w wario, mae hufen iâ wedi’u gynnwys yn y pris.

 

The Infant classes’ will be going on their Summer trip to Acton Scott and Mickey Millers tomorrow.

We will be leaving promptly at 8.30 a.m. and returning by 4.00 p.m. Please make arrangements to ensure that your child/ren arrive(s) home safely from school. Pupils will need to bring a packed lunch, drink (no fizzy drinks), rain coat and will need to wear sensible footwear. There is no need for spending money as ice-cream is included in the price.

Diolch yn fawr.

Holiadur/ Questionnaire

Cafodd holiadur ei ddanfon adref heddiw. Ydi’n bosib i bawb ei lewni a’i ddychwelyd yn ol i’r ysgol erbyn Dydd Gwener os gwelwch yn dda.

A questionnaire was sent home with the pupils today. Is it possible for all parents to fill in the questionnaire and send it back to school by Friday please.

Diolch yn fawr.

Gwenyn prysur/ Busy Bees

Wel am ddiwrnod gwych! Bu plant y Cyfnod Sylfaen yn dysgu am gacwn ac am wenyn. Diolch yn fawr Sheenah a Sian (Mam a Nain Dylan yn y Meithrin). Roedd llawer o weithgareddau hwyliog. Braf yw gweld teulu y plant yn dod mewn i helpu efo’r addysgu. Mwy o luniau yn yr oriel yn fuan.

Well, what a fab day! The Foundation Phase children have been learning about wasps and bees. A huge thank you to Sheenah and Sian (Dylan from the Nursery class’ Mum and Nan). Lots of fun activities. It’s lovely to see families coming in to help with the learning. More pictures in the gallery soon.

 

Bl. 6 Penffordd Las- Year 6 Staylittle

Cofiwch, mi fydd disgyblion Blwyddyn 6 yn mynd i Benffordd Las dydd Llun, 10fed o Orffennaf tan Ddydd Mercher 12fed o Orffennaf. NID Dydd Mercher tan Ddydd Gwener.

A reminder that Year 6 pupils will be going to Staylittle on Monday, 10th July – Wednesday 12th July. NOT Wednesday – Friday.

Diolch.