Sboncen – Squash

Bu Joe Morris (Bl 5) yr holl ffordd i Fanceinion i gynrychioli Gogledd Cymru yng nghystadleuaeth tim sboncen i blant dan 13 oed. Cafodd y tim 3 gem arbennig o dda ac yn llwyddo i ennill 1 a cholli 2. Da iawn ti Joe!
Joe Morris (Year 5) went all the way to Manchester today to represent North Wales in the under 13’s squash team competition. They had 3 great games, which concluded in winning 1 and loosing 2.  Well done Joe!

Diwrnod peintio Dydd Sadwrn – Painting day Saturday

Rydym yn hynod o ddiolchgar i bawb sydd wedi rhoi paent i r ysgol. Diolch, i rieni, neiniau a teidiau a’r gymuned am gefnogi. Y cam nesaf yw peintio. Mae’r cyngor ysgol wedi bod yn brysur yn gwneud penderfyniadau ond rydym angen eich cefnogaeth chi i ddod i helpu i beintio. Mae croeso i bawb ddod i’r ysgol dydd Sadwrn rhwng 10 y.b.  a 2 y.p. Hyd yn oed am hanner awr. Every little helps!!!
Diolch o galon am eich cefnogaeth.

We are very grateful for all the paint that has been donated to the school. Thank you to the parents, grandparents and the community for their kind contributions. Now the next step is to paint. The school council have been busy making decisions but we need your help with the painting. You’re welcome to come to the school to help on Saturday, anytime between 10 a.m. and 2 p.m. Even if you only have half an hour to spare. Every little helps!

Thank you ever so much for your support.

Diwrnod plant mewn angen – Children in need day

Cofiwch rydym yn codi arian at ddiwrnod plant mewn angen yfory.

Y thema yw ‘Do your thing!”. Dyma’r gweithgareddau ar gyfer y dydd.

  1. Gwisgo i fyny – £1
  2. Perfformio yn y sioe – cyfraniad
  3. Cacen 50c  (1 cacen yr un i gychwyn, ond efallai byd cyfle i brynu mwy)
  4. Breichled 50c (gan Isla ac Eleanor)

Gofynwn yn garedig i chi am gyfraniadau ar gyfer y stondin gacennau os gwelch yn dda.   

Remember we are raising money for children in need day tomorrow.

Our theme is ‘Do your thing!’. Here is a list of tomorrow’s activities.

  1. Dress up – £1
  2. Perform in the show – donation
  3. Cake 50p (1 cake each at first, but if we have more available the children will have an opportunity to buy more).
  4. Bracelets – 50p (made by Isla & Eleanor)

We kindly ask parents for cake donations please.

Diolch yn fawr – Thank you very much

 

The Apprentice

Rydym wedi trefnu tasg menter a busnes ‘Yr Apprentice’ i’r ysgol gyfan er mwyn i bawb fod yn rhan o godi elw i wella’r ysgol. Mae pob dosbarth yn dechrau efo £20 i greu cynnyrch i werthu yn y ffair gyda’r her o wneud elw (Yn union fel Syr Alan Sugar!).  Cystadleuaeth yw’r dasg ac mae’r dosbarthiadau yn cadw popeth yn gyfrinachol. Mae’r plant A’R staff yn gystadleuol iawn!

Bydd gwobr ar gyfer y dosbarth sy’n ennill. Pob lwc i bawb!

We have organised a business and enterprise task; the ‘Apprentice’ for the whole school so that everyone can be a part of raising profits to improve the school. Each class has been given £20 as a starting point to create a product to sell at the fair with the challenge of making a profit (Just like Sir Alan Sugar!). The task is a competition and the classes are keeping their ideas secret. The children AND the staff are very competitive. 

A prize will be given to the winning class. Good luck!

Ffrindiau’r Ysgol – Friends of the School

Bydd cyfarfod Ffrindiau’r ysgol nos Fercher yma,  14eg o Dachwedd yn yr Ysgol am 7 o’r gloch i drafod y Ffair Nadolig. Dewch draw i gefnogi ac i rannu eich syniadau o.g.y.dd. Bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal yn llyfrgell yr ysgol.

A Friends of the school meeting will be held on Wednesday evening, 14th of November at 7pm at the school to discuss the Christmas fair. Please come along to support and share you ideas . The meeting will be held in the school library.

Rowndiau derbyn ysgolion cynradd ac uwchradd Powys ar gyfer Medi 2019 / Admission rounds for Powys primary and secondary schools for September 2019

Rowndiau derbyn ysgolion cynradd ac uwchradd Powys ar gyfer Medi 2019

Mae’r broses cais ar-lein ar gyfer derbyniadau i ysgolion cynradd ac uwchradd Powys bellach ar agor – https://customer.powys.gov.uk/article/1158/Apply-for-school-place

– rhieni/gofalwyr disgyblion Blwyddyn 6 sy’n dymuno gwneud cais am le ym Mlwyddyn 7 mewn ysgol uwchradd ym Mhowys ym mis Medi 2019;
Dyddiadau cau ar gyfer gwneud cais:

– Ysgolion uwchradd: 16 Tachwedd 2018

Admission rounds for Powys  secondary schools for September 2019

The online application process for Powys primary and secondary school admissions
is now open – https://customer.powys.gov.uk/article/1158/Apply-for-school-place

– parents/carers of all Year 6 pupils who wish make an application for a place in Year 7 at a Powys secondary school in September 2019;
Closing dates for applications:

– Secondary schools: 16 November 2018

Gala Nofio yr Urdd Swimming Gala

Cofiwch lenwi a dychwelyd ffurflen caniatad ar gyfer y Gala nofio erbyn yfory o.g.y.dd. Mae’r gala nofio ymlaen ar fory dydd Mawrth. Cafodd y y ffurflenni eu hanfon adref gyda’r plant nos Wener.

Remember to fill and return the consent form for the swimming gala by tomorrow please. The swimming gala is Tuesday morning. The forms were sent home with the children on Friday.

Ffair Lyfrau – Book Fair

Cofiwch, bydd ein ffair lyfrau yn cychwyn ar ol ysgol yfory. Mi fydd llyfrau SCHOLASTIC ac Awen Meirion ym tan dydd Mercher, 14eg o Dachwedd. Mi fydd y ffair lyfrau ar agor bob prynhawn ar ol ysgol tan 4:30 y.h.

Dilynwch y linc isod i weld sut y gallwch arbed arian efo llyfrau SCHOLASTIC yn y ffair

https://bookfairs.scholastic.co.uk/travelling-books/book-fairs#vouchers

Remember, our book fair will start after school tomorrow.  We will have SCHOLASTIC BOOKS and Welsh books from Awen Meirion here up until Wednesday 14th November.  The fair will run every afternoon after school until 4:30 p.m.

Please follow the link below to find out how you can save on SCHOLASTIC books at the fair.

https://bookfairs.scholastic.co.uk/travelling-books/book-fairs#vouchers