Nadolig wedi dod i ben – Christmas has officially finished

Da iawn i’r disgyblion am eu perfformiadau wythnos diwethaf.

Mae ychydig o luniau o’r gwasaneth isod.

Mae hefyd lluniau o blant y Cyfnod Sylfaen yn ymweld â Llwyn Teg. Y plant wrth eu boddau yn canu i’r henoed. 

Llongyfrachiadau hefyd i Harri Best am ennill y gystadleuaeth ‘British Iron Works’.

Rwan ymlaen â’r flwyddyn newydd…

Well done to the pupils for their performances last week.

Take a look at a few pictures of the service below.

There is also pictures of the Foundation Phase pupils who went to Llwyn teg to sing and speak to the elderly.

Also a big congratulations to Harri Best who won the ‘British Iron works competition’.

Now, off we go with the new year…

Gwasanaeth Carolau – Carol Service

Diolch am ddod i gefnogi ein gwasanaethau Nadolig. Ymysg yr holl ddiolchiadau, anghofiais ddiolch i ambell i riant (Gary a Glen Woodman a Ben Boyd) am helpu i osod y llwyfan.

Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd.

Thank you all for supporting the Christmas carol services.  Between saying thank you to so many people, I forgot to mention a few parents (Gary & Glen Woodman & Ben Boyd) for setting up the stage.

Happy New Year to you all!

Hoci Bl. 5 – Yr 5 Hockey

Mi fydd disgyblion blwyddyn 5 yn cael gwersi hoci hyd at hanner tymor gan ‘Hoci Cymru’. Gofynwn i blant ddod a gwisg ymarfer corff i’r ysgol yfory a bob dydd Llun o.g.y.dd.

Year 5 pupils will be having hockey lessons this half term from ‘Hockey Wales’. We ask children to bring their P.E. kit to school tomorrow and every Monday please.

Gwasanaeth Carolau – Carol Service

Nid oes tocynnau ar gael ar gyfer y gwasanaethau. Ni fydd hi’n bosibl i chi ddod i’r gwasanaeth heb docyn oherwydd rheolau tan a diogelwch yr eglwys.

No more tickets available for the carol services. It will not be possible to come without  ticket because of the fire and safety regulations of the church.

Gwasanaeth Carolau – Carol Service

Nos Fercher (Yfory) a Nos Iau

Os ydych wedi archebu tocynnau, byddant yn cael eu danfon adref efo’r plant yfory.

Bu pob un disgybl yn paratoi ar gyfer cymryd rhan yn y gwasanaethau a byddwn yn ddiolchgar iawn petaech yn gwneud trefniadau i sicrhau presenoldeb eich plentyn/plant yn y ddau gyfarfod. Gan fod rhannau o’r gwasanaeth ar ffurf cyngerdd mae’n bwysig iawn fod y plant yn bresennol ar y ddau achlysur os gwelwch yn dda.

Byddwn yn ddiolchgar iawn petaech yn medru sicrhau fod eich plant yn cyrraedd erbyn 6.15 y.h. ac yn gwneud trefniadau iddynt ddychwelyd adref ar ôl y gwasanaeth am tua 7.30 y.h.

Os oes unrhyw broblemau ynglŷn â’r trefniadau uchod gadewch inni wybod ar unwaith os gwelwch yn dda ac fe wnawn ein gorau i helpu. Gofynnwn i’r plant i gyd i wisgo gwisg ysgol.

Wednesday evening (tomorrow) & Thursday evening.

If you have ordered tickets, they will be sent home tomorrow.

Every pupil has been preparing to take part in the services and we would be grateful if you could ensure your child/ren’s presence on both evenings. Since part of each service will be in the form of a concert I must stress the importance of each child attending both services please.

We would be very grateful if you could make appropriate arrangements for your child/ren to arrive by 6.15 p.m. and to return home at the end of the service at about 7.30 p.m.

If there are any problems concerning the above arrangements, please let me know at once and we will do our best to help. We ask all pupils to wear a school uniform.

Blwyddyn Newydd Dda – Happy New Year

Blwyddyn Newydd Dda! Gobeithio fod pawb wedi cael ‘Dolig braf ac wedi mwynhau’r gwyliau. Nodyn i’ch hatgoffa mi fydd yr ysgol yn ail-agor i’r plant ar ddydd Mawrth, Ionawr 9fed.

Mae’r Gwasanaeth carolau ymlaen yr wythnos hon (Nos Fercher a nos Iau). Cofiwch i ddychwelyd eich ffurflen i archebu tocynnau erbyn dydd Mawrth. Ga i atgoffa y plant sy’n chwarae offeryn i ddod a’u hofferyn i’r ysgol bob dydd.

Happy New Year! We hope everyone had a good Christmas and enjoyed the break. A reminder that the school reopens for the children Tuesday, January 9th.

The Christmas Carol Service is on this week (Wednesday evening and Thursday evening). Remember to return the ticket order form Tuesday. Can I remind the pupils to bring their musical instrument to school every day this week.

Nadolig Llawen – Merry Christmas

Mwynhewch dathliadau y Nadolig. 

Diolch i’r staff am bopeth.

Diolch i’r plant a’u rhieni am yr anrhegion arbennig a’r cardiau heddiw.

Byddaf yn ychwanegu lluniau o’r wythnos diwethaf ar yr app yn fuan.

Enjoy the Christmas  celebrations.

Thank you to the staff for everything.

Thank you to the children and their parents for the lovely gifts and cards received today. 

I will update the app with pictures from the past week very soon.

Diwedd tymor – End of term

Wel, ble mae’r tymor wedi hedfan?

Rydym wedi cael tymor prysur iawn.

Bydd gwasanaeth olaf y tymor yn ystod y bore, lle byddwn yn rhoi tystysgrifau presenoldeb i’r plant.

Yn anffodus, byddwn yn ffarwelio efo Miss Megan Lloyd-Evans. Mae Miss Lloyd-Evans wedi bod yn weithgar iawn ym Mobol bach ers tro ac wedi bod yn gweithio yn yr ysgol yn cefnogi plant ers Mis Medi. Dymuniadau da iddi yn ei gyrfa newydd mis Ionawr.

Byddwn hefyd yn diolch i Mrs Rhian Lloyd-Evans a Leah Lloyd-Owens am eu gwaith. Byddwn yn parhau i weld y ddwy o amgylch yr ysgol yn y flwyddyn newydd.

Ym mis Ionawr, byddwn yn croesawu Miss Elin Roberts fel Cynorthwyydd Addysgu Lefel Uwch.

Well, where has the term gone?

We’ve had a very busy term. 

Tomorrow morning, we will have our end of term assembly. Attendence certificates will be given to the children.

Unfortunately  we will be saying goodbye to Miss Megan Lloyd-Evans. Miss Lloyd- Evans has been very busy as Bobol Bach leader for some time now and she has been supporting classes and pupils since September. We wish her all he best in her new career. 

We will also be thanking Mrs Rhian Lloyd-Evans and Leah Lloyd-Owens for their work. We will continue to see them both around the school in the new year.

In January we will be welcoming Miss Elin Roberts as our Higher Level Teaching Assistant.