Arian Sialens Dreigiau Digidol – Digital Dragons Challenge Sponsorship Monies

Cofiwch os oes gennych unrhyw arian Sialens Dreigiau Digidol a allwch chi ei anfon  i fewn erbyn Dydd Llun 18fed o Fehefin 2018 fel bod y disgyblion yn gallu cyfrif faint a godwyd.

Remember if you have any Sponsorship money for the Digital Dragons Challenge can you please send it in by Monday 18th June 2018 so that the pupils can count how much was raised.

Diolch.

Sponsor form digital dragons

Pencampwyr Tenis Gogledd Powys/ North Powys Tennis Champions

Llongyfarchiadau i’n timau Merched a Bechgyn Blwyddyn 5 – y ddau dîm wedi dod ar y brig yng nghystadleuaeth tenis Gogledd Powys yn Y Drenewydd heddiw! Bydd ein timau yn cystadlu yn Wrecsam yng Nghystadleuaeth Gogledd Cymru mewn pythefnos.

Congratulations to both our Year 5 Girls and Boys teams – both teams becoming champions in the North Powys tennis competition held at Newtown today! Our two teams will be competing in the North Wales Championship in Wrexham in a fortnight.

Trip Yfory / Trip Tomorrow – Dosbarth / Class – Mrs. B. E. Jones 14.6.18

Cofiwch, mi fydd dosbarth Mrs. B. E. Jones (Uned Derbyn) yn mynd ar eu trip i Erddig yfory.

Mi fyddwn yn gadael yn brydlon am 8.45 y.b. ac yn dychwelyd erbyn diwedd y dydd.   

Bydd y disgyblion angen dod â bocs bwyd, digon o ddiod (dim diod ‘fizzy’), het haul  ac mi fyddant angen gwisgo esgidiau call (dim ‘peep toe’). 

Fydd eich plentyn angen eli haul ymlaen cyn dod i’r ysgol.

Ni fydd eich plentyn angen arian.

 

Mrs. B. E. Jones’ class (Reception Unit) will be going on their trip to Erddig tomorrow.

We will be leaving promptly at 8.45 a.m. and will return by the end of the school day.

Pupils will need to bring a packed lunch and plenty to drink (no fizzy drinks),  a sun hat  and will need to wear sensible footwear. (No open toe shoes please).

Your child will need sun-cream applying before they come to school.

There is no need for your child to bring any money.

Diolch yn fawr.

 

Trip Yfory / Trip Tomorrow – Dosbarth / Class – Mrs. Rh. Tomlinson 13.6.18

Cofiwch, mi fydd dosbarth Mrs. Rh. Tomlinson (Bl. 1 a 2) yn mynd ar eu trip i Erddig yfory.

Mi fyddwn yn gadael yn brydlon am 8.45 y.b. ac yn dychwelyd erbyn diwedd y dydd.   

Bydd y disgyblion angen dod â bocs bwyd, digon o ddiod (dim diod ‘fizzy’), het haul  ac mi fyddant angen gwisgo esgidiau call (dim ‘peep toe’). 

Fydd eich plentyn angen eli haul ymlaen cyn dod i’r ysgol.

Ni fydd eich plentyn angen arian.

 

Mrs. Rh. Tomlinson’s class (Year 1 & 2) will be going on their trip to Erddig tomorrow.

We will be leaving promptly at 8.45 a.m. and will return by the end of the school day.

Pupils will need to bring a packed lunch and plenty to drink (no fizzy drinks),  a sun hat  and will need to wear sensible footwear. (No open toe shoes please).

Your child will need sun-cream applying before they come to school.

There is no need for your child to bring any money.

Diolch yn fawr.

 

Trip Yfory / Trip Tomorrow – Bl./Yr. 3 a 4 Mrs. B. W. Jones & Bl./Yr. 4 Mrs. A. Davies – 12.6.18

Cofiwch, mi fydd dosbarthiadau Mrs. B. W. Jones (Bl. 3 a 4) a Mrs. A. Davies (Bl.4) yn mynd ar eu trip i Gonwy a Gelli Gyffwrdd yfory.

Mi fyddwn yn gadael yn brydlon am 8.30 y.b. ac yn dychwelyd erbyn 6 o’r gloch.

Bydd angen i rieni gwneud trefniadau i sicrhau fod y plant yn cyrraedd adref o’r ysgol yn saff, os gwelwch yn dda.

Bydd y disgyblion angen dod â bocs bwyd, digon o ddiod (dim diod ‘fizzy’), het haul  ac mi fyddant angen gwisgo esgidiau call (dim ‘peep toe’). 

Fydd eich plentyn angen eli haul ymlaen cyn dod i’r ysgol.

Dim mwy na £10.00 arian poced.

Mrs. B. W. Jones (Year 3 & 4) and Mrs. A. Davies’s class (Year 4) will be going on their trip to Conwy & Greenwood Forest Park tomorrow.

We will be leaving promptly at 8.30 a.m. and will return by about 6 p.m.

Please make arrangements to ensure that your child/ren arrive(s) home safely from school.

Pupils will need to bring a packed lunch and plenty to drink (no fizzy drinks),  a sun hat  and will need to wear sensible footwear. (No open toe shoes please).

Your child will need sun-cream applying before they come to school.

No more than £10.00 pocket money.

Diolch yn fawr.

 

Trip Yfory / Trip Tomorrow – Dosbarth / Class – Miss E. Richardson 12.6.18

Cofiwch, mi fydd dosbarth Miss Richardson (Bl. 1, 2 a 3) yn mynd ar eu trip i Erddig yfory.

Mi fyddwn yn gadael yn brydlon am 8.45 y.b. ac yn dychwelyd erbyn diwedd y dydd.   

Bydd y disgyblion angen dod â bocs bwyd, digon o ddiod (dim diod ‘fizzy’), het haul  ac mi fyddant angen gwisgo esgidiau call (dim ‘peep toe’). 

Fydd eich plentyn angen eli haul ymlaen cyn dod i’r ysgol.

Ni fydd eich plentyn angen arian.

 

Miss Richardson’s class (Year 1, 2 & 3) will be going on their trip to Erddig tomorrow.

We will be leaving promptly at 8.45 a.m. and will return by the end of the school day.

Pupils will need to bring a packed lunch and plenty to drink (no fizzy drinks),  a sun hat  and will need to wear sensible footwear. (No open toe shoes please).

Your child will need sun-cream applying before they come to school.

There is no need for your child to bring any money.

Diolch yn fawr.

 

Ffurflen Trafnidiaeth Disgyblion Bl. 6 – Transport Application for Year 6 pupils

Annwyl Rieni Plant blwyddyn 6,

Ffurflen Trafnidiaeth – Medi 2018 – Ysgol Uwchradd Llanfyllin

Os yw’ch plentyn yn mynd i Ysgol Uwchradd Llanfyllin ym mis Medi ac ar hyn o bryd rydych chi’n defnyddio’r cludiant ysgol neu nawr yn dymuno gwneud cais am gludiant, mae angen i chi fynd ar-lein i wefan Powys a chwblhau Ffurflen Gais Cludiant. Os oes gennych unrhyw drafferth wrth gael mynediad at hyn, cysylltwch â’r ysgol a gellir anfon copi papur atoch i’w gwblhau.

Dear Year 6 Parents,

Transport Application for September 2018 – Llanfyllin High School

If your child is moving up to Llanfyllin High School in September and currently use the school transport or now wish to apply for transport you need to go on-line to Powys’ website and complete a Transport Application Form.  If you have any difficulty in accessing this please contact the school and a paper copy can be sent out for you to complete.

Diolch yn fawr / Thank you.