Swydd Cyflenwi Mamolaeth Gwyddoniaeth Uwchradd (gyda phosibilrwydd o ddod yn barhaol)
Ystyrir amser llawn a rhan amser
Gwyddoniaeth Cyfnod Allweddol 3, 4 and 5.

Os oes gennych angerdd am wyddoniaeth a’r ddawn i ysbrydoli meddyliau ifanc, rydym yn chwilio amdanoch chi. Ar hyn o bryd mae’r Corff Llywodraethol yn ceisio cyflogi athro/athrawes wyddoniaeth i ymuno a’n tîm rhagorol o athrawon, yn cyflenwi i un o’n staff presennol sy’n mynd ar gyfnod mamolaeth. Rhaid bod gennych ddealltwriaeth gadarn o safonau’r cwricwlwm a bod a phrofiad o gau’r bwlch cyflawniad, a rhaid i chi hefyd ddatblygu gwersi gafaelgar ac arloesol sydd yn caniatáu i’n disgyblion dyfu’n academaidd yn gymdeithasol ac yn emosiynol. Bydd angen i chi ymgorffori technoleg a phrofiadau dysgu ymarferol yn y dosbarth gyda brwdfrydedd. Bydd yr ymgeisydd delfrydol hefyd yn credu mewn cydweithrediad a chydweithwyr eraill a hyrwyddo dealltwriaeth a chyfathrebu mewn amrywiol amgylchedd dysgu.

Dyddiad cychwyn – 6 Mehefin 2022 neu cyn gynted â phosibl wedi hynny
Cytundeb Cyfnod Penodol gyda dyddiad adolygu o 17 Chwefror 2023 gyda’r potensial i’w ymestyn.
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau – Dydd Mercher 8 Mawrth 2022
Cysylltwch â’n Rheolwr Swyddfa, Jean Brown jb@llanfyllin.powys.sch.uk am ragor o fanylion a ffurflen gais.


Secondary Science Maternity Cover Post (with a possibility of becoming permanent)
Full and part time considered
Science Key Stages 3, 4 and 5.

If you have a passion for science and a gift for inspiring young minds, we are looking for you. The Governing Body is currently seeking to employ a science teacher to join our outstanding team of teachers, covering for one of our current members of staff who is going on maternity leave. You must have a solid understanding of curriculum standards and have experience in closing the achievement gap, and you must also develop engaging and innovative lessons that allow our pupils to grow academically, socially and emotionally. You will need to incorporate technology and hands-on learning experiences into the classroom with enthusiasm. The ideal candidate will also believe in collaboration with other colleagues and the promotion of understanding and communication in a diverse learning environment.

Start date – 6th June 2022 or as soon as possible thereafter
Fixed Term Contract with review date of February 17th 2023 with potential to extend.
Closing date for applications – Wednesday 8th March 2022
Please contact our Office Manager, Jean Brown jb@llanfyllin.powys.sch.uk for further details and an application form.