Swydd Cynorthwyydd Dysgu – Swydd Cyfnod Penodol Dros Dro.


Mae Corff Llywodraethol Ysgol Llanfyllin yn ceisio penodi Cynorthwyydd Dysgu i gyflenwi dros absenoldeb dros dro am ddau fis yn y lle cyntaf. Byddant yn gweithio ar draws pob Cyfnod Allweddol o dan oruchwyliaeth gyffredinol ein CADY, gan gynorthwyo a chefnogi addysgu a dysgu, gweithio gydag unigolion neu grwpiau a chynorthwyo i ddarparu ar gyfer gofal cyffredinol, diogelwch a lles y disgyblion.

Lefel 2, Gradd 4 Pwynt 5 i Bwynt 6 £21,575 i £21,968 y flwyddyn pro rata £11.18 i £11.30 yr awr.

Oriau – 32.5 yr wythnos, tymor yr ysgol yn unig. (Diwrnodau hyfforddi achlysurol i gael eu talu ar hawliad)

Byddai sgiliau Cymraeg yn ddymunol.

Cysylltwch â’n Rheolwr Swyddfa, Mrs Jean Brown jb@llanfyllin.powys.sch.uk am ffurflen gais.

Dyddiad cau ceisiadau – 05/06/23


Teaching Assistant Post – Temporary Fixed Term Post.

The Governing Body of Ysgol Llanfyllin is seeking to employ a Teaching Assistant to cover a temporary absence, for two months in the first instance. They will be working across all Key Stages under the overall supervision of our ALNCo, assisting and supporting teaching and learning, working with individuals or groups and assisting in providing for general care, safety and the welfare of pupils.

Level 2, Grade 4 Point 5 to Point 6 £21,575 to £21,968 per annum pro rata £11.18 to £11.39 per hour.

Hours – 32.5 per week (5 days)

Welsh skills would be desirable.

Please contact our Office Manager Mrs Jean Brown jb@llanfyllin.powys.sch.uk for an application form.

Closing date for applications – 05/06/23