Swydd Cynorthwyydd Dysgu – Swydd Cyfnod Penodol hyd at Awst 2024

19 awr yr wythnos – Boreau yn unig

Mae Corff Llywodraethol Ysgol Llanfyllin yn ceisio penodi Cynorthwyydd Dysgu i ymuno a’u  hadran ADY brysur. Byddant yn gweithio ar draws pob Cyfnod Allweddol o dan oruchwyliaeth gyffredinol ein CADY, gan gynorthwyo a chefnogi addysgu a dysgu, gweithio gydag unigolion neu grwpiau a chynorthwyo i ddarparu ar gyfer gofal cyffredinol, diogelwch a lles y disgyblion.

Lefel 2, Gradd 4 Pwynt 5 i Bwynt 6 £21,575 i £21,968 y flwyddyn pro rata £11.18 i £11.39 yr awr.

Oriau – 19 awr yr wythnos (5 bore)

Byddai sgiliau Cymraeg yn ddymunol.

Cysylltwch â’n Rheolwr Swyddfa, Mrs Jean Brown jb@llanfyllin.powys.sch.uk am ffurflen gais.

Dyddiad cau ceisiadau – 05/06/23


Teaching Assistant Post – Fixed Term Post until August 2024

19 hours per week – Mornings only

The Governing Body of Ysgol Llanfyllin is seeking to employ a Teaching Assistant to join their busy ALN Department. They will be working across all Key Stages under the overall supervision of our ALNCo, assisting and supporting teaching and learning, working with individuals or groups and assisting in providing for general care, safety and the welfare of pupils.

Level 2, Grade 4 Point 5 to Point 6 £21,575 to £21,968 per annum pro rata £11.18 to £11.39 per hour.

Hours – 19 hours per week (5 mornings)

Welsh skills would be desirable.

Please contact our Office Manager Mrs Jean Brown jb@llanfyllin.powys.sch.uk for an application form.

Closing date for applications – 05/06/23