Gwasanaeth Carolau – Carol Service

Anfonwyd ffurflen archebu adref heno/ An order form was sent home this evening.

(Sylwch, roedd camgymeriad o’r dyddiadau ar rhai o’r ffurflenni/ Please note an error was made on some forms regarding dates)

Dyddiadau newydd/ New dates;

 • Nos Fercher 10fed o Ionawr – 6:30 y.h./ Thursday evening 10th of January – 6:30 p.m.
 • Nos Iau 11eg o Ionawr – 6:30 y.h./ Wednesday evening 11th of January – 6:30 p.m.

 

Gweler y wybodaeth PWYSIG isod/ Please see IMPORTANT information below.

 

Oherwydd diogelwch tân ac er mwyn i ni gael syniad faint o bobl fydd yn mynychu’r nosweithiau bydd mynediad i’r Eglwys drwy DOCYN YN UNIG – (tocynnau am ddim). Bydd rhaid archebu y tocynnau yma o flaen llaw. Yn anffodus, ni allwn gynnig mwy na 4 tocyn y teulu yn gyfangwbl ar hyn o bryd. Efallai y bydd tocynnau ychwanegol ar gael yn agosach i ddyddiad y gwasanaeth. Nodwch y niferoedd ychwanegol ar y ffurflen archebu.                     

Ni allwn gynnig mwy na 4 tocyn y teulu yn gyfangwbl ar hyn o bryd.

E.e. 2 docyn fesul noson/ 4 tocyn ar gyfer 1 noson a.y.y.b.

Efallai y bydd tocynnau ychwanegol ar gael yn agosach i ddyddiad y gwasanaeth. Nodwch y niferoedd ychwanegol ar y ffurflen archebu.

 

In order for us to have an idea of how many people are coming each night, and for fire safety, entrance will be by TICKET ONLY – (tickets are free). Tickets will need to be ordered before hand. Unfortunately, we can only accommodate a total of 4 tickets per family at the moment. Following the initial distribution of tickets we will know if any further tickets can be made available nearer to the concert dates.

We can only accommodate a total of 4 tickets per family at the moment.

 

E.g. 2 tickets per evening/ 4 tickets for 1 evening etc.

Following the initial distribution of tickets we will know if any further tickets can be made available nearer to the concert dates.

Gohirio Gwasanaethau Carolau – Carol Services Postponed

O ganlyniad i’r eira, cyflwr anffafriol y llwybrau ar gyfer ymarferion, parcio ceir ac ein hamserlen brysur, rydym wedi penderfynu gohirio’r Gwasanaethau Carolau Nadolig yr wythnos hon yn Eglwys Sant Myllin.

Mi fydd y Gwasnaeth Carolau rŵan yn cael ei gynnal yn y flwyddyn newydd;

 • Nos Fercher, 10fed o Ionawr
 • Nos Iau, 11eg o Ionawr

Byddwn yn gyrru nodyn arall allan er mwyn archebu tocynau.

Diolch am eich cyd-weithrediad.

Due to the snow, condition of paths for practising, car parking and our busy timetable, we have decided to cancel all of this week’s Christmas Carol Service’s at St Myllin’s Church.

The Christmas Carol Service will now be held in the New Year;

 • Wednesday evening, 10th January
 • Thursday evening 11th January

We will send another slip to parents to arrange tickets.

Thank you for your co-operation.

Gwasanaeth Carolau Nadolig – Christmas Carol Service

Ni fydd ymarfer yn yr eglwys prynhawn yfory na Gwasnaeth nos yfory. Dydi’r pafin at yr eglwys ddim yn ddiogel i’r plant i gerdded arno ar hyn o bryd. Byddwn yn trafod y mater ymhellach yfory ac yn gadael i chi wybod cyn gynted a phosib am drefniadau gweddill yr wythnos.

 

No rehearsal at the Church tomorrow afternoon or service tomorrow evening. The pavement to the church isn’t safe for the children to walk at the moment. We will be discussing the matter further tomorrow and we will let you know about the arrangements for the rest of the week as soon as we can.

Ysgol ar agor yfory -School open tomorrow

Gobeithio eich bod chi wedi mwynhau yn yr eira.

Ar ol cyfnod o glirio o amgylch yr ysgol heddiw, byddwn yn ail agor yfory. Gofynwn i chi gymryd sylw o’r canlynol os gwelwch yn dda:

 • Mae llwybrau yr ysgol wedi eu clirio a’u graeanu, cadwch atynt a chymryd gofal. (lluniau isod)
 • Cymerwch gofal yn y maes parcio.
 • Y plant i ddod syth mewn i adeilad yr ysgol yn y bore, nid aros ar yr iard.
 • Ar hyn o bryd, ni fydd y plant yn mynd allan amser chwarae am resymau diogelwch.
 • Rydym yn annog y plant i wisgo/ dod â wellingtons neu esgidiau addas, dillad cynnes (Côt, menig ayyb)
 • Clwb Brecwast a Bobol Bach ymlaen fel arfer.
 • Cymerwch ofal!! 🎿

We hope you have enjoyed the snow.

Following a period of clearing at the school today, we will reopen tomorrow.

Please take note of the following:

 • Paths around the school have been cleared and gritted, please keep to them and take care. (photos below)
 • Take care in the car park.
 • The children will be coming straight into the building in the morning, not staying on the yard.
 • Children won’t be going out at break time for safety reasons at the moment.
 • We encourage children to wear/ bring wellingtons or suitable boots for snow, warm clothing (Coat/ gloves etc).
 • Breakfast Club and Bobol Bach on as usual.
 • Take care!! 🎿

Gwybodaeth ychwanegol -Further information

Mae’r gwaith clirio wedi cychwyn prynhawn ‘ma ac yn parhau yfory. Mae llawer iawn o eira ar y ffordd sy’n arwain at yr ysgol ac yn y manau parcio. 

Bydd yr ysgol yn ail-agor Dydd Mercher, ond rydym yn eich hannog i gymryd llawer o ofal wrth gerdded a gyrru.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra, fodd bynnag, mae diogelwch ein teuluoedd a’n staff yn bwysig iawn.

Mi fydd Gwasnaeth Carolau nos Fercher yn cael ei ohirio. Byddwn yn gosod dyddiad newydd unwaith y cawn drafod efo’r staff a’r eglwys. Mi fydd Gwasnaeth Carolau Nos iau yn parhau. 

The work of clearing the snow has started this afternoon and will continue tomorrow. There is a lot of snow on the road leading to the school and in the parking area.

The school will reopen on Wednesday and we still advise that you take care when driving and walking.

We apologise for any inconvenience this may cause, however the safety of our families and staff are our main priority.

The Carol Service for Wednesday Evening is cancelled and will be rearranged as soon as we’ve had the opportunity to talk with the staff and the church. The Carol Service arranged for Thursday will continue.

Ysgol ar gau yfory – School closed tomorrow

Oherwydd tywydd anffafriol, fe fydd yr ysgol ar gau yfory. Bydd y tymheredd yn is na rhewbwynt dros nos a fydd yn ychwanegu at yr amodau difrifol. Cadwch yn ddiogel ac yn gynnes ac fe welwn ni chi ddydd Mawrth.

Due to adverse weather and conditions not improving the school will be closed tomorrow. Temperatures are set to go below freezing overnight which will only add to the treacherous conditions. Please stay safe and warm and we will see you on Tuesday.

http://www.powys.gov.uk/en/schools-students/find-out-if-a-school-is-open-or-closed/

Gweithgareddau yr wythnos hon – This week’s activities

Wel am wythnos prysur…a hithau dim ond yn ddydd Mercher!

Well, what a busy week…and it’s only Wednesday!

Dydd Llun – Monday

Aeth plant y Cyfnod Sylfaen i weld Sioe Nadolig Cyw.

The Foundation Phase children went to see Cyw’s Christmas show.

Da iawn i’r plant a oedd yn cystadlu yng nghystadleuaeth pel-droed yr Urdd. Llongyfarchiadau i’r tim coch a glas. Byddant yn mynd ymlaen i gystadlu yn y Sir.

Well done to the children that took part in the Urdd football competition. Congratulations to the red and blue team for winning. They will now go through to the next round.

 

Diolch i bawb am ddod i gefnogi y Ffair Nadolig – elw i’w gadarnhau.

Thank you to all that came to support the Christmas Fayre – money raised TBC.

Dydd Mercher – Wednesday

Daeth Jan Ty’n Garreg (RSPB – Llanwddyn) i’r ysgol i wneud gweithgareddau natur efo dosbarth Mrs Tomlinson a Mrs Martin.

Jan Ty’n Garreg (RSPB – Lake Vyrnwy) came to school with nature activities for Mrs Tomlinson and Mrs Martin’s Class.

 

Braf oedd cyfarch Mrs Rhian Jones i’r ysgol prynhawn yma. Yr plant a’r staff wedi cael cyfle i ddweud helo. Byddwn yn gweld Mrs Jones eto yn y pythefnos nesaf.

It was lovely to welcome Mrs Rhian Jones this afternoon. The children and staff had the opportunity to say hello. We will be seeing more of Mrs Jones in the next 2 weeks.