Gwybodaeth ychwanegol -Further information

Mae’r gwaith clirio wedi cychwyn prynhawn ‘ma ac yn parhau yfory. Mae llawer iawn o eira ar y ffordd sy’n arwain at yr ysgol ac yn y manau parcio. 

Bydd yr ysgol yn ail-agor Dydd Mercher, ond rydym yn eich hannog i gymryd llawer o ofal wrth gerdded a gyrru.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra, fodd bynnag, mae diogelwch ein teuluoedd a’n staff yn bwysig iawn.

Mi fydd Gwasnaeth Carolau nos Fercher yn cael ei ohirio. Byddwn yn gosod dyddiad newydd unwaith y cawn drafod efo’r staff a’r eglwys. Mi fydd Gwasnaeth Carolau Nos iau yn parhau. 

The work of clearing the snow has started this afternoon and will continue tomorrow. There is a lot of snow on the road leading to the school and in the parking area.

The school will reopen on Wednesday and we still advise that you take care when driving and walking.

We apologise for any inconvenience this may cause, however the safety of our families and staff are our main priority.

The Carol Service for Wednesday Evening is cancelled and will be rearranged as soon as we’ve had the opportunity to talk with the staff and the church. The Carol Service arranged for Thursday will continue.

Ysgol ar gau yfory – School closed tomorrow

Oherwydd tywydd anffafriol, fe fydd yr ysgol ar gau yfory. Bydd y tymheredd yn is na rhewbwynt dros nos a fydd yn ychwanegu at yr amodau difrifol. Cadwch yn ddiogel ac yn gynnes ac fe welwn ni chi ddydd Mawrth.

Due to adverse weather and conditions not improving the school will be closed tomorrow. Temperatures are set to go below freezing overnight which will only add to the treacherous conditions. Please stay safe and warm and we will see you on Tuesday.

http://www.powys.gov.uk/en/schools-students/find-out-if-a-school-is-open-or-closed/

Gweithgareddau yr wythnos hon – This week’s activities

Wel am wythnos prysur…a hithau dim ond yn ddydd Mercher!

Well, what a busy week…and it’s only Wednesday!

Dydd Llun – Monday

Aeth plant y Cyfnod Sylfaen i weld Sioe Nadolig Cyw.

The Foundation Phase children went to see Cyw’s Christmas show.

Da iawn i’r plant a oedd yn cystadlu yng nghystadleuaeth pel-droed yr Urdd. Llongyfarchiadau i’r tim coch a glas. Byddant yn mynd ymlaen i gystadlu yn y Sir.

Well done to the children that took part in the Urdd football competition. Congratulations to the red and blue team for winning. They will now go through to the next round.

 

Diolch i bawb am ddod i gefnogi y Ffair Nadolig – elw i’w gadarnhau.

Thank you to all that came to support the Christmas Fayre – money raised TBC.

Dydd Mercher – Wednesday

Daeth Jan Ty’n Garreg (RSPB – Llanwddyn) i’r ysgol i wneud gweithgareddau natur efo dosbarth Mrs Tomlinson a Mrs Martin.

Jan Ty’n Garreg (RSPB – Lake Vyrnwy) came to school with nature activities for Mrs Tomlinson and Mrs Martin’s Class.

 

Braf oedd cyfarch Mrs Rhian Jones i’r ysgol prynhawn yma. Yr plant a’r staff wedi cael cyfle i ddweud helo. Byddwn yn gweld Mrs Jones eto yn y pythefnos nesaf.

It was lovely to welcome Mrs Rhian Jones this afternoon. The children and staff had the opportunity to say hello. We will be seeing more of Mrs Jones in the next 2 weeks.

Gwasanaeth Carolau Nadolig – Christmas Carol Service

Gwybodaeth ychwanegol fel eglurhad – Additional Information to clarify

Gwelwch enghreifftiau o.g.y.dd – Please see examples

Ni allwn gynnig mwy na 4 tocyn y teulu yn gyfangwbl ar hyn o bryd.

E.e. 2 docyn fesul noson/ 4 tocyn ar gyfer 1 noson a.y.y.b.

Efallai y bydd tocynnau ychwanegol ar gael yn agosach i ddyddiad y gwasanaeth. Nodwch y niferoedd ychwanegol ar y ffurflen archebu.

 

We can only accommodate a total of 4 tickets per family at the moment.

E.g. 2 tickets per evening/ 4 tickets for 1 evening etc.

Following the initial distribution of tickets we will know if any further tickets can be made available nearer to the concert dates.

Christmas Panto Trip Panto Nadolig

YSGOL GYFAN – WHOLE SCHOOL

Nodyn i’ch hatgoffa i ddychwelyd y ffurflen ganiatad â’r arian i’r ysgol erbyn dydd Gwener os gwelwch yn dda.

Gwelwch yr atodiad i’ch hatgoffa am y manylion.

Just a note to remind you to return the consent form and money to the school by Friday please.

Please see the attached document to remind you about the information.

Pantomeim Ysgol Gyfan 2017

Gwasanaeth Carolau Nadolig – Christmas Carol Service

Anfonwyd ffurflen archebu adref heno. Gweler y wybodaeth PWYSIG isod.

An order form was sent home this evening. Please see IMPORTANT information below.

Bu pob un disgybl yn paratoi ar gyfer cymryd rhan yn y gwasanaethau uchod a byddwn yn ddiolchgar iawn petaech yn gwneud trefniadau i sicrhau presenoldeb eich plentyn/plant yn y ddau gyfarfod. Gan fod rhannau o’r gwasanaeth ar ffurf cyngerdd mae’n bwysig iawn fod y plant yn bresennol ar y ddau achlysur os gwelwch yn dda.

Byddwn yn ddiolchgar iawn petaech yn medru sicrhau fod eich plant yn cyrraedd erbyn 6.15 y.h. ac yn gwneud trefniadau iddynt ddychwelyd adref ar ôl y gwasanaeth am tua 7.30 y.h.

Os oes unrhyw broblemau ynglŷn â’r trefniadau uchod gadewch inni wybod ar unwaith os gwelwch yn dda ac fe wnawn ein gorau i helpu. Gofynnwn i’r plant i gyd i wisgo gwisg ysgol.

Estynnir croeso i rieni a chyfeillion ymuno â ni yn un o’r ddau wasanaeth.

Oherwydd diogelwch tân ac er mwyn i ni gael syniad faint o bobl fydd yn mynychu’r nosweithiau bydd mynediad i’r Eglwys drwy DOCYN YN UNIG – (tocynnau am ddim). Bydd rhaid archebu y tocynnau yma o flaen llaw. Yn anffodus, ni allwn gynnig mwy na 4 tocyn y teulu yn gyfangwbl ar hyn o bryd. Efallai y bydd tocynnau ychwanegol ar gael yn agosach i ddyddiad y gwasanaeth. Nodwch y niferoedd ychwanegol ar y ffurflen archebu.

Cwblhewch y daflen amgaeëdig i archebu tocynnau. Gwneir casgliad ar y noson er mwyn helpu’r ysgol i dalu am gostau gwresog’r eglwys.

Mae croeso i chi ymuno â ni yn ein hymarfer prynhawn Dydd Mercher. Bydd hyn yn gadael lle ychwanegol ar gyfer y ddwy noswaith.                                          

 

Every pupil has been preparing to take part in the above services and we would be grateful if you could ensure your child/ren’s presence on both evenings. Since part of each service will be in the form of a concert I must stress the importance of each child attending both services please.

We would be very grateful if you could make appropriate arrangements for your child/ren to arrive by 6.15 p.m. and to return home at the end of the service at about 7.30 p.m.

If there are any problems concerning the above arrangements, please let me know at once and we will do our best to help. We ask all pupils to wear a school uniform.

In order for us to have an idea of how many people are coming each night, and for fire safety, entrance will be by TICKET ONLY – (tickets are free). Tickets will need to be ordered before hand. Unfortunately, we can only accommodate a total of 4 tickets per family at the moment. Following the initial distribution of tickets we will know if any further tickets can be made available nearer to the concert dates. Please could you complete the attached slip to order your tickets. You are welcome to join us during our practice on Wednesday afternoon.  This will allow space in the evenings.

A collection will be made on the evening to support the school to pay for the heating costs for the church.

We will be going down to the church to practice in the days leading up to the Carol Service.

 

 

 

Ffair Nadolig – Christmas Fair

YFORY – TOMORROW

Dewch i Ffair Nadolig Blynyddol yr Ysgol.

Llawer o stondinau a chyfle i weld Sion Corn.

Yfory am 6 y.h.

Dychwelwch y tocynnau raffl yfory o.g.y.dd.

Come to our Annual School Christmas Fair.

Lots of stalls and a chance to see Santa.

Tomorrow at 6 p.m.

Please return all raffle tickets tomorrow.