Ar hyn o bryd rydym yn profi cynnydd yn nifer yr achosion o Covid yn yr ysgol. Os yw eich plentyn yn gyswllt agos â rhywun sydd wedi profi yn bositif, cewch eich hysbysu drwy e bost ysgol eich plentyn. Mae’r canllawiau y mae angen i chi eu dilyn yn cael eu cynnwys yn yr e bost. Os gwelwch yn dda gofynnwch i’ch plentyn gadw llygad ar y cyfrif e bost a rhoi gwybod i chi os bydd yn derbyn e-bost gan swyddfa’r ysgol.


We are currently experiencing an increase in the number of Covid cases in the school.  If your child is a close contact of someone who has tested positive you will be informed via your child’s school email account.  The guidelines that you need to follow are included in the email.  Please ask your child to keep an eye on their email account and to let you know if they receive an email from the school office.