Cystadleuaeth Ysgolion

Taith Feicio Prydain i Ferched

Cymal 4 Y Trallwng

Dydd Iau 9 Mehefin 2022

Hoffwn wahodd disgyblion i gymryd rhan mewn cystadleuaeth i ddathlu Taith Feicio Prydain i Ferched sy’n dod i Bowys.

Cyfnod Allweddol 2:  Dylunio baner gychwyn ar gyfer y daith

Cyfnod Allweddol 3: Dylunio bwrdd hunlun, ar thema beicio

Bydd yr enillwyr yn cael Crys-T y daith wedi’i harwyddo, a bydd ysgol yr enillwyr yn derbyn talebau i brynu offer at ddefnydd yr ysgol.

Anfonwch luniau o’r ceisiadau at liz.trow@powys.gov.uk erbyn 30 Mai 2022. Bydd y beirniadu’n digwydd ar y 6ed o Fehefin 2022.

Bydd yr enillwyr yn cael eu hysbysu ar y 7fed o Fehefin 2022 a byddant yn cael eu gwahodd i gasglu eu gwobr ar y diwrnod.  Os na allwch fod yn bresennol, byddwn yn trefnu’r cyflwyniad nes ymlaen, ond bydd y ceisiadau buddugol yn cael eu harddangos ar ddiwrnod y ras.

The Women’s Tour | Schools’ information (womenstour.co.uk)


School Competition

British Cycling Women’s Tour

Stage 4 Welshpool

Thursday 9th June 2022

We would like to invite pupils to take part in a competition to celebrate the British Cycling Women’s Tour coming to Powys. 

Key stage 2:  Design a starting flag for the tour

Key stage 3: Design a selfie board, on a cycling theme

Winners will get a signed tour T-Shirt, and the school of the winners will be awarded vouchers to purchase equipment for school use.

Please forward photos of entries to liz.trow@powys.gov.uk by 30th May 2022. Judging will take place on the 6th, June 2022.

Winners will be informed on the 7th, June 2022 and will be invited to collect their prize on the day.  If you are unable to attend, we will arrange for the presentation later, but the winning entries will be displayed on race day.

The Women’s Tour | Schools’ information (womenstour.co.uk)