Annwyl Rieni/Ofalwyr

Cyf: Diogelu disgyblion yn ystod y cyfnod clo

Yn dilyn llythyr y Cynghorydd Phyl Davies ar y 13eg o Ionawr  mewn ymateb i  gyhoeddiad Llywodraeth Cymru y dylai ysgolion sicrhau bod yr holl ddisgyblion yn rheolaidd yn:

  • Ymgysylltu a gwersi
  • Cael cysylltiad gydag aelod o staff yr ysgol
  • Cael eu gweld

I sicrhau bod disgyblion yn ‘cael eu gweld’ mae Ysgol Llanfyllin wedi penderfynu y bydd disgyblion yn cyfarfod gyda’u tiwtor neu athro dosbarth dwywaith yr wythnos ar fore dydd Llun a bore dydd Gwener, am 9 o’r gloch. Bydd y cyfarfod hwn yn caniatáu i ‘r tiwtor dosbarth neu athro dosbarth “wirio  mewn yn weledol”  gyda’u grŵp i sicrhau bod disgyblion yn saff ac yn iach, ac i fynd i’r afael ag unrhyw faterion sydd wedi codi yn ystod yr wythnos.

Bydd disgyblion yn cael eu gwahodd i gyfarfod drwy Microsoft Teams lle y bydd gofyn i ddisgyblion droi eu camerâu ymlaen. Bydd yr athro’n defnyddio’r swyddogaeth ‘Together Mode’; mae hwn yn brofiad cyfarfod yn Teams sy’n defnyddio technoleg i roi cyfranogwyr yn ddigidol mewn cefndir a rennir. Bydd hyn yn caniatáu i’r athro weld y cyfranogwyr fel eu bod yn eistedd yn yr un ystafell ddosbarth fel y llun isod:  

Mae Microsoft yn gweithio ar alluogi Together Mode ar gyfer yr ap gwe ac apiau ffôn symudol o fis Chwefror ymlaen bydd yn galluogi disgyblion i weld ei gilydd fel y llun uchod.

Efallai yr hoffech ymgyfarwyddo eich hun gyda’r ‘Together Mode’ yn y fideo yma: Microsoft Teams: Together Mode, a new AI-based meeting experience – Bing video 

Bydd y cyfarfod cyntaf drwy Teams Together Mode ddydd Llun Ionawr 25ain am 9yb.

Diolch am eich cyd weithrediad.

Mr Huw Lloyd Jones


Dear Parents/Carers

Ref: Safeguarding of pupils during lockdown

Following Councillor Phyl Davies’ letter of 13th January in response to the Welsh Government’s announcement that schools should ensure that all pupils are regularly:

  • Engaging with learning
  • Contacted by the school
  • And seen

To ensure pupils are ‘seen’ Ysgol Llanfyllin has decided that pupils will meet with their form tutors or class teacher twice weekly on a Monday and Friday morning at 9:00am. This meeting will allow the form tutor or class teacher to “visually check in” with their group to ensure that all pupils are safe and well, and to address any issues that may have arisen during the week.

Pupils will be invited to meet and will be asked to turn on their cameras. The teacher will use the ‘Together Mode’ function; this is a meeting experience in Teams that uses technology to digitally place participants in a shared background. This will allow the teacher to view the participants like they are sitting in the same classroom like the picture below:

Microsoft are working on enabling Together Mode for the web app and mobile apps from February onwards, this will allow pupils to see each other like the picture above.

You may wish to familiarize yourself with the ‘Together Mode’ with this video: Microsoft Teams: Together Mode, a new AI-based meeting experience – Bing video

The first meeting via Teams Together Mode will be on Monday 25th January at 9:00am.

Thank you for your cooperation.

Mr Huw Lloyd Jones