Disgyblion Prydau Ysgol am Ddim (PYaDd)– Free School Meal (FSM) pupils

Os bydd disgyblion PYaDd yn mynychu’r ysgol ddydd Gwener 7 Ionawr 2022 (wedi cofrestru yn barod) byddant yn gallu derbyn eu pryd ysgol fel ag arfer yn yr ysgol. Os na fydd disgyblion PYaDd yn mynychu’r ysgol ddydd Gwener yna bydd Powys yn ymwybodol o’n system a bydd rhieni’n derbyn taleb neu daliad BACS ar gyfer y diwrnod hwn yr wythnos nesaf.

Fodd bynnag, os ydych yng nghyffiniau’r ysgol, ac eisiau pryd poeth yfory, gall eich plentyn ddod i’r ysgol i dderbyn cinio yn ystod amser cinio yn unig. Os oes angen hyn arnoch, cysylltwch â’r ysgol erbyn 5 y.h heddiw drwy alwad ffon neu drwy e-bost -office@llanfyllin.powys.sch.uk.


If FSM pupils attend school this Friday 7th January 2022 (registered already) they will be able to receive their school meal as normal at school. If FSM pupils do not attend school on Friday then Powys will be aware from our system and parents will receive a voucher or a BACS payment for this day next week. 

However, if you are within vicinity of the school, and would prefer a hot meal tomorrow, your child can come to school to receive their lunch at lunchtime only. If you require this, please contact the school by 5 p.m today via phone or email to office@llanfyllin.powys.sch.uk.