Rydym wedi cael gwybod nad yw rhai ohonoch wedi bod yn derbyn negeseuon e-bost cadarnhau ar gyfer yr apwyntiadau rydych wedi’u harchebu.  Byddai hyn yn golygu na fyddwch yn gallu ymuno â’r cyfarfod.  Mae’r mater hwn bellach wedi’i ddatrys a hoffem ddiolch i chi am eich amynedd a’ch dealltwriaeth ynglŷn â hyn.  Os nad ydych wedi derbyn e-bost cadarnhau ar gyfer archeb rydych wedi’i gwneud, bydd angen i chi ailarchebu gan ddefnyddio’r ddolen isod. Ar gyfer unrhyw archebion rydych wedi’u gwneud ac wedi derbyn cadarnhad, mae’r rhain yn parhau.

Cofiwch gadw eich negeseuon e-bost cadarnhau mewn lle diogel gan y bydd y rhain yn eich galluogi i ymuno â’r cyfarfod ar y noson.  Ni fydd angen enwau defnyddwyr neu gyfrineiriau arnoch.

Hoffwn eich gwahodd i’n digwyddiadau Rhieni ac Opsiynau Blwyddyn 9 ar-lein ar Chwefror 8fed a 11eg rhwng 2yp-6yh. Mae’r digwyddiad Rhieni ac Opsiynau yn chwarae rhan allweddol wrth gynnal y bartneriaeth gref rhwng y teulu a’r ysgol sydd mor hanfodol i gyflawniad a chynnydd. Ar ben hynny, bydd hwn yn gyfle i drafod pynciau opsiwn gydag athrawon.

Bydd yr apwyntiadau ar-lein ac wyneb yn wyneb â staff trwy Microsoft Teams. Ar gyfer trafodaethau opsiwn, archebwch apwyntiad naill ai gyda’ch athro pwnc neu’r aelod o staff arweiniol yn Tabl 1 isod. Mae cael y sgwrs hon gyda’r athro pwnc yn hanfodol bwysig i weld a yw ei pwnc yn addas i chi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau yn ymwneud â’r broses opsiynau, archebwch apwyntiad gyda Mr L. Thomas. Bydd yr athrawon canlynol ar gael ar ddydd Llun 8 Chwefror rhwng 2pm a 6pm yn unig, gyda gweddill yr athrawon ar gael ddydd Iau 11 Chwefror.

Mrs Mandy Taylor, Mrs Kirsten Roberts, Ms Rachel Rogers a Miss Lindsey Watson.

Defnyddiwch y ddolen ganlynol i archebu’ch apwyntiadau.

https://outlook.office365.com/owa/calendar/YsgolLlanfyllin@llanfyllin.powys.sch.uk/bookings/

Cliciwch ar yr athro yr hoffech gael apwyntiad ag ef, dewiswch amser a llenwch eich manylion. I archebu atodiadau ar gyfer Cymraeg, Mathemateg, Gwyddoniaeth a Saesneg, cliciwch ar yr opsiwn archebu Pynciau Craidd, ar gyfer pynciau nad ydynt yn bynciau craidd fel y rhestrir ar y tabl isod, cliciwch ar yr opsiwn archebu pwnc nad yw’n Graidd.

Os oes gennych unrhyw broblemau e-bostiwch jj@llanfyllin.powys.sch.uk  neu ffoniwch Jan Jones ar 01691 649307.

Agriculture* Mr Emyr Jones  
Art (Fine Art) Mrs Elizabeth Pritchard   
Art (Photography) Mrs Louise Bass  
Art (Textiles) Mrs Vicki Owen  
Business Studies* Ms Andrea Jones  
Construction* Mr Robi Wood 
Daearyddiaeth Mr Mel Roberts  
Design Technology Mr Robi Wood  
Engineering* Mr Dan Morris  
French Mrs Carys Jones  
Geography Mr Mike Gadd  
Hanes Mrs Meinir Lewis Jones  
History Mrs Meinir Lewis Jones 
ICT Mr Gary Woodman  
Music Mr Greg Jenkins  
Performing Arts* Mrs Mandy Taylor  
Physical Education/Sport (Girls) Mrs Jenna Graham  
Physical Education/Sport (Boys) Mr Craig Lewis  
Option Queries  Mr Llyr Thomas  

We have been made aware that some of you have not been receiving confirmation emails for the appointments you have booked.  This would result in you not being able to join the meeting.  This issue has now been resolved and we would like to thank you for your patience and understanding regarding this.  If you have not received a confirmation email for a booking you have made, you will need to rebook using the link below. For any bookings you have made and received a confirmation these remain in place.

Please remember to keep your confirmation emails in a safe place as these will allow you to join the meeting on the evening.  You will not require any user names or passwords.

I would like to invite you to our online Year 9 Parents & Options events on February 8th and 11th from 2pm-6pm. The Parents and Options event plays a key role in maintaining the strong partnership between family and school that is so crucial to achievement and progress. Furthermore, this will be an opportunity to discuss option subjects with teachers.

The appointments will be online and face to face with staff via Microsoft Teams. For option discussions, please book an appointment with either your subject teacher or the lead member of staff in Table 1 below. Having this conversation with the subject teacher is vitally important to see if their subject is suitable for you.  If you have any questions relating to the options process please book an appointment with Mr L. Thomas. The following teachers will be available on Monday 8th February from 2pm – 6pm only, with all other staff available on Thursday 11th February.

Mrs Mandy Taylor, Mrs Kirsten Roberts, Ms Rachel Rogers and Miss Lindsey Watson.

Please use the following link to book your appointments.  

https://outlook.office365.com/owa/calendar/YsgolLlanfyllin@llanfyllin.powys.sch.uk/bookings/

Please click on the teacher that you would like an appointment with, select a time and fill in your details.

To book appointments for English, Maths, Science and Welsh please click on the Core Subject booking option, for non-core subjects as listed on table below please click on Non-Core subject booking option.

If you have any problems please email jj@llanfyllin.powys.sch.uk or telephone Jan Jones on 01691 649307. 

Agriculture* Mr Emyr Jones  
Art (Fine Art) Mrs Elizabeth Pritchard   
Art (Photography) Mrs Louise Bass  
Art (Textiles) Mrs Vicki Owen  
Business Studies* Ms Andrea Jones  
Construction* Mr Robi Wood 
Daearyddiaeth Mr Mel Roberts  
Design Technology Mr Robi Wood  
Engineering* Mr Dan Morris  
French Mrs Carys Jones  
Geography Mr Mike Gadd  
Hanes Mrs Meinir Lewis Jones  
History Mrs Meinir Lewis Jones 
ICT Mr Gary Woodman  
Music Mr Greg Jenkins  
Performing Arts* Mrs Mandy Taylor  
Physical Education/Sport (Girls) Mrs Jenna Graham  
Physical Education/Sport (Boys) Mr Craig Lewis  
Option Queries  Mr Llyr Thomas